Vaccinatie - Het merkteken?

07-09-2021

Corona, hoe vaak gaat het daar niet over. Waar eerder iedereen over het weer sprak, heeft nu iedereen het over Corona. De één denkt dat het wel meevalt hoe erg het is, de ander die een zieke tante heeft is liever te voorzichtig. Vele theorieën zijn al naar boven gekomen, de één denkt dat het een opgezet complot is vanuit China, de ander denkt dat de regering op deze manier meer macht probeert te krijgen. Ook veel christenen zijn hier mee bezig. Wat is Gods plan hiermee, wil Hij iets duidelijk maken? Of is het een onderdeel van de eindtijd? en dan heb je nog de vaccinatie, verandert het je DNA of is het onze christenplicht de vaccinatie te nemen om anderen te beschermen? Of is de vaccinatie misschien het merkteken van het Beest waar Openbaringen over spreekt? Over dit laatste wil ik deze post dieper op ingaan. Er zijn veel christenen die geloven dat de vaccinatie het merkteken van het Beest is, wat verstrekkende gevolgen heeft. Degenen die het merkteken hebben gaan voor eeuwig verloren en zijn geen ware christenen (Openbaringen 14: 8-11).

Allereerst wil ik samen met jullie kijken naar wat de Bijbel zegt over het merkteken.

''1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam.
2 En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht.
3 En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.
4 En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?
5 En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen.
6 En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen.
7 En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.
8 En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.
9 Indien iemand oren heeft, laat hij horen.
10 Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen.
11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak.
12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de
13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen.
14 En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd.
15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,
17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.'' - Openbaringen 13: 1-18, HSV

Uit dit tekstgedeelte komen negen dingen naar voren die voorafgaan aan het merkteken, namelijk:

1. De antichrist is al zichtbaar in de wereld en heeft de macht (Openbaring 13:1-7).
2. De antichrist vervolgt de heiligen en overwint hen (Openbaring 13:7)
3. De antichrist is dodelijk gewond en geneest (Openbaring 13:3)
4. De antichrist wordt in heel de wereld aanbeden (Openbaring 13:8)
5. De valse profeet zet mensen aan om de antichrist te aanbidden (Openbaring 12)
6. De valse profeet doet vuur uit de hemel neerdalen zodat alle mensen het zullen zien (Openbaring 13:13)
7. De valse profeet misleidt met behulp van bovennatuurlijke tekenen (Openbaring 13:14)
8. De valse profeet maakt een beeld dat gaat spreken en dat ervoor zorgt dat mensen de
antichrist gaan aanbidden (Openbaring 13:15)
9. De valse profeet zorgt ervoor dat iedereen die de antichrist niet aanbidt, gedood wordt
(Openbaring 13:15)

Is de antichrist al duidelijk zichtbaar in de wereld en heeft hij de macht? Vervolgt hij de heiligen en overwint hij? Wordt hij wereldwijd aanbeden? Heb jij al vuur zien neerdalen uit de hemel? Of een sprekend beeld gezien dat wordt aanbeden? wordt jij gedood omdat je de antichrist niet aanbid? Dit zijn dingen die voorafgaan aan het merkteken. Wanneer je geloofd dat de vaccinatie het merkteken is, moet dit dus al gebeurd zijn of nu bezig zijn.

''Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.'' - 3 Johannes 1:4, HSV

Uit hetzelfde tekstgedeelte in de laatste verzen staan drie kenmerken die het merkteken karakteriseren:

1. De valse profeet zorgt ervoor dat iedereen een merkteken gaat krijgen op de rechterhand of
op het voorhoofd (Openbaring 13:16)
2. Degene die het merkteken niet hebben, die kunnen niet kopen of verkopen (Openbaringen
13:17)
3. Het getal van het beest (niet van het merkteken) is het getal van een mens, en het getal van
die mens is zeshonderdzesenzestig (Openbaring 13:18).

Is de vaccinatie in de rechterhand (of arm) of in het voorhoofd? Hebben de mensen die de vaccinatie in hun linkerarm hebben gekregen dan dus niet het merkteken van het beest?

In het volgende hoofdstuk staat vervolgens beschreven wat de gevolgen zijn voor degenen die het merkteken dragen.

''8 En een andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken.
9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,
10 Dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.
11 En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.''- Openbaringen 14:8-11. HSV

''Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.'' - Johannes 8:31-32, HSV

Wanneer iemand kiest om het merkteken te nemen, zal hij de toorn van God over zich krijgen, hij zal gepijnigd worden in vuur en zwavel en de rook van zijn pijn stijgt op in eeuwigheid. Degene die het merkteken heeft heeft dag en nacht geen rust! Wat een enorm heftig oordeel! Wanneer je geloofd dat de vaccinatie het merkteken van het beest is, geloof je dat dit het gevolg is voor de mensen die de vaccinatie nemen. Dit heeft een enorme impact op je leven. Wat als er iemand uit je kerk/gemeente is gevaccineerd? Je geloofd dat deze persoon voor eeuwig door God verdoemd is tot de hel. Kan je dan nog met deze persoon samen leven, samen het avondmaal delen, samen God aanbidden? Als de vaccinatie daadwerkelijk het merkteken is kan dit niet! Leg dus eerlijk de kenmerken van de vaccinatie naast de kenmerken die de Bijbel geeft.


Deze overdenking is geschreven door Marjon. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?

Mag ik jou een vraag stellen?
Wie ben jij eigenlijk? Wie ben jij echt?
Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik schiet vaak in steekwoorden als ik mezelf moet omschrijven: 34 jaar, gelukkig getrouwd, mama van vier kindjes, wonend in …… Stop maar, eigenlijk is dat niet wat ik bedoel. Mag ik je nog een vraag stellen?...

Jij hebt ze vast ook: woorden die al een leven met je meegaan. Denk er eens over na: Welke woorden draag jij mee? Misschien zijn het vooral afbrekende woorden die ervoor gezorgd hebben dat je negatief over jezelf bent gaan denken. Ze komen naar boven wanneer dingen je niet lukken en worden dan opnieuw voor je bevestigd. Je kan ook...

Prachtige straatjes, kleine winkeltjes en allerlei toeristen die rondliepen met hun camera om foto's te maken. Gezellige muzikanten en eettentjes waar Griekse muziek uit de boxen galmde. We liepen door de straat op zoek naar een appartement. Het zag er wat vervallen en oud uit. Wat we die dag meemaakten, zal ik nooit vergeten. Graag neem ik jullie...