Hart vol corona

21-12-2021

"Kunnen we het ook nog eens ergens anders over hebben?", vraag je wanneer het gesprek aan de eettafel weer over corona gaat. De verschillende meningen, de discussies en de cijfers maken je onrustig. We herkennen het. Toch wijden we nog een blog aan dit onderwerp. Zonder meningen of verhitte discussies. Maar met een belangrijke boodschap uit de Bijbel die je houding in die vele gesprekken mag gaan bepalen. En een focus die je blijdschap en vrede geeft ongeacht wat er om je heen gebeurt.

Discussies voeren mag. Van mening verschillen is oké. Maar hoe ga je ermee om? Waarom ga je de discussie aan? En hoe kan je liefdevol met elkaar omgaan wanneer dit thema spanning oplevert? Dat is waar we vandaag samen naar willen kijken. De Bijbel noemt het woord 'coronavirus' nergens, toch zijn er principes uit de Bijbel te halen die ons kunnen helpen om met de huidige situatie om te gaan. Lees je mee?

Vul je met Gods Woord
Je luistert het nieuws en vult je met cijfers. Je hoort over mensen die corona hebben, over nieuwe varianten, over maatregelen en protesten. Al snel is je hoofd ermee gevuld en ben je er misschien wel bijna constant mee bezig. Je bent gevuld met angst, onzekerheid, boosheid of verdriet. En hoewel het niet slecht hoeft te zijn om op de hoogte te blijven, kan al deze informatie wel in de weg gaan zitten. Je bent minder bezig met God. Je ervaart minder vrede, liefde en blijdschap. Je komt niet toe aan je Bijbel terwijl juist Gods Woord je zou moeten vullen.

"Laat het Woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid"- Kolossenzen 3:16, HSV

De Bijbel zegt niet dat het mooi zou zijn als je in die chaos af en toe nog aan God denkt. Of als je in ieder geval 's avonds je Bijbel maar leest of zondag een dienst volgt of bijwoont. Nee, het Woord moet in rijke mate in je wonen. Het Woord van God is zo rijk en zo waardevol. Het is veel belangrijker dan alle cijfers, maatregelen en elk ander nieuws. Dit is het Goede Nieuws! Dit is niet alleen belangrijk voor het leven hier, maar ook voor hierna.

Hoe is het bij jou? Denk je wanneer je denkt aan de hoeveelheid sterfgevallen door corona ook aan de hoeveelheid mensen die sterven zonder God? Denk je vaker aan de geweldige hoop die voor ons ligt of aan de nare omstandigheden waar we in leven? Dit alles wordt bepaald door waar je je mee vult. Zorg dat dit de Bijbel is. Zorg dat deze in al zijn rijkheid in je leeft, dat je erdoor doordrenkt ben en dat dit je hart en gedachten vult.

Kleed je met liefde
Het is makkelijk om vanuit onbegrip een ander af te schrijven. Om je te gaan irriteren en een verschillende mening tussen jou en een ander in te laten staan. Om een vuurtje aan te wakkeren met een discussie. En om vooral naar je eigen belangen te kijken. Maar... Dat is niet waartoe we geroepen zijn. We zijn geroepen om te wandelen zoals Christus. Wat deed Hij? Hij daalde neer van de hoogste naar de laagste plaats, Hij gaf Zijn leven voor zondaren. Hij was nederig en zachtmoedig, Hij was vriendelijk en geduldig. Hij vergaf, alle zonden. Precies zo moeten wij ook leven.

 Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede: één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is." - Efeze 4:1‭-‬6, HSV

We moeten elkaar in liefde verdragen, nederig, zachtmoedig en geduldig. We moeten de eenheid bewaren en laten zien dat God onze Vader is. Kolossenzen 3 zegt dat we ons moeten kleden met de liefde, de band van de volmaaktheid. Uit onszelf zijn we niet liefdevol. Liefde is iets wat we bewust moeten aantrekken. Het is een keuze om gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld te hebben en elkaar te verdragen en te vergeven. Zeker wanneer de situatie je ertoe leidt om het tegenovergestelde te doen. Laat het je gebed zijn. Wacht om te reageren en bedenk eerst hoe Jezus zou reageren. Zorg voor elkaar juist nu. Leef met elkaar mee, verdiep je in een ander en wees gastvrij (Rom 12:13). Het gaat niet om ons eigen eer. Het gaat om het laten zien wie God is. Hij offerde Zichzelf op uit liefde, laten wij hetzelfde doen.

"Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is." - Kolossenzen 3:12‭-‬14, HSV

"We moeten elkaar in liefde verdragen, nederig, zachtmoedig en geduldig. We moeten de eenheid bewaren en laten zien dat God onze Vader is."

Laat de vrede van God heersen in je hart
Ten diepste is iedereen op zoek naar vrede in zijn of haar hart. Wij, jij, maar ook de mensen waarmee je botst. God geeft ons in Kolossenzen 3 de opdracht 'laat de vrede van God heersen in je hart'. Het klinkt zo mooi, maar wat betekent het en wat heeft dit te maken met corona? Toen ik de grondtekst en de studieBijbel erbij pakte raakte het mij wat de diepere betekenis van deze tekst is. In de grondtekst staat dat de vrede van God de 'scheidsrechter' moet zijn in ons hart. De vrede van God moet beslissen, net als een scheidsrechter doet tijdens een wedstrijd. Op de momenten dat er bitterheid of boosheid in je hart komt, op de momenten dat de eenheid tussen jou en andere gelovigen in gevaar wordt gebracht, daar moet de vrede van God bepalend zijn! Zoals ook Romeinen zegt:

''Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.'' - Romeinen 12:18, HSV

Is de vrede van God in jouw hart de scheidsrechter? Of hebben boosheid, bitterheid, onvrede en onrust de overhand?

Overwin het kwade
Neem geen wraak omdat een ander iets doet wat in jouw ogen niet goed is. Wraak klinkt als een groot woord en toch zijn we snel geneigd om wraak te nemen. Iemand maakt in jouw ogen verkeerde keuzes of vertelt iets niet liefdevol en je reageert bot, je wijst de ander stellig op alles waar je het niet mee eens bent of maakt verwijten. Misschien noem je het niet direct wraak nemen, toch is het een vorm van wraak. Je probeert iets wat (in jouw ogen) onrecht is recht te zetten door zelf niet zo fijn te reageren. Het is totaal niet nodig dat wij dit doen. God oordeelt recht en onrecht, Hij zal vergelden wat niet goed is. In plaats van wraak te nemen, moeten we juist liefde tonen en het goede doen. Keer je andere wang toe. Zorg voor de ander. Doe door te dienen, precies het tegenovergestelde van wat de ander verwacht (1 Petr 3:1-4). Wijs iemand niet af, maar zegen hem of haar. Dat is hoe je het kwade overwint. Dat is hoe je Christus laat zien, in een tijd waarin men geneigd is vooral op zichzelf te letten.

"Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. (...) Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.'' - Romeinen 12: 17 en 19-21

Wees dankbaar
Niet alleen wanneer de gelovigen uit Kolosse samenkwamen waren ze vervuld met dankbaarheid, maar hun hele leven werd erdoor gekenmerkt. Hoe konden ze zo dankbaar leven? Efeze zegt dat wanneer je vol bent van de Geest, dit ervoor zorgt dat je God de Vader dankt voor alles in Jezus' naam. Door Jezus' dood en opstanding heb jij vrije toegang tot de Vader. Neem een stukje uit het verhaal van Corrie ten Boom als voorbeeld. Corrie heeft de oorlog meegemaakt. Zij en haar familie waren door het verbergen van joden in het concentratiekamp terecht gekomen. Samen met haar zus Betsie zaten ze in een vrouwenbarak. Betsie was zwak in haar gezondheid en heeft de oorlog niet overleefd. En toch was ze altijd dankbaar en goed voor anderen. Corrie was in die tijd vaak opstandig. Op een dag, hadden we weer enorm veel last van de vlooien die hun constant beten en jeuk veroorzaakten. Corrie was boos maar betsie dankte God voor de vlooien. Waarom? Omdat er zo ontzettend veel vlooien in hun barak waren, kwamen er geen bewakers in hun barak, waardoor Corrie en Betsie ongestoord het evangelie konden delen met de andere vrouwen uit de barak. Soms gebruikt God onbegrijpbare omstandigheden tot Zijn eer. Kun jij God danken ondanks de omstandigheden waarin we leven? Kun jij God danken voor de gelovigen om je heen?

