Hoe weet je zeker dat het waar is?

30-04-2020

Je wandelt door het park, het is lunchpauze. Samen met je studiegenoot of collega geniet je even van de buitenlucht. Je praat wat en op de één of andere manier komt het gesprek uit op het geloof in een God die al die bomen, het gras, de bloemen, de vogels, de eenden, alles wat ademt, geschapen heeft. Je wandelpartner weet dat je christen bent en stelt je de vraag: 'Hoe weet je zeker dat het waar is?'

Iets soortgelijks kan maar zo voorkomen; maar wat antwoord je dan? Weet je het zelf eigenlijk wel zeker? Of misschien sta je aan het begin van je geloofsleven en/of heb je veel twijfels. Hoe weet ik dat het echt waar is? Je zoekt naar feiten die het bevestigen of misschien wel ontkrachten. En stel nou dat er een God is... hoe kan het dan dat er zoveel onrecht is? Kan ik wel geloven in een liefdevolle God? En hoe kan ik vertrouwen op Iemand die ik nog nooit heb gezien?

In deze overdenking wil ik jullie eerst meenemen in Hebreeën 11. In het eerste vers van dit hoofdstuk staat beschreven wat geloven is.

"Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet." - Hebreeën 11:1, HSV

Geloof in God betekent hier niet 'ik geloof van wel ...', het is geen vage hoop gebaseerd op iets wat je je inbeeldt, op hoe je wenst dat het zou zijn. In het Grieks staat er 'hypostasis' wat ook vertaalt kan worden met 'vertrouwen' en 'zekerheid', 'absolute werkelijkheid'. Geloof is een vast vertrouwen dat iets wat in de toekomst ligt en nog niet zichtbaar is, zal gebeuren, omdat God het tot stand zal brengen. Bijbels geloof is niet een sprong in het diepe, geloof is niet 'er maar vanuit gaan' omdat er geen goed tegenbewijs is; het is een vast, verzekerd vertrouwen in een oppermachtige God, die ongekend wijs en betrouwbaar is.

In vers 3 staat iets interessants.

"Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is."
- Hebreeën 11:3, HSV

Iemand die niet gelooft in de God van de Bijbel, gelooft niet dat de wereld tot stand is gebracht door het Woord van God. Andersom kun je geen christen zijn en de hele Bijbel geloven, behalve de eerste paar hoofdstukken van Genesis. De schepping ligt aan de basis van het geloof van een christen. Wat je om je heen ziet is niet ontstaan uit iets zichtbaars, maar uit iets onzichtbaars. Dat zeker weten, dat is geloof.

Het is voor mensen niet vanzelfsprekend om te geloven in een oppermachtige God wanneer we Hem nog nooit hebben gezien. We verheffen dan ook allerlei zichtbare dingen tot God. In sommige godsdiensten zijn dat beelden, maar het kan ook je sport zijn, je baan, je gloednieuwe telefoon en zelfs je familie en heel vaak verheffen we onszelf ook boven God, schuiven we Hem aan de kant voor iets anders. Ik zou daar gemakkelijk nog een blogpost aan kunnen wijden. Maar ik wil je nu iets anders vragen. Is God echt onzichtbaar?

Een wolk in de woestijn, een wervelwind en tongen als van vuur, een hand die schrijft op de muur, een stem die roept 'Samuël!'. Nee God kunnen we niet in één beeld vatten en als ik daarover nadenk, vind ik dat juist heel mooi. Onze God is te groot om af te beelden met klei of met verf op een doek, we zouden Hem geen recht doen. Zijn almacht, Zijn kracht en Zijn Goddelijkheid zijn groter dan wij ons kunnen bedenken. Maar God blijft niet op afstand, Hij wil dat wij weten wie Hij is, zodat Hij de eer krijgt die Hij verdient en zodat wij tot ons doel komen in Hem. God is heel dichtbij. Ik durf wel te zeggen: 'We zien Hem elke dag.' Als je om je heen kijkt naar de natuur, de dieren, de planten, de bloemen, de mensen dan zie je het werk van Gods hand. Het is net als een kunstwerk, aan een kunstwerk kun je zien wie de maker ervan is, zo is dat ook met de schepping. Ze is te wonderlijk om door een mens te zijn gemaakt en te wonderlijk om te zijn ontstaan zonder dat dat werd aangestuurd. Ik deel een quote uit een boek dat ik je zeker zou aanraden wanneer je benieuwd bent naar meer (wetenschappelijk) bewijs voor een door schepping ontstane wereld.

