De kracht van gebed

23-04-2020

''Ben jij het zat om elke dag de strijd te verliezen? Ben je het zat om te zien hoe alles om je heen erger wordt, ook in het leven van mensen om wie je geeft? Zonder gebed is het leven van iedereen gewoon onmogelijk. Je kunt niet nonchalant zijn wat gebed betreft. Niet als je wilt dat dingen gaan veranderen. Niet als je vrij wilt zien, vrij van alles wat je gebukt en gebonden houdt. Niet als je wilt dat je goed in je vel zit en op je plek bent, dat je diep geworteld en standvastig bent... dat je anders bent. Niet als je wilt leven zoals je bedoeld bent en Gods beloften wilt ervaren. Niet als je een muur van Gods bescherming om je heen wilt. Niet als je wilt dat het onmiskenbare kenmerk van Gods gunst op je rust. Niet als je wilt dat de duivel en zijn medewerkers naar de hel lopen, waar ze thuishoren!''- Vurig, Elizabeth Shirer

Wat is gebed?
In elke religie bestaat er een vorm van gebed. De Bijbel zegt het volgende over gebed, gebed is je ogen op God richten, al je vragen, zorgen en strijd voor Hem neerleggen, wetend dat Hij ons hoort en ook verhoort wanneer het Zijn wil is. Lees maar:

"Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil."
- 1 Johannes 5:14, NBV

Laatst las ik, Marjon, een prachtige definitie die voor mij heel duidelijk maakte wat gebed exact inhoudt, namelijk deze: "Gebed is het middel dat God wil gebruiken om ons met Hem te laten meewerken aan het uitvoeren van Zijn wil, om ons tot Zijn medewerkers te maken. Hij heeft gebed de belangrijkste manier gemaakt waarop wij persoonlijk contact met Hem en Zijn eeuwige werkelijkheid kunnen krijgen, altijd, dag en nacht. Gebed is de poort waardoor de kracht van de hemel op aarde terechtkomt. Het is een tegengif tegen de vijand en al zijn listen." - Vurig' Priscilla Shirer

Naast dat gebed een belangrijk middel is, is het ook een opdracht. Wanneer we in de Bijbel teksten lezen over gebed, zijn dit vaak opdrachten, 'bid'. Gebed is een opdracht, niet omdat je jezelf op die manier naar boven zou kunnen werken, maar omdat het nodig is om God te kunnen eren.

Waarom zou ik bidden?
"Door middel van gebed zul je je niet alleen kunnen verdedigen tegen geschut van scherpschutters, maar door de almachtige God zul je in staat zijn je op vijandelijk terrein te begeven en ... gebied te herroveren." - Vurig, Elizabeth Shirer. Het is Gods verlangen om jou te zien bidden. Je hoeft niet super slim te zijn om dat te kunnen, het enige is dat je open en eerlijk moet zijn; bereid om met volharding te bidden in Gods naam. De Bijbel zegt dat het gebed van een rechtvaardige krachtig is. Een rechtvaardige is iemand die recht tegenover God kan staan, zonder dat er zonde tussen haar en God in staat. Iemand die open en eerlijk is:

"Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet."
- Jakobus 5:16b, NBV

In de tijd van Handelingen, net nadat Jezus werd opgenomen in de hemel, gingen de discipelen samen met de vrouwen in een constant gebed. Het gebed om de uitstorting van de Heilige Geest die Jezus had beloofd. Zij baden zonder ophouden en vol vuur. Dit is een prachtig voorbeeld voor ons! Ook wordt gebed in de Bijbel verschillende keren genoemd in combinatie met vasten, een teken dat je je volledig aan God wijdt, gebed is dan ook niet zomaar iets.

"Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers."
- Handelingen 1:14, NBV

In de Thessalonicenzen brief geeft Paulus de opdracht om altijd verheugd te zijn, onophoudelijk te bidden en God te danken onder alle omstandigheden. De Thessalonicenzen brief werd door Paulus geschreven om de gemeente te wijzen op de terugkomst van Jezus. Ook in deze tijd geloven velen dat de eindtijd is aangebroken. Niemand weet exact wanneer Jezus terugkomt, maar het is ontzettend belangrijk om waakzaam te zijn en te bidden zoals Paulus ook scheef aan de Thessalonicenzen:

"Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt."
- 1 Thessalonicenzen 5:16-18, NBV

Ook krijg je in gebed de kracht om de geestelijke wapenrusting aan te trekken waarmee je de vurige pijlen van de vijand kunt doven. Paulus gaf ons de volgende levensopdracht mee:

''Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.''
- Efeze 6:11, NBV

Ik las in een Engelstalige Bijbel dat in plaats van de term 'listige verleidingen', 'strategies' gebruikt werd. De duivel heeft strategieën om jou aan te vallen en kapot te maken, om je zo ver mogelijk bij God vandaan te houden, zodat je voor de duivel niet gevaarlijk bent. De duivel kent niet je gedachten, maar heeft wel duizenden jaren ervaring. Gebed is van belang om de strijd te winnen. Zoals Paulus ook zegt in Efeze:

''Want onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, tegen de heersers en machthebbers van de duisternis en tegen de kwade geesten in de hemelsferen.''
- Efeze 6:12, NBV

Het is van groot belang dat we inzien dat we niet kunnen leven zonder gebed. Uit onszelf kunnen we deze grote vijand met duizenden jaren ervaring niet verslaan. De enige die dat kan is Jezus, die Hem al heeft verslagen bij Zijn dood en opstanding. Uit onszelf kunnen we niet vechten en overwinnen, hiervoor hebben we Gods overweldigende macht nodig. En die kunnen we alleen ontvangen, wanneer we constant in Hem blijven, verbonden blijven met Hem. ''Je bidt omdat je eigen oplossingen niet werken en omdat gebed je inzet in de strijd, je actief maakt en sterk tegen de aanvallen van de vijand. Je bidt om het terrein dat de vijand innam in jouw leven terug te winnen! Omdat gebed het door God ingestelde middel is waardoor jij het hart en de kracht en de overwinning van Christus ervaart, weet de vijand dat je zonder gebed verslagen bent en er aan onderdoor gaat. Dat je oververmoeid en overweldigd raakt. Dat je soms langzaam vooruit gaat, maar meestal achteruit.''- Vurig, Elizabeth Shirer.

Als ik jouw vijand was zou ik proberen te bereiken dat je de kracht van jouw wapens onderschat en dus niet inzet, ik zou een goede strategie bedenken om jou in verwarring te brengen en je te verslaan. Dat is precies hoe de duivel het aanpakt.

Wanneer je bidt, zegt Paulus, zal de vrede van God in je heersen. Zelf ervaar ik dit ook wanneer ik dicht bij God leef en alles in gebed bij Hem breng. Ik word dan overheerst door vreugde en vrede, ondanks de omstandigheden.

"Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren."
- Fil 4:7, NBV

Wanneer moet ik bidden?
Om weerstand te blijven bieden aan je vijand is het belangrijk om je wapens voortdurend bij je te houden en waakzaam te zijn wanneer er een aanval komt. Bid daarom voortdurend zoals Paulus ook oproept om te doen:

"Bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt."
- 1 Thes 5:16-18, NBV

"Blijf bidden"
- Kol 4:2, NBV

God wijst ons nooit af, als wij tot Zijn troon naderen in gebed zal Hij voor ons klaarstaan! De tekst in Hebreeën laat dit duidelijk zien:

"Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden."
- Hebr 4:16, NBV

Voordat je je dag begint is het van ongelooflijk groot belang dat je eerst tot God keert en de dag bij Hem brengt. Breng je zorgen bij Hem en vraag Hem om kracht. Bid voor de gebieden waarop jij strijd ervaart en vraag God om deze dag te overwinnen wanneer er verleidingen komen.

"In de morgen, HEER, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij tot u en wacht."
- Psalm 5:4, NBV

Maar ook 's avonds of op elk ander moment mag je in gebed tot God komen. 'Bid onophoudelijk' wil namelijk zeggen dat je voortdurend in verbinding staat met God, dat je Hem overal bij betrekt. Je hoeft niet de hele dag op je knieën te zitten, roepend tot God, want dan krijg je niks gedaan, maar dat zou wel de houding van je hart moeten zijn. Bid onophoudelijk, constant, voortdurend, omdat je de strijd niet kan strijden zonder de Aanvoerder.

