Christelijke Kaart - Op Een Dag

Christelijke kaart met woorden die een bemoedigend gebed vormen voor een ander. Kleur: timberwolf De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop.  Op Een Dag op een dag wordt hopen onnodig wordt geloven, zien worden tranen een dans onze rouwklacht een liefdeslied onze vragen beantwoord het uitzien voorbij is Uw Vaderhart tastbaar dichtbij Overdenking `Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben.` - 1 Korinthe 13:12 ` En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.` - Openbaring 21:3-5

1,85 €

Christelijke Kaart - Het Is Volbracht

Christelijke kaart met woorden die een bemoedigend gebed vormen voor een ander. Kleur: khaki De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop.   Het Is Volbracht het is volbracht riep Hij het is volbracht voor jou, voor mij Overdenking "Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest." - Johannes 19:30 Wanneer iemand komt te overlijden, zijn er vaak nog een aantal dingen die diegene wil zeggen als laatste woorden. Het zijn dingen die diegene belangrijk vindt of nog even wil meegeven aan de nabestaanden. Met Jezus' laatste woorden laat Hij weten dat Zijn werk op aarde erop zit en dat de Schrift vervuld is. Hij heeft de prijs betaald en ons volledig vrijgekocht! 'Het is volbracht!' Wat een kracht spat er uit die drie woorden hè! Voor ons was de prijs niet te betalen. Nooit zou jij of ik genoeg kunnen doen om weer verzoend te worden met God. Zijn vriendschap kunnen we niet verdienen. Onszelf proberen te bewijzen zou alleen maar laten zien hoeveel we Hem nodig hebben. Wat is het een genade dat Hij er zelf voor koos de prijs voor ons te betalen! Het was niet door iets in jou, door wat je wel of juist niet hebt gedaan; maar alleen door iets in Hem, namelijk Zijn overweldigend grote liefde voor de mensen. Zijn overweldigende liefde voor jou, voor mij, voor je vrienden, je familie, de kassière, de kinderen uit de buurt en de jongen in de trein. Doordat Hij de prijs heeft betaald, kunnen onze zonden worden vergeven en kunnen we met God worden verzoend. Wij hoeven niks meer toe te voegen, want Jezus offer is meer dan genoeg! Je hoeft alleen maar te geloven in Zijn bloed. Het is volbracht!

1,85 €

Christelijke Kaart - Tetelestai

Christelijke kaart met zegenende woorden voor een ander. Kleur: light khaki De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop.  Tetelestai tetelestai het is volbracht alithos anesthi Hij is waarlijk opgestaan Overdenking "Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest." - Johannes 19:30 "En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jongeman zitten, gekleed in een wit, lang gewaad, en zij waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen: Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden." - Markus 16:5-6 "En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem, en vonden de elf discipelen en hen die bij hen waren, bijeen. Die zeiden: De Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen." - Lukas 24:33-34

1,85 €

Christelijke Kaart - Godsgeschenk

Christelijke kaart met dankwoorden voor een ander. Kleur: lion De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop.  Godsgeschenk Ik dank de Heer Als ik aan je denk Want je bent voor mij Een groot Godsgeschenk Overdenking "Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk – in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap – vanwege uw gemeenschap aan het Evangelie, van de eerste dag af tot nu toe." - Filippenzen 1:3-5 

1,85 €

Christelijke Kaart - We Zijn Voor Altijd Vrij!