"Het belangrijkste in deze tijd, is om dicht bij God te leven."

Doe alles tot eer van God
Leef voor jezelf, kies voor jezelf, leer jezelf kennen, ga je verlangens achterna! Dat is wat de wereld ons in deze tijd leert. Maar is dat ook wat Gods woord ons leert? De Bijbel leert ons in Kolossenzen 3 dat alles wat je doet of zegt, je in Jezus' naam moet doen. Dat betekent dat Hij het voor het zeggen heeft bij alles wat je doet en zegt. Zoals we eerder zeiden, moet de vrede van God de scheidsrechter zijn in je hart. Dit kan alleen als Hij op de troon van je hart zit. Dit betekent dat je alles doet tot eer van God. Voer jij discussies om God daarmee de eer te geven of doe je dit om je eigen gelijk te bewijzen en de ander te overtuigen? Mijd jij mensen die anders over de corona maatregelen denken om God daarmee de eer te geven of omdat jij liever optrekt met mensen die hetzelfde denken als jij? Weiger jij maatregelen van de overheid om God daarmee te eren of omdat je ze zelf niet fijn vindt/het er niet mee eens bent? Gehoorzaam jij maatregelen om God daarmee de eer te geven of gehoorzaam je ze uit angst of om andere redenen die onBijbels zijn? Het gaat God om je hart. Zit God op de troon van jouw hart?!

Volhard in gebed
We leven in een wereld die God haat. Mensen komen in opstand tegen Gods orde, mensen zijn egoïstisch en leven voor zichzelf. Met als gevolg gebroken gezinnen, gebroken kinderen, familieruzies, vreemdgaan en ga zo maar door. We leven in een verschrikkelijke wereld, die met de dag erger wordt. Als christenen worden we op de proef gesteld. Vele christenen worden lauw en vermengen zich met de wereld. Het belangrijkste in deze tijd, is om dicht bij God te leven. God is de God van de volharding en vertroosting. De God die bergen kan verzetten, de God die je gered heeft van je zonde! De God Die Zijn Zoon zond om jouw zonden en de zonden van de hele wereld te dragen. Het bidden tot deze God, jouw God is het allersterkste, het allerbelangrijkste wat je kunt doen! Want zoals de Bijbel zegt, ''we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten!'' (Ef 6:12). Leef jij dicht bij God en volhard jij in gebed? Of ben je lauw geworden en laat je je meeslepen in het wereldse leven?

Stel Christus centraal
Tegenwoordig vinden er veel discussies plaats rondom corona. De één is tegen de maatregelen, de ander vindt ze verstandig en weer een ander zit er tussenin. Veel mensen zijn overtuigd van hun gelijk en men probeert de ander te overtuigen van zijn of haar standpunt. En iedereen heeft zo zijn eigen bronnen om hun gelijk te kunnen bewijzen. We zullen er nooit helemaal uit komen.

De Bijbel roept ons op elkaar te onderwijzen met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen (Kol 3:16). Deze tekst begint met 'laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid'. De 'wijsheid' die hier bedoeld wordt is het centraal stellen van Christus. Hem op nummer één zetten, boven alles. Dus ook boven jouw gelijk. Er worden allerlei theorieën gekoppeld aan corona. De één ziet het als vooropgezet plan, terwijl de ander het ziet als een pandemie zoals bij de spaanse griep. Iedereen lijkt hard op zoek naar eenheid, het op één lijn zitten op het gebied van corona. Mensen verlaten hun gemeente, mensen zoeken gelijkgestemden op. Maar is dat wat Gods woord van ons vraagt? Nee! God roept ons ertoe op het centraal stellen van Christus bovenaan te zetten. Dat is het allerbelangrijkst! Als gelovigen, verschillend denkend over corona allebei Christus centraal stellen in je leven, is echte eenheid.

