Het brandofferaltaar

31-01-2023

Terwijl ik mij verdiep in de bouw van de tabernakel, hierover lees in de Bijbel en luister naar preken, verwonder ik mij erover dat alles in de tabernakel heenwijst naar Christus! Ik ontdek allerlei lijnen tussen de tabernakel en het offer dat Jezus bracht. Gods Woord is zo diep en zo rijk! Ben je benieuwd naar de lijnen tussen de tabernakel en het volbrachte offer van Christus? Lees dan verder.

Vorig jaar ben ik begonnen met het bestuderen van de tabernakel. Ik heb toen een blog geschreven die antwoord gaf op de vraag waarom de tabernakel gebouwd moest worden. De Bijbel zelf gaf antwoord op deze vraag:

''En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden kan wonen.'' - Exodus 25:8, HSV

Ik heb mij er toen enorm over verwonderd dat de God die hemel en aarde schiep, het heelal vormgaf met één enkel Woord; de God die heilig en ontzagwekkend groot is, wilde wonen in het midden van Zijn volk. Niet als een grote koning hoog op een troon in een groot paleis, niet als een God op afstand. Nee als een ontzagwekkende, grote God midden tussen het volk in een tent, de tabernakel. God kwam daarmee heel dichtbij. Tegelijk is God wel Koning. Hij is heilig en groot en woonde in het heilige der heiligen waar alleen de hogepriester mocht komen.

Leven voor God, aantrekkelijk?
Vandaag wil ik jullie meenemen naar het eerste voorwerp dat je tegenkomt wanneer je het voorhof inliep. Hieronder zie je een plaatje van de tabernakel zodat je een beeld hebt.

Het buitenste kleed van de tabernakel was zwart met een omheining van wit linnen. Zo op het eerste gezicht geen mooie, aantrekkelijke plek die je zou willen bezoeken. Het voorhof lag vol met bloed en het rook er naar geslachte en verbrande dieren. En toch was dit de plek waar verzoening plaats vond, waar je zonden werden vergeven. Misschien herken je het wel dat toen je nog niet tot geloof was gekomen, het leven voor God niet erg aantrekkelijk was. Misschien zag je vooral de regels waar je je aan zou moeten houden als christen en alle dingen die je niet meer zou mogen. Misschien ben je nog niet tot geloof gekomen en is dit precies het punt wat jou tegenhoudt. Ik kan je vertellen dat de tabernakel er van binnen prachtig uitziet. Vanuit mijn eigen ervaring weet ik dat wanneer je je leven overgeeft aan God en vergeving van zonde ontvangt je dan pas de heerlijkheid van het leven met God zult zien en ervaren. Zo was het ook met de tabernakel. Pas als je het brandofferaltaar voorbijging waar verzoening plaatsvond en je de tabernakel in ging, zag je de heerlijkheid van God!

"Pas als je het brandofferaltaar voorbijging waar verzoening plaatsvond en je de tabernakel in ging, zag je de heerlijkheid van God!" 

De enige weg tot verzoening
Het doel waarmee je naar de tabernakel ging was om vergeving van zonden te ontvangen of om God te aanbidden.

De enige manier om het voorhof en de tabernakel binnen te gaan was door de deur. Er was maar één deur. Zo is ook Christus de enige weg tot verzoening. Verzoening is het herstel van de relatie tussen God en de mensen.

Het brandofferaltaar
Nadat je door de poort het voorhof op bent gelopen, loop je tegen het brandofferaltaar aan. Dit brandofferaltaar staat tussen God - die woonde in het heilige der heiligen (binnen in de tabernakel) - en de poort in. God had Mozes en het volk duidelijk opdracht gegeven hoe het brandofferaltaar gebouwd moest worden:

