God verstaan - zes manieren

06-04-2021

Misschien vraag je je wel af of God wel tot ons spreekt. Wanneer je de Bijbelverhalen leest, lees je dat Mozes face to face sprak met God, dat Samuel Gods stem hoorde, Jakob met God vocht en Henoch wandelde met God. Misschien verlang jij er net als mij wel eens naar om Gods stem letterlijk te horen of een briefje uit de hemel te krijgen? Misschien vraag je je diep van binnen wel eens af of God nog tot ons spreekt in deze tijd. In deze blog beschrijf ik zes manieren waarop God tot jou wil spreken.

  • Gods stem verstaan door de Bijbel

De voorwaarde om Gods stem te verstaan is dat je tot bekering bent gekomen van je zondige leven zonder God en dat je gelooft dat Jezus Christus aan het kruis is gestorven voor jouw zonden (Johannes 14:6). In Deze tekst maakt de Heere Jezus duidelijk dat je alleen door Hem tot de Vader kunt komen. Je kunt geen relatie met God hebben als je nog niet tot bekering bent gekomen! Alleen door het bloed van de Heere Jezus kom je tot God!
Ook de volgende tekst maakt duidelijk dat je als ongelovige Gods stem en Gods Woord niet kunt verstaan, omdat je de Heilige Geest niet in je hart hebt.

''Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.'' - 1 Korinthe 2: 14, HSV

De Bijbel kan pas echt Gods stem voor jou worden, wanneer de Geest jou leidt. Alleen op deze manier wordt duidelijk wat God tegen jou persoonlijk wil zeggen. Vraag daarom ook altijd voor je gaat Bijbel lezen leiding door de Heilige Geest. 

Wanneer je in de Bijbel leest kun je het als een stukje geschiedenis lezen. Wat mooier is is dat je door de geschiedenis, psalmen en brieven ziet wie God is. God is en blijft dezelfde. Ook al is de Bijbel al heel erg oud, God is niet veranderd. Dus wat Hij zegt is ook nog steeds hetzelfde.

''Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.'' - Hebreeën 4:12, HSV

God spreekt! Ook tot jou! Lees in Zijn Woord en vul je daarmee!

  • Gods stem verstaan door de Heilige Geest

De stem van de Heilige Geest kun je op verschillende manieren horen. Dit kan door een zachte stem in je hart, Bijbelteksten die terugkomen in je gedachten of door een diepe overtuiging van binnen. Om zeker te weten dat dit de stem van God is, leg het naast de Bijbel. Een andere manier om het zeker te weten is dat je er een rust en vrede over krijgt die alle verstand te boven gaat.

''En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.'' - Filippenzen 4:7

Als een stem van binnen je probeert te verleiden tot zonde, is dit niet de stem van de Heilige Geest, maar de stem van de duivel. Wees hier alert op, want hij zal er alles aan doen om te proberen jou te laten struikelen!

  • Gods stem verstaan door de schepping

God spreekt door de schepping. De schepping getuigt van Zijn bestaan en weerspiegelt Gods karakter. Een tijdje geleden maakte ik een wandeling en verwonderde ik me over Gods schepping. De schoonheid van een bloem die tot bloei komt, de regen die naar beneden komt en de aarde nat maakt. En ook de prachtige kleuren die tevoorschijn komen in de herfst. Ik zie in de natuur dat God alles zo ontzettend mooi heeft geschapen en dat vervult mijn hart van verwondering voor Hem! David schrijft in Psalmen ook over Gods schepping.

''Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en de mensenzoon, dat U naar hem omziet?'' - Psalmen 8: 4-5

''Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.'' - Romeinen 1: 20

  • Gods stem verstaan door andere gelovigen

Herken je het moment dat je in de kerk zit of online naar een dienst luistert en je het idee hebt dat de dominee/spreker speciaal tot jou spreekt? Dat het soms zelfs lijkt of hij alleen jou aankijkt en wat hij spreekt voor jou bedoeld is?
Ook door anderen heen kan God tot jou spreken. Dit kan een dominee/spreker zijn, maar ook een vriendin, kennis of onbekende zijn. In de Bijbel zie je ook keer op keer dat God door profeten, discipelen en apostelen tot anderen spreekt. Dit is ook nu nog steeds.

  • Gods stem verstaan door dromen

In de tijd van de Bijbel lees je dat God veel spreekt door dromen en visioenen. Zo sprak hij bijvoorbeeld tot Jozef de man van Maria en tot Abimelech.

Ook nu hoor je veel getuigenissen van ex-moslims die door een droom hun leven aan God hebben overgegeven en christen zijn geworden. Belangrijk is dat je altijd alles wat je hoort, leest of droomt naast Gods Woord legt.

  • Gods stem verstaan door profetie

Profetie is een Woord van God dat Hij spreekt door de Heilige Geest. In de Bijbel lezen we dat dit regelmatig gebeurde, denk eens aan al de profeten. Denk aan Samuel die de val van Koning Saul profeteerde. Of aan Mozes die de profetie kreeg dat hij het volk Israël uit het land Egypte zou leiden. En nog vele andere profeten waarover je in de Bijbel kunt lezen. Ook Paulus noemt dat profetie één van de gaven van de Geest is die een gelovige kan ontvangen van God.

‘’En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen; hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid.’’ - Romeinen 12:6-8 

Gods stem is zo heel anders dan welke stem dan ook, en zeker anders dan de stem van onze grootste vijand, de duivel. Gods stem is liefdevol, rechtvaardig en genadig. De stem van de duivel veroordeelt, verdraaid en overtreed Gods Woord. God spreekt Zichzelf nooit tegen, dus als wat je leest, hoort of droomt in strijd is met wat de Bijbel zegt, is het niet de stem van God die je hebt verstaan.

Verder op reis

Het kan je helpen om jezelf een aantal vragen te stellen wanneer je een Bijbelgedeelte leest. Hier een aantal voorbeelden die mij helpen.

  • Wat zegt dit Bijbelgedeelte over God (karakter, wat Hij heeft gedaan)?
  • Wat zegt dit Bijbelgedeelte over wie ik ben (In Christus)?
  • Geeft dit Bijbelgedeelte mij een opdracht?
  • Geeft dit Bijbelgedeelte mij een belofte?

Deze overdenking is geschreven door Marjon Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?

Jij hebt ze vast ook: woorden die al een leven met je meegaan. Denk er eens over na: Welke woorden draag jij mee? Misschien zijn het vooral afbrekende woorden die ervoor gezorgd hebben dat je negatief over jezelf bent gaan denken. Ze komen naar boven wanneer dingen je niet lukken en worden dan opnieuw voor je bevestigd. Je kan ook...

Prachtige straatjes, kleine winkeltjes en allerlei toeristen die rondliepen met hun camera om foto's te maken. Gezellige muzikanten en eettentjes waar Griekse muziek uit de boxen galmde. We liepen door de straat op zoek naar een appartement. Het zag er wat vervallen en oud uit. Wat we die dag meemaakten, zal ik nooit vergeten. Graag neem ik jullie...

Lieve zus,

08-05-2024

'Waarom?', ik heb het God best vaak gevraagd. 'Waarom moet ik door deze donkere periode heen?' 'Waarom is het leven zo ingewikkeld?' Ik vroeg God om moeilijkheden weg te nemen en me uit zware periodes te halen. Ik streed ertegen, worstelde ermee. Ik heb heel vaak niet begrepen wat Gods bedoeling was of waar Hij überhaupt was. Het vroeg veel...