Bij alles wat je doet en alles wat je denkt, is dus één ding het meest belangrijk, namelijk de focus op Christus! Om wat Hij heeft gedaan, ben jij schoongewassen, kun jij de ander liefhebben boven jezelf, kun je zonde overwinnen en heb je een hoopvolle toekomst! Richt je oog steeds op Hem. Het leven kan moeilijk zijn, soms zijn Gods wegen onbegrijpelijk. Houd het doel in zicht: eenmaal ben je voor eeuwig bij Hem! eenmaal ben je volledig vrij van zonde! Op een dag zul je nooit meer pijn en verdriet hebben! Jezus had een zware weg te gaan, Hij wist dat Hij op een dag zou moeten sterven op een vreselijke manier, Hij wist dat op een dag God Hem zou verlaten. Maar zoals Hebreeën 12 zegt, Hij had zijn focus gericht op de vreugde na Zijn dood! Dat gaf Hem de kracht om het kruis en de schande te verdragen.

''Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.'' - Hebreeën 12:2, HSV

Paulus beschrijft het als een uitstrekken naar je doel. Als het ware gaat het om een hardloper die de pijn in zijn benen vergeet, zijn verlangen naar rust en water 'uitzet' en zich focust op de finish, focust op de prijs die hij zal krijgen:

''Maar één ding doe ik: vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in christus Jezus.'' - Filippenzen 3:14, HSV

Ben jij gefocust op Christus? Ben jij gefocust op het einddoel?

"En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar." - Kolossenzen 3:15

Je hebt een toekomst vol van hoop
Voor veel mensen zijn dit geen makkelijke tijden. Misschien vind jij het ook wel lastig. De maatregelen die genomen worden en de gevolgen daarvan, de onenigheid, de verdeeldheid, de angst en onduidelijkheid... Je kan angstig of onrustig worden, maar ook geïrriteerd of moedeloos. Het is niet gek gezien wat er om ons heen gebeurt, tegelijk is het niet nodig. Er ligt zo'n geweldige toekomst voor ons klaar en er is nu ook al blijdschap die het lijden overtreft! We vergeten dit alleen wanneer we onze focus niet op God hebben liggen. Daarom nu een herinnering. Lees mee!

Dit is onze vreugde, onze hoop:

 • Als je gelooft, heeft God je aangenomen als Zijn kind. Je bent een erfgenaam van God! Je hebt verlossing ontvangen en kan door de Heilige Geest nu al een intieme relatie hebben met God.

  ''De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden." - Romeinen 8:16-17

  ''Maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel'' - Lukas 10:20b

  (Lees ook Efeze 1 en 2 eens over het werk van God in jou en wie je bent in Christus.)

 • Die genadevolle liefde waarmee God je heeft aangenomen vormt een onbreekbare band. Niks of niemand kan je scheiden van de liefde van Christus!

  ''Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.'' - Romeinen 8:35‭-‬39, HSV

 • Er komt veel op je af, maar...:
  ''... ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.'' - Romeinen 8:16‭-‬26, HSV

Bovenstaande dingen zijn de dingen waarin je hoop moet zoeken. Niet zozeer in verbetering van de situatie, maar in een eeuwige heerlijkheid die voor je ligt. Niet zozeer in het handelen van de overheid, maar in God die Koning is en Heer der Heren. Herinner jezelf continu aan deze waarheden en vind hierin je vreugde (Rom 12:12a).

Verder op reis
Stel jezelf vragen naar aanleiding van deze overdenking. Waar heb jij je focus liggen? Waar ben je mee gevuld? Met welke intenties ga je discussies aan? Wie of wat regeert er in je hart?

Herinner jezelf deze week aan het feit dat God regeert en geef Hem de eer in wat je denkt, doet en zegt. Deel liefde uit waar je gaat, zodat anderen door jou heen mogen zien wie Jezus is!


Deze overdenking is geschreven door Marjon en Marlies. Lees hier meer over hen en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?