Christelijke paaskaart. Kleur: dun De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop.  We Zijn Voor Altijd Vrij het bloed heeft gevloeid voor jou en voor mij verheug je in Hem we zijn voor altijd vrij! Overdenking "Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken." - Titus 2:14 "In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden." - Kolossenzen 1:14

1,85 €

Christelijke kaart - Genade En Vrede Voor Jou

Christelijke kaart met een zegende Bijbeltekst voor jezelf of anderen. Verwoord met woorden uit Romeinen 1: 7.  Kleur: vanille De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop.  Genade En Vrede Voor Jou 'Genade en vrede voor jou van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus.' (Naar Romeinen 1:7)

1,85 €

Christelijke Kaart - Ik Bid De Naam Van Jezus Over Jou

Christelijke kaart met zegenende woorden voor een ander.  Kleur: warmgrijs De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop.  Ik Bid De Naam Van Jezus Over Jou 'Ik bid de naam van Jezus over jou Dat je wandelt in Zijn wijsheid Met Hem in het zicht Dat je telkens Hem mag dienen Je leven op Hem richt' Overdenking Een gedicht over een zegenbede. Hoe belangrijk is het om in je gebed ruimte te maken om te bidden voor je familie, vrienden en andere dierbaren? Misschien dat deze woorden jou inspiratie geven om dat op een gevarieerde manier te mogen doen. Zegen voor jou!

1,85 €

Christelijke Kaart - Mijn Gebed Voor Jou

Christelijke kaart met woorden die een bemoedigend gebed vormen voor een ander.  Kleur: licht taupe De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop.   Mijn Gebed Voor Jou Moge je ziel tevreden worden Van verlangen naar delen Moedeloosheid naar levenslust Leegte naar vervulling Onzekerheid naar rust Overdenking "En ú moge de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u, opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen." -  1 Thessalonicenzen 3:11‭-‬13 HSV

1,85 €

Christelijke Kaart - Soms Heb Ik Niet De Woorden

Christelijke kaart om een ander te bemoedigen, in momenten dat je er eigenlijk geen woorden voor hebt. Kleur: taupe De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop. Soms heb ik niet de woorden Soms heb ik niet de woorden snoert mijn mond zich zomaar dicht soms ben je te ver weg voor een knuffel maar zeker niet uit zicht en soms weet ik gewoon niet hoe ik er voor jou kan zijn maar bij deze wil ik zeggen al is het gebaar heel klein ik hou van jou en wil er heel graag voor jou zijn Overdenking   Soms weet je gewoon niet wat je terug moet zeggen. Woorden schieten tekort of je hebt een brok in je keel. Soms zou je iemand even stevig willen omhelzen, maar maakt de afstand het heel moeilijk. En soms heb je geen idee wat een ander nodig heeft of voel je je te klein om iets te betekenen. Stuur toch maar dat kaartje of die virtuele knuffel, ook al is het niet perfect. Want het is soms zo belangrijk om te weten, dat er iemand aan je denkt. Deze kaart zou je door kunnen sturen aan iemand waarvoor jij er graag wil zijn (ook als dat soms niet zo goed lukt).  

1,85 €

Christelijke Kaart - Dankbaarheid Vult Je Hart Met Vrede

Christelijke kaart over leven vanuit dankbaarheid, om jezelf of anderen voor ogen te houden dat dankbaarheid je hart met vrede vult. (Verwijzing naar Fillipenzen 4: 6-7) Kleur: donker vanille De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop.   Dankbaarheid vult je hart met vrede  Overdenking Waarom is dankbaarheid zo belangrijk? "Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.‭" (Fill 4:4) En zo zijn er nog veel meer teksten die spreken over dankzegging en blijdschap, zomaar een paar voorbeelden daarvan zijn: "Houdt sterk aan in het gebed en dank daarbij!" (Kol 4: 22) "Prijs Zijn heilige naam" (Psalm 103: 1) "Laat je mond vervult worden met Zijn lof!" (Psalm 71: 8) Hoe belangrijk zal dankzegging dan niet voor ons zijn? Laten we er gehoor aan geven en Zijn heilige naam eren en prijzen met dankzegging!

1,85 €

Christelijke Kaart - Zijn Genade Is Voor Jou Genoeg. Meer Dan Genoeg.

