Eerst zien, dan geloven

04-05-2021

Je kan niet zeker weten of je gered bent. Je kan niet zeker weten of God wel bestaat. Je kan niet zeker weten of de God van de Bijbel de ware God is. Je kan niet zeker weten of alles goed komt. Je kan het nooit zeker weten...

Veel mensen leven in onzekerheid. Hun leven kenmerkt zich door twijfels en vragen. Er zijn zoveel verschillende meningen en ideeën. Hoe kun je zeggen dat je het zeker weet? Hoe kun je zeggen dat wat jij gelooft waarheid is? Is dat niet een beetje verwaand? Hoe kun je trouwens zeker zijn dat je gered bent? En wat als het allemaal niet vanzelf gaat of je er niks van begrijpt? Kun je ergens zeker van zijn? En moet je dat wel willen?

Eerst zien, dan geloven
De ene dag geloof ik dat God mijn gebed verhoort en de volgende dag weet ik het nog niet zo zeker. Net als Thomas leef ik vaak volgens het principe 'eerst zien, dan geloven'. En daar ben ik echt niet de enige in. Toch? Het voelt veilig om overal vraagtekens bij te zetten of om te wachten tot we zeker zijn dat het gaat zoals we willen. Als we geen garantie krijgen, kopen we het ook niet.

Twijfelen: goed idee?

Sommigen zeggen dat je beter kan twijfelen, dan dat je je aan iets vastklampt zonder dat je zeker weet of het echt zo is. Het voelt veilig, maar de Bijbel is er duidelijk over. Twijfelen is géén goed plan. Het is helemaal niet zo veilig als het voelt.

"Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen." - Jakobus 1:6b-8


Wanneer je twijfelt lijk je op een golf van de zee. Je gaat alle kanten op. Je wordt omhoog gegooid om vervolgens weer onder te gaan. Je wordt meegesleept door elke wind, je kan op geen enkele manier op je plek blijven.


God roept je juist om standvastig te zijn en onwankelbaar te zijn, om te volharden en om de wedloop te rennen en daarbij je oog gericht te houden op het doel. Hij roept je op om alleen Hem te dienen en niet Hem én de ideeën van de wereld, Hem én de mening van anderen, Hem én je ongeloof. Zodra je twijfelt, ga je slingeren en ben je niet puur bezig met het eren van God terwijl dat wel is wat God van je vraagt.


"En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus." - Kolossenzen 3:23‭-‬24, HSV

"De vromen zullen immers de aarde bewonen, en de oprechten zullen erop overblijven." - Spreuken 2:21, HSV

In Jakobus 1 staat dat je wanneer je dubbelhartig bent, niet moet denken dat God je iets zal geven. Maar wanneer je alles voor de Heere doet, mag je weten dat je de erfenis zal krijgen. Dan dien je God met een puur hart.

Het belang van zekerheid
Zekerheid is enorm belangrijk. Wanneer je twijfelt of God je wel red doe je tekort aan het genadewerk van God en aan de werking van Zijn Geest. Wanneer je vragen stelt bij wonderen, stel je vragen bij de almacht van God. Wanneer je je afvraagt of goden van andere religies dezelfde God zijn als de God van de Bijbel, vraag je je af of God wel serieus moet nemen wanneer Hij zegt dat Hij de Here der Heren is. Je ziet God niet zoals Hij is

Verder kan je niet onstandvastig zijn én lijken op Jezus. Jezus deed altijd de wil van de Vader. Hij week nooit af en ook wanneer het moeilijk was, stelde Hij geen vragen over de macht van God, maar onderwierp Hij zich aan God. Hij wist dat God machtig was en dat Zijn wil goed was (Lukas 22:42).

"Er is zekerheid! En daardoor kunnen we ons altijd verblijden in de Heere. Daardoor kan onze kracht vernieuwd worden als die van een arend. En daardoor kunnen we vaststaan als een huis dat op een rots gebouwd is."

Het ontneemt je van je kracht en van je vreugde wanneer je die zekerheid niet hebt en wanneer je je leven onzeker en twijfelend doorgaat. Door Gods genade hoeft dat niet. Je hoeft je niet eeuwig af te vragen of je gered bent. Je hoeft geen vragen te stellen bij Gods macht. Jezus zegt dat wie leeft en in Hem gelooft eeuwig leven heeft (Johannes 6:47). Er is zekerheid! En daardoor kunnen we ons altijd verblijden in de Heere. Daardoor kan onze kracht vernieuwd worden als die van een