Hoe moet dat, bidden?
Wanneer je gaat bidden zijn een aantal dingen van belang. Het is van levensbelang om te bidden met precisie. Wanneer je bidt over die dingen in je leven waarvan je een sterk vermoeden hebt dat de duivel zich daarop richt dan houd je je gebed doelgericht. Dan is je gebed niet alleen gericht op bepaalde situaties, maar is het in overeenstemming met de Bijbelse waarheid dat je midden in je omstandigheden de overwinning kunt behouden. Wanneer je alleen maar in het wilde weg woorden en emoties bidt zonder goed na te denken over de specifieke manieren waarop de vijand jou wil raken en over Gods beloften die op jou van toepassing zijn, dan is dat voornamelijk tijdverspilling. Je maakt het alleen maar verwarrender en merkt geen verbetering van je probleem of vooruitgang in het proces. Je vecht om je hoofd boven water te houden, maar weet meestal vrij zeker dat je die strijd aan het verliezen bent. Je bent verwikkeld in een strijd. Een strijd die een lange geschiedenis kent en die terugvoert tot voordat de wereld begon. Maar het is een strijd waarvan de overwinnaar al bekend is.

''Laat u bij het bidden leiden door de geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen''
- Efeze 6: 18-19, NBV

"en blijf daarbij waakzaam en dankbaar."
- Kol 4:2, NBV

In het boek 'Vurig' werd een opbouw van gebed gegeven die mij erg heeft geholpen. Deze opbouw was als volgt:

 • P (praise): Aanbidding en lofprijzing van God. Dit kan op verschillende manieren. Dit kan door God groot te maken in gebed en door Zijn woord te lezen over Zijn grootheid, maar ook door zingen of het beluisteren van christelijke liederen.
 • R (Repentance): Schuldbelijdenis. Beleid zonden en beleid wanneer je op een verkeerde weg wandelt. God zal je zonden vergeven wanneer je er berouw over hebt en vergeving vraagt, zoals ook staat in de Bijbel:

  ''Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid''
  - 1 Johannes 1:9, HSV

  Vergeef ook een ander, wanneer je nog boos bent. Zoals ook de Vader jouw misstappen vergeeft:

  "Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft."
  - Mark 11:25, NBV
 • A (Asking): Vraag God wat je nodig hebt en wees hierin persoonlijk en specifiek. Leg ook de details van je eigen zorgen en moeilijkheden voor Hem neer en ook hoe je misschien de hand van de vijand ziet die daarin aan het werk is, of waarvan je vermoedt dat hij zich daar de volgende keer op zal richten. 
 • Y (Yes): Ja, en amen! Misschien begrijp je niet wat er nu allemaal gebeurt in je leven en wat de reden hiervoor is. Maar elke mogelijke verklaring verbleekt bij wat je wel weet op basis van jouw geloof en vertrouwen op Gods goedheid en zekerheid. Laat je gebed benadrukt worden door Gods eigen woord, door Zijn beloften aan jou die overeenkomen met wat jij nodig hebt. Zoek bijbelteksten met beloften van God en gebruik deze om te bidden. Niets is zo krachtig als het bidden van Gods eigen woord! Twijfel niet, maar bidt in vertrouwen dat God hoort en dat je zal ontvangen wanneer je gebed naar Zijn wil is!

Weet dat de Heilige Geest je zal helpen in je zwakheid. Wanneer jij niet weet wat je moet zeggen, pleit de Geest voor jou!

"De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten."
- Rom 8:26, NBV

En nu verder

 • Misschien zie je door deze blog in dat je het wapen van gebed niet gebruikt of op de verkeerde manier gebruikt. Dat zou kunnen, beleid het aan God en vraag Hem om je te leren bidden.
 • Als je nu wat meer tijd over hebt is het boek 'Vurig' van Priscilla Shirer een echte aanrader. Ze beschrijft op een heel mooie aansprekende manier en het belang van gebed en zoekt samen met jou als lezer naar de beste strategie!

Deze overdenking is geschreven door Marlies en Marjon. Lees hier meer over hen en de andere gezichten achter 'In de Vallei'.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.