Christelijke kaart met bemoediging voor een ander. Kleur: timberwolf De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop.    Genade Zijn genade is voor jou genoeg. Meer dan genoeg.  (Naar 2 Korinthe 12:9)  Overdenking Ik kom vaak mensen tegen die 'vroom' zeggen dat God het allemaal moet doen en dat het genade is. Maar toch blijkt uit hun andere woorden dat ze het niet écht geloven. "De genade is soort van genoeg - het kan toch zomaar niet?" Vooral in streng rechts kerkelijk Nederland komt dit voor. Hier een aantal symptomen die laten zien dat je niet 100% gelooft dat Gods genade genoeg is: - Je gelooft in genade + bewijs. Je hebt bewijs nodig dat je echt gered bent. Je kan toch niet zomaar zeker weten? Je moet minimaal opeens volmaakt zijn of zin hebben om de Bijbel te lezen. - Je gelooft in genade + ervaring. Je wacht tot je echt iets bijzonders hebben meegemaakt voordat je durft te zeggen dat je een kind van God bent. Je wilt een 'Paulusbekering' en vergeet dat de meeste Bijbelse bekeringen gewoon gingen om vertrouwen, gehoorzaamheid en een keuze maken. - Je gelooft in genade + gevoel. Misschien heb je het bloed van Jezus al wel eens aanvaard in je leven. Maar daarna voelde je niks. Dus is het dan wel écht? - Je gelooft in genade, maar dan voor later. Nu nog niet. Eerst nog even genieten van dit & dat andere nog doen. Misschien daarna. - Je gelooft in genade, maar dan voor de ander. "Is het écht ook voor mij?" Al met al komt het op het volgende neer: Je 'gelooft in genade', maar weet het beter dan Jezus. "Dat zomaar toe-eigenen kan je beter maar niet doen. Dan loop je het risico dat het niet echt is. De mens is immers slecht van zichzelf, dus zelf kan je niks. Het beste is om bij de pakken neer te zitten en te bidden dat je ooit bekeerd wordt. " Nee. God zegt iets heel anders: "Mijn genade is voor jou genoeg." Zijn genade. Voor jou. Genoeg. Je hoeft niets te voelen. Niets te aanvaarden. Niets mee te maken. Geen stem te horen. Geen goede daden te doen. Je hoeft niets - behalve te geloven, te vertrouwen, dat Gods genade genoeg is om jou te redden. Zijn genade is ook het énige wat jou kan redden. Dus waarom probeer je nog te leunen op je daden, ervaringen en twijfels? Gods genade aanvaarden is als een persoon die zich volledig ontspant & achterover valt in de armen van Jezus. "Doet U het maar. Uw genade is genoeg om mij te redden. Ik ben zondig en kan het zelf niet. Maar Jezus heeft mijn zonden aan het kruis gedragen & daarom vertrouw ik erop dat mijn zondes zijn kwijtgescholden. U zegt het in Uw Woord en ik vertrouw erop. U zegt dat iedereen die gelooft, behouden is. Dus ik vertrouw op Uw woorden. Dank U voor Uw kostbare bloed. Voor Uw genade, voor Uw liefde."

1,85 €

Christelijke Kaart - Ik Hou Zooo Veel Van Jou. En Jezus Nóg Meer.