"Stelt u zich voor dat u tijdens een boswandeling een met diamanten bezette Rolex op de grond ziet liggen. Denkt u dan dat het door de wind en de regen is ontstaan? Door erosie? Of een combinatie van natuurkrachten? Natuurlijk niet! U twijfelt er niet aan dat het horloge door een intelligent wezen is gemaakt en dat een onfortuinlijk persoon het per ongeluk daar heeft laten vallen. Wetenschappers komen er nu achter dat het heelal waarin wij leven op die Rolex met diamanten lijkt, met dit verschil dat het heelal nog preciezer ontworpen is dan het horloge." - Boek: Ik heb te weinig geloof om een atheïst te zijn

"Want de dingen van Hem [God] die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk en Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij [de mensen die de waarheid onderdrukken door hun ongerechtigheid, de heidenen] niet te verontschuldigen zijn."
- Romeinen 1:20, HSV

God wordt zichtbaar in de schepping. Zijn kracht wordt zichtbaar wanneer we kijken naar natuurverschijnselen die ons de adem benemen. Gods Goddelijkheid wordt zichtbaar wanneer we zien hoe doordacht alles is en dat dit alles wel aangestuurd moet worden. Je bent niet te verontschuldigen door te zeggen dat je God niet hebt gezien, dat je niks van Hem gemerkt hebt, want Hij laat zich zien in Zijn schepping. God heeft geopenbaard wat nodig is om Hem te kennen (Romeinen 1:18-25), we moeten oppassen dat we de waarheid die ons allemaal is geopenbaard, niet met de leugen vervangen.

Naast dat we God kunnen ontdekken in Zijn schepping, hebben we ook allemaal een besef van goed en kwaad, een geweten. Ook dit is iets wat naar God toewijst. Lees maar in Romeinen 2:

"Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar." - Romeinen 2:14‭-‬15, HSV

Nog een andere manier waarop God zich liet zien is in Zijn Zoon. Het Woord is levend geworden, heel dichtbij gekomen (Johannes 1:1-18).

"Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, die heeft Hem ons verklaard." - Johannes 1:18, HSV

Wie Jezus gezien heeft, heeft de Vader gezien. Al zien wij Hem nu niet op aarde rondlopen omdat Hij bij de Vader is, kun je Hem wel zien door de Bijbel heen. In de Bijbel staat in detail beschreven wie Jezus is en wat Hij deed, als je het leest, ben je er als het ware bij. Maar ook wie Hem wel hebben gezien, geloofden niet allemaal. Van sommigen was het hart verhard en anderen geloofden wel, maar durfden niet, ze waren bang om er voor uit te komen. Lees maar:

"En toch geloofden ook velen van de leiders in Hem, maar vanwege de Farizeeën beleden zij het niet, opdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden. Want zij hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God. Jezus nu riep en zei: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Míj maar in Hem Die Mij gezonden heeft. En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft. Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft. En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag. Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet. En Ik weet dat Zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zoals de Vader Mij gezegd heeft." - Johannes 12:37‭-‬50, HSV

Ik denk dat we vaak bang zijn om echt te geloven, te vertrouwen. Misschien weet je het allemaal eigenlijk wel en heb je tot nu toe weinig nieuws gelezen in deze blog. Zou het kunnen dat je meer mensenvrees hebt dan vrees voor God? Ben je vooral bang voor wat je achter je moet gaan laten of los moet laten?

God is niet boos wanneer je vragen stelt, om een teken vraagt of twijfelt, Hij heeft een enorm geduld met ons. Hij weet hoe wij mensen zijn. Hij weet dat we graag grip hebben op de wereld om ons heen, dat we het liefst alles zouden begrijpen. Wij moeten accepteren dat we niet alles zullen begrijpen, het werk van God valt door de mens niet volledig te doorgronden (Prediker 3:11). Met je vragen toch naar Hem toegaan en Hem volgen ondanks dat, dat is geloof, dat is een vast vertrouwen.

En als je bang bent, die stap te zetten, ervoor uit te komen dat je gelooft en je leven aan Hem te geven. Vertrouw op Zijn Woord: 'Perfecte liefde drijft alle angst uit.' Je hoeft niet bang te zijn, Hij is goed.

Als je nog twijfelt of het wel waar is, wil ik je liefdevol aanmoedigen om op zoek te gaan. Wie zoekt, zal vinden. God zal naderen tot wie tot Hem naderen.

Jezus zei zelf: "Wie tot Mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen." - Johannes 6:37b

Ook al zouden mensen je aankijken op je keuze om God te volgen, dan laat God je nog niet in de steek. Bij Hem ben je veilig, bij Hem is het goed. Als je Hem hebt, heb je niets anders meer nodig. Wie in Hem gelooft, heeft eeuwig leven en zal niet verloren gaan.

Zit niet langer in twijfel, maar ga op zoek naar Hem. Leg je vragen en zorgen voor Hem neer, ook wanneer je niet direct antwoord krijgt, hoort Hij en zal Hij je rust geven, dat heeft Hij belooft. En anders dan bij mensen, is Gods ja, altijd ja.


Deze overdenking is geschreven door Marlies. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.