Een Bijbelse kijk op racisme

15-06-2020

Ervan uitgaande dat je iets van het nieuws hebt meegekregen de afgelopen weken, weet je dat er in de wereld veel gaande is rondom het thema racisme. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het eerst een beetje langs me heen liet gaan en het een ver-van-mijn-bed-show leek. Maar eerlijk is eerlijk, wij als christenen kunnen hier niet zomaar omheen of doen alsof er niets gaande is. Gods woord herinnerde me daaraan: "Als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee." - 1 Korinthe 12:26, HSV

Het internet staat vol met meningen over de recente gebeurtenissen en over thema's als racisme en daarmee samengaand geweld. Het is gemakkelijk om daarin te verzinken, je te laten meeslepen door allerlei meningen en emoties. Meningen zijn niet per definitie verkeerd, emoties net zo min, maar als christenen moeten we in de eerste plaats nagaan wat God hierover denkt. We moeten Hem zoeken in Zijn Woord om dit gevoelige thema op de juiste manier te benaderen.

De Bijbel over racisme
Wanneer we willen weten hoe God ergens over denkt, moeten we nagaan wie Hij is. In de Bijbel lezen we dat God niet slechts liefheeft, maar dat God liefde is. In de liefde is geen plaats om kwaad te denken over een ander, om je eigen belang te zoeken, om verbitterd te zijn. In de liefde is hoop en verdraagzaamheid en geen plaats voor onrecht (1 Korinthe 13).

In de Bijbel wordt veel gesproken over vreemdelingen en vreemdelingschap. Denk bijvoorbeeld aan Abraham, aan Izak, aan Naomi, aan Ruth en ook aan David. God geeft ons daarin een duidelijke opdracht: wees gastvrij, heb elkaar lief. Als christenen moeten we als het ware Christus reflecteren, door ons leven moet zichtbaar worden wie Hij is, vol liefde en genade. Door de liefde blijkt dat wij kinderen van God zijn, lees maar:

"Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben." - 1 Johannes 4:7-11, HSV

"Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt." - Johannes 13:34‭-‬35, HSV

De Bijbel zegt dat je wanneer je een ander niet liefhebt, je God ook niet liefhebt en dus geen kind van God bent. Ik zou het op een zachtere toon willen zeggen, maar dit is hoe hard het wordt gesteld in Gods Woord, het gaat in tegen de liefde, het gaat in tegen wie God is. Waar onrecht is, is de liefde niet volkomen. Zeggen dat je God liefhebt, maar een ander minachten of zelfs haten, op welke grond dan ook, is hypocriet. 

"Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben." - 1 Johannes 4:20-‬21, HSV

Het racisme, de discriminatie, de minachting en haat naar mensen met een donkere huidskleur of minachting op grond van wat dan ook, en het geweld dat ermee gepaard gaat, gaat God aan het hart en maakt Hem verdrietig en boos. Het is onrecht en gaat in tegen de liefde die God heeft voor Zijn schepselen. 

De wortel van het probleem
Racisme is een groot probleem, niet alleen in Amerika, maar wereldwijd. De wortel van het probleem zit echter nog zoveel dieper. De wortel van het probleem is de zonde. Zonde die zich uit in afgunst, in jaloezie, in het zoeken van het eigen belang, in haat en in geweld. We kunnen met man en macht proberen om deze geestelijke strijd te vechten met vleselijke wapens, maar overwinnen kan enkel met de kracht van God. Laten we ons dus bekeren en te midden van alle onrust, de Heere zoeken. Harten kunnen niet verandert worden, los van het heerlijke en krachtige evangelie van Jezus Christus door wie Gods liefde zichtbaar werd. 

Wandel in de liefde: een praktische benadering
Het is onze opdracht om te wandelen in de liefde. Het is onze taak niet alleen lief te hebben zoals wij onszelf liefhebben - die liefde is niet altijd volmaakt - maar om lief te hebben zoals Jezus ons heeft liefgehad, met perfecte, onvoorwaardelijke liefde. We moeten liefhebben onafhankelijk van iemands culturele achtergrond, huidskleur, inkomen, opleidingsniveau, geloof, lichamelijke of psychische beperkingen et cetera.

Praktisch ziet dat er als volgt uit:

"Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe , Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede." - Romeinen 12:9‭-‬21, HSV

Verdiep je in waar je naasten doorheen gaan en leef met hen mee. Kijk of je iemand in je omgeving tot steun kan zijn hierin. Je hoeft misschien niet direct alle historie achter dit thema te kennen, al kan kennis je helpen een ander te begrijpen, ik denk dat volgend vers je een duidelijke richtlijn geeft:

"Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten." - Mattheüs 7:12, HSV

Voor jou als je onrecht wordt aangedaan
Ik heb vanuit de Bijbel geprobeerd te beschrijven hoe wij behoren om te gaan met elkaar als naasten. Maar ik kan deze overdenking niet afronden zonder direct te spreken tot degenen die zelf te maken hebben met discriminatie, haat en geweld op basis van huidskleur of etniciteit. In al de chaos en emoties die de recente gebeurtenissen met zich meebrengen wil ik je oproepen om te vertrouwen op God. Misschien ben je verdrietig, misschien boos of is het allemaal erg veel en voel je je overweldigd. Juist ook nu wil ik je oproepen om eerst het Koninkrijk te zoeken. De liefdevolle, trouwe God, Schepper van hemel en aarde, wil je vullen met Zijn liefde, Hij wil je troosten door Zijn Geest. Hij wil dat je weet dat je allereerst Zijn geliefde kind bent, een christen. Wie we zijn moet gedefinieerd worden door wie God zegt dat we zijn. Het christelijk geloof overtreft cultuur, ras, etniciteit, nationaliteit, ja alle hokjes en vakjes die we als mensen zelf hebben bedacht. Onthoud dit: je bent onvoorwaardelijk geliefd door de Hoogste Koning. Je mag boos zijn, maar zondig niet. Bid tot God en vraag Hem je emoties te richten om goed te doen.


Deze overdenking is geschreven door Marlies. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.