Christelijke kaart met een bemoediging voor een ander.  Kleur: timberwolf De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop.    Liefde Ik hou zooooooooooo veel van jou. En Jezus nóg meer.   Overdenking We hadden nog een relatie, toen hij dat tegen mij zei. "Onthoud dat goed. Ik hou ontzettend veel van je, maar Jezus nóg meer." Ik keek met ogen vol ongeloof terug. Was het écht zo? En bedoelde hij dan écht die liefde die blijvend is? Hield hij echt van me, ook als ik chagrijnig was? En wat nou als ik er niet verzorgd uit zag? En wat nou als de periode van verliefdheid over is? Ze zeggen dat dat drie jaar kan duren ofzo. Hij knikte ja, bleef me aankijken en mij vasthouden. Zeg het maar na: "_ houdt van mij, en Jezus houdt van mij." En ik zei het na en moest lachen. Wat had hij toch een geduld. Inmiddels zijn we getrouwd. Ik denk er nog regelmatig aan terug. Mijn vertrouwen is een hoop gegroeid. Ik weet dat hij van mij houdt. No matter what. Deze liefde van hem heeft mij heel erg geholpen om de liefde van God te begrijpen en beter te leren kennen. Klinkt misschien raar, maar God is dol op je. - als je gereinigd bent door het bloed van Jezus, is de afstand tussen God en jou weg. Dan ben je heilig. Dan ben je een kind van de meest liefdevolle Vader ooit. Dan ben je de bruid die wacht op haar lieve Bruidegom. God houdt nog veeel meer van je dan een man van zijn vrouw kan houden. Nog veel meer dan dat hij van mij houdt. Hij verlangt naar ontmoeting, naar relatie. Net als de relatie tussen God en mens in het paradijs. En de relatie die Henoch had; hij wandelde met God. Net als de relatie die Mozes had; God maakte hem Zijn plannen bekend. Gewoon relatie. Praten, luisteren en er zijn. Net zoiets als dat je met je vriend of man kan knuffelen en geloven dat je geliefd bent, maar dan met God. Ik besef dat dit kan klinken alsof ik God tot een 'knuffelbeer' maak, en dat ik Zijn heiligheid voorbij ga. Maar de intimiteit waarover ik schijf, is super Bijbels. Die intimiteit kan alleen vanuit dankbaarheid voor het werk van Jezus. En die dankbaarheid kan alleen ontstaan als je beseft dat je zelf niet waardig bent om in de heiligheid van God te komen. Dus. Heb jij al wel eens nagedacht over Gods liefde voor jou? En geloof je het ook echt? Wie kan deze reminder gebruiken denk je? 

1,85 €

Christelijke Kaart - Ik Denk Aan Je In Mijn Gebed

Christelijke kaart met bemoediging voor een ander. Kleur: timberwolf De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop.  Denk & Bid Ik denk aan je in mijn gebed Overdenking Ik denk niet alleen aan je. Ik bid ook voor je. Ik bid, omdat ik weet dat je het nodig hebt. Ik bid, omdat ik weet hoeveel kracht daarvan uit gaat. Ik bid, omdat ik weet hoe groots en machtig onze God is. Ik bid niet alleen voor de problemen waar je door heen gaat, maar vooral voor de groei van je geloof. Zodat je staande blijft. Zodat je blijft zien op Hem. Zodat je een hoop zal hebben die alles overtreft. "Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen." - Kol 1:9-11 

1,85 €

Christelijke kaart - Ik Bid Dat Je Christus' Liefde Meer Leert Kennen

Christelijke kaart met bemoedigende woorden voor een ander.  Kleur: timberwolf De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop.  Gods Liefde Ik bid dat je Jezus' liefde meer leert kennen, die je kennis te boven gaat.  (Naar Efeze 3:19)  Overdenking Wie heeft deze bemoediging nodig? Misschien jij zelf wel. Het gebed in Efeze 3 is mijn favoriete gebed van Paulus om op een kaart te schrijven. Ik heb eens met een Bijbelstudiegroep een boek behandeld over de gebeden van Paulus. (Praying with Paul.) Wat we steeds terug zagen in zijn gebeden is dat hij (bijna) niet bid voor aardse dingen en aardse voorspoed, maar alleen voor dingen met eeuwigheidswaarde. Ook viel mij op dat hij héél veel voor anderen bid. Toen ik dat ontdekte veranderde mijn perspectief op bidden helemaal. Hoor het Paulus zeggen: "Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, (....) opdat u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God." Hm. Paulus bid dat je de liefde (agape) van God zal kennen, die je niet eens volledig kán kennen. De liefde is zó groot, zó onbegrijpelijk, zó bizar, dat het je kennis te boven gaat. Maar gelukkig kunnen we er wel een deel van kennen. Heerlijk toch? Dus daarom bid ik nu, terwijl ik dit schrijf, dit ook voor jou. Voor jullie. Ik bid dat je Christus liefde meer leert kennen. De liefde die je kennis te boven gaat. Opdat je vervuld wordt tot heel de volheid van God.  Voor wie bid jij dit? Stuur deze kaart dan door als bemoediging.  En een uitdaging: kies iemand voor wie jij aankomende twee weken elke dag het gebed uit Efeze 3 bid, en laat God aan het werk gaan.

