Privacy Verklaring

In De Vallei - in het vervolg vermeld als IDV - verwerkt persoonsgegevens die door de klant verstrekt zijn, om aan de Algemene Voorwaarden te kunnen voldoen, om bestellingen en verzendingen te verwerken, en andere diensten aan te kunnen bieden en te verbeteren. Lees hieronder meer over deze gegevensverzameling en de manier waarop IDV jouw privacy waarborgt.


1. Over deze privacyverklaring

IDV verwerkt persoonsgegevens en maakt gebruik van cookies. In deze privacyverklaring kun je lezen voor welke doeleinden je persoonsgegevens verwerkt worden en hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen. De privacyverklaring geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van IDV, waaronder de website, webshop, nieuwsbrief en contact via social media.

IDV gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens en handelt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Door persoonsgegevens te verstrekken aan IDV en/of gebruik te maken van de website van IDV, ga je akkoord met de bepalingen in deze verklaring.

IDV heeft het recht deze verklaring op elk gewenst tijdstip te wijzigen. De gewijzigde privacyverklaring wordt van kracht vanaf het moment dat deze is gepubliceerd op de website indevallei.nl. Het is de verantwoordelijkheid van gebruikers om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen. We raden je daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Een papieren versie van deze verklaring kun je opvragen in een mail naar IDV.


2. IDV als verantwoordelijke

IDV is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). IDV vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

We vinden het ook belangrijk om open te zijn over de wijze waarop je gegevens door ons worden verwerkt. In deze verklaring lichten we dit graag toe. Voorop staat dat wij ons houden aan de eisen van de AVG. Zo kun je je persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd opvragen of wijzigen.


3. Gegevensverwerking

IDV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijke en vooraf bepaalde doeleinden, waaronder:

 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief

 • het uitgeven en verkopen van Bijbelgerelateerde materialen;

 • de werking van onze website;

 • het uitoefenen van onze bedrijfsvoering;

 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;

 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Door gebruik te maken van de website en diensten van IDV stem je in met het verwerken van je gegevens voor deze doeleinden. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt IDV je persoonsgegevens alleen met je voorafgaande toestemming.


4. Gegevensverzameling

IDV verzamelt persoonsgegevens via de website. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer je je online aanmeldt voor e-mailnieuwsbrieven of wanneer je je gegevens invult voor verzending van een bestelling. IDV verzamelt ook persoonsgegevens via mail en interactie op sociale media.

IDV verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens en daarmee vergelijkbare gegevens:

 • naam, adres, woonplaats;

 • bankrekeningnummer(s) (IBAN);

 • telefoonnummer(s);

 • geboortedatum;

 • geslacht;

 • e-mailadres(sen);

 • geef- en betaalhistorie;

 • aangekochte producten en verstrekte diensten;

 • interactiegegevens (bijvoorbeeld over je gebruik van een IDV-website of over een telefoongesprek dat je met ons hebt gevoerd).

IDV verzamelt (persoons)gegevens rechtstreeks bij leden, donateurs en klanten.


5. Bescherming van je gegevens

IDV doet er alles aan om je persoonsgegevens te beschermen. Hieronder is opgenomen welke maatregelen we hebben getroffen.

Organisatorische en technische maatregelen
IDV draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van de systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. We zorgen ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.
Als je online gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte.

Gegevensdeling met derden
Afgezien van situaties die in deze privacyverklaring vermeld worden, verstrekt IDV je persoonsgegevens niet aan derden. Verstrekking van persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraudebestrijdende organisaties vindt alleen plaats wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


6. Je gegevens inzien of verwijderen

Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen door IDV. Je kunt hiervoor een verzoek indienen. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. We proberen je verzoek zo snel mogelijk te behandelen. Omdat IDV aan haar wettelijke verplichtingen moet voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen, kan het zijn dat wij een verzoek moeten afwijzen. Hiervan zullen we je altijd op de hoogte brengen.

Mocht je wensen hebben over de wijze of frequentie waarmee we je benaderen, dan kun je contact opnemen met ons.

Je hebt tevens het recht om een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


7. E-mail nieuwsbrieven

IDV biedt diverse e-mailnieuwsbrieven waarmee donateurs, leden, vrijwilligers en andere relaties geïnformeerd worden over onze organisatie of specifieke diensten en producten die IDV biedt. Iedere e-mailnieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden voor de desbetreffende e-mailnieuwsbrief. De e-maillijsten van IDV worden niet aan derden verstrekt.


8. Privacybeleid van derden 

In websites, apps en social media van IDV kunnen links voorkomen naar andere, niet bij IDV behorende websites. IDV kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom altijd om je op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.


10. Vragen

Heb je naar aanleiding van deze verklaring vragen of opmerkingen, kun je een email sturen naar In De Vallei.


Privacyverklaring In De Vallei

Versie: 31 augustus 2023