Poster Huisgebed

Via dit gebed willen we onszelf en jullie stilzetten bij het bidden voor de mensen met wie je samenwoont.

De plek waar je woont heeft veel invloed op je leven, dus het is enorm belangrijk om te bidden voor je gezin, huisgenoten of anderen in je nabije omgeving.

Jozua 24: 15b HSV
"Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!"

Psalm 133 HSV
"Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdaalt op de baard, de baard van Aäron, die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid."

7,95 €