1,85 €

Christelijke Kaart - Ik Ben Zo Dankbaar Voor Jou

Christelijke kaart met bemoediging voor een ander.  Kleur: timberwolf De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop.   Dankbaar Ik ben zo dankbaar voor jou, en je liefde voor Jezus.  Overdenking Misschien heb jij dat ook wel eens, dat je denkt - wat ben ik eigenlijk dankbaar voor jou. Gewoon voor wie je bent en voor jouw liefde voor Jezus. Ik hóóp tenminste, dat je een persoon/meerdere personen in je leven hebt waarover je dit kan denken. En anders is het echt een goed punt om voor te bidden! Het is ontzettend belangrijk om mensen in je leven te heb en die jou inspireren om Jezus te volgen. Mensen die je aanmoedigen, opbouwen en een voorbeeld zijn. En tegelijkertijd is het ook jouw taak om op jouw beurt weer anderen op Jezus te wijzen, en anderen aan te moedigen en op te bouwen. We hebben elkaar nodig. Echt waar. Voor wie ben jij dankbaar? Laat dat gerust regelmatig weten, want zulke woorden zijn bemoedigend! 

1,85 €

Christelijke Kaart - Hij Geeft Jou Kracht In Je Zwakheid

Christelijke kaart met een bemoediging voor jezelf of een ander.  Kleur: timberwolf De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop.   Bemoedigingstekst "Hij geeft jou kracht in je zwakheid".  Overdenking Misschien ben je wel wanhopig op zoek naar verlichting van de last die je draagt. Verlichting. Rust. Er zijn twee manieren van verlichting: 1. de last kan wegnomen worden, of 2. je schouders die de last dragen kunnen versterkt worden. Paulus wilde ook verlichting. Hij bad drie keer dat God de 'scherpe doorn in zijn vlees' weg wilde halen. Maar in plaats van dat God de doorn wegnam, gaf God kracht in de situatie. Hij zei de volgende woorden tegen Paulus: "Mijn genade is voor jou genoeg(...)" - Even pauze. Denk eens na over die woorden. Genoeg. Zijn genade is voor jou genoeg. Niet te weinig, maar genoeg. Maar hoe kan dat dan? Waarom dan? God legt het uit: "...want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht (telei'o-o)." Telei'o-o betekent volledig maken, volmaakt maken, voleindigen, voltooien, tot stand brengen, tot het voorgestelde doel brengen. Of tewel: Gods kracht komt tot zijn doel in jouw zwakheid. Juist dáár waar zwakte is, kan Gods kracht stralen. Daar komt het tot Zijn glorie. Hoe werkt dat dan? Laat jezelf gewoon achterover vallen in Gods armen. Zeg Hem dat je het zelf allemaal niet meer kan en dat je Hem nodig hebt. Vertrouw Hem. Eet van Zijn levende voedsel. Laat je vullen, ontroeren en aanraken door Zijn liefde. En je zal vanzelf Zijn kracht ervaren. Wie kan deze bemoediging wel even gebruiken denk je? 