''U moet ook het altaar van acaciahout maken; de lengte moet vijf el zijn, de breedte vijf el - het altaar moet vierkant worden - en zijn hoogte drie el. U moet dan zijn hoorns op de vier hoeken ervan maken; zijn hoorns moeten er één geheel mee vormen en u moet het met koper overtrekken. Vervolgens moet u de bijbehorende potten maken om zijn as te verwijderen, en de bijbehorende scheppen, sprengbekkens, vorken en vuurschalen; alle bijbehorende voorwerpen moet u van koper maken. U moet er vervolgens een rooster voor maken, een koperen rasterwerk, en op het raster moet u vier koperen ringen maken, op de vier uiteinden ervan. U moet het dan onder de rand van het altaar plaatsen, van onderen af, zodat het raster tot halverwege het altaar komt. Verder moet u draagbomen voor het altaar maken, draagbomen van acaciahout, en ze met koper overtrekken. Zijn draagbomen moeten zó in de ringen gestoken worden dat de draagbomen aan beide zijkanten van het altaar zijn als men het draagt. U moet het altaar van planken maken, vanbinnen hol. Zoals Hij het u op de berg getoond heeft, zo moet men het maken.'' - Exodus 27:1-8, HSV

In de grondtaal bestaat het woord ''brandofferaltaar uit twee woorden, namelijk 'altaar' en 'ara'. Altaar betekent 'hoog'. Het brandofferaltaar stond op een verhoogde plaats. 'Ara' betekent 'haard' of 'plaats waar vuur brand.' Zoals de dieren op het verhoogde altaar geofferd werden, zo werd Jezus ook verhoogd aan het kruis toen Hij stierf.

In de tijd van de tabernakel kon je alleen tot God naderen via het brandofferaltaar.
De Israëliet die had gezondigd wist dat hij vergeving nodig had, want zijn zonde had scheiding gemaakt tussen hem en God. Hij nam een dier mee, liep naar de tabernakel door de deur en kwam bij het brandofferaltaar. Hij vertelde de priester zijn zonde en het dier werd geslacht en op het brandofferaltaar gelegd. Wat een vreugde moet de Israëliet hebben ervaren toen de rook van het offer opsteeg en hij wist dat God zijn offer had aangenomen!

Het bloed van het dier dat werd geslacht voor de zonde van deze Israëliet verloste deze man van de straf van God. Deze Israëliet had zelf moeten sterven voor zijn zonde, maar het dier nam zijn plaats in. Ook jij had geen andere mogelijkheid dan voor je eigen zonde te boeten door te betalen met je eigen leven Maar Christus' bloed verlost!

''Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God.'' - Romeinen 3:23-24, HSV

"God neemt niet alleen de straf weg door het offer van Christus, maar wil Zich zelfs met ons verzoenen!''

Waarom moest Jezus sterven?
Door de zonde is er scheiding tussen God en de mens. God is honderd procent heilig en kan zonde niet zomaar door de vingers zien. Als Hij dit zou doen is Hij niet meer heilig en rechtvaardig.

Stel je voor, je rijd ergens te hard en krijgt een boete op je deurmat voor 'te hard rijden'. Stel je belt het CJIB en vertelt hen dat het je enorm spijt dat je te hard hebt gereden. Je vraagt hen vergeving. Stel dat het CJIB erg onder de indruk is van je verhaal en je vergeeft. Echter blijft de prijs van de boete open staan. Deze moet betaald worden. Je hebt te hard gereden en de consequentie daarvan is dat je een boete krijgt. Deze moet hoe dan ook betaald worden. Dat is eerlijk en rechtvaardig. Zo moet er ook betaald worden voor jouw zonde. God is zo enorm genadig dat Hij Christus stuurde. Hij betaalde die prijs! Hij betaalde als het ware jouw boete.

Daar aan het kruis riep Jezus: ''Het is volbracht!'' Dit zijn de drie meest veranderende woorden in de geschiedenis. Op het moment dat Hij dit uitriep veranderde onze uitzichtloze toekomst in een toekomst vol van hoop!

God neemt niet alleen de straf weg door het offer van Christus, maar wil Zich zelfs met ons verzoenen! Dit liet Hij al zien bij het brandofferaltaar. met het grote verschil dat voor elke zonde er een dier moest sterven en dat Jezus Christus het ultieme offer bracht waardoor alle zonden (verleden, heden en toekomst) voorgoed vergeven zijn. 

Ervaar jij ook die vreugde over Jezus' verzoenende offer in je leven net als de Israëliet enorme vreugde ervaarde wanneer zijn offer werd aangenomen en zijn zonden waren vergeven? 

Verder op reis
Sta dagelijks stil bij het kruis. Dat is de basis van je leven voor en met God! 


Deze overdenking is geschreven door Marjon. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?