1,85 €

Christelijke Kaart - Heer, Leer Mij Toch Te Volgen

Christelijke kaart die een gebed verwoord over gehoorzaamheid en overgave in en over een woestijntijd.  Kleur: artisjok De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop.  Heer Leer Mij Toch Te Volgen Heer, leer mij toch te volgen Zelfs tot diep in de woestijn. Ja, ik geloof dat op een dag als ik omkijk ze in bloei zal zijn. Overdenking Hoe mooi is het als we in dat vertrouwen tot God mogen naderen en alles uit handen mogen geven? Vaak voelt het eng om alles uit handen te geven. We zijn bang voor wat er dan gebeuren gaat. Maar als we Hem volgen, mogen we gaan zien dat Hij nooit een woord gelogen heeft. Hij is goed, ook wanneer we naar onbekende plekken moeten en wanneer onze omstandigheden moeilijk zijn. Hij weet al wat er komt en vol liefde en geduld leidt Hij ons erdoorheen. Hij geeft ons Zijn kracht voor onderweg. Vol vertrouwen kunnen we achter Hem aangaan zelfs door de woestijn. Want: de woestijn is niet onze bestemming, maar slechts onze voorbereiding. Het beste zal nog komen! Wie heeft deze reminder nodig?

1,85 €

Christelijke Kaart - Leer Mij Juichen, Leer Mij Dansen

Christelijke kaart met een gebed naar God over het leven uit genade, vrijheid en vreugde.  Kleur: café au lait De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop.  Leer Mij Juichen, Leer Mij Dansen leer mij juichen, leer mij dansen door de twijfels toch te danken leer mij zingen van Uw goedheid elke dag leer mij geven en vergeven uit Uw liefde steeds te leven door genade die mij elke dag omarmt Overdenking Een klein gedicht over levensheiliging en geloofsgroei. Wat hebben we als christenen nog veel te leren. We worden opgeroepen in Galaten 5 om te groeien in de vrucht van de Geest en in Efeze 6 krijgen we een beeld geschetst van de geestelijke wapenrusting. Daarnaast krjjgen we nog veel meer handvatten aangereikt in de Bijbel om te leren leven als burgers van het hemels Koninkrijk. De allerbelangrijkste en onvervangbare genadegift die we in dit alles mogen ontvangen is de Geest van God zelf: de heilige Geest. Zonder Hem is geloofsgroei onmogelijk. Een aantal kenmerken van de Geest zijn: we ontdekken steeds meer wie God is, leggen lasten af, ontvangen zelfreflectie en krijgen strijdkracht. Ons verlangen is dat Gods Geest ons allemaal steeds dieper leert hoe we in afhankelijkheid van God en Zijn liefde en genade kunnen leven. Hoe we dankbaar in het leven mogen leren staan. Omdat we daar zo vaak toe worden opgeroepen vanuit Gods woord. Blijkbaar is 'dankbaar denken' erg belangrijk. Dáárom dit gebedsgedicht. Zodat we opnieuw gefocust worden op onze geloofsgroei, zodat we niet vergeten een danklied te blijven zingen én zodat we weer nieuwe moed verzamelen. Op welk gebied van jouw leven ervaar jij geestelijke strijd? Blader eens naar Efeze 6. Hoe kan de geestelijke wapenrusting die Paulus beschrijft jou in die strijd tot hulp zijn? Hoe kan jij persoonlijk Gods goedheid in herinnering brengen?

1,85 €

Christelijke Kaart - Goede Moed en Godsvertrouwen

Christelijke kaart met een hoopvolle gebed voor jezelf of anderen over een onzekere toekomst, maar een Geestgevulde ziel die je kracht geeft.  Kleur: camel Goede Moed en Godsvertrouwen  Plots keek ze naar het onbekende en ging ze steeds wat rechter staan. Vol goede moed en Godsvertrouwen, trok ze haar stoute schoenen aan. Zo durfde ze de toekomst in, zijn Geest in haar bezield. En zei ze zachtjes in zichzelf: "ik ben eigenlijk wel benieuwd..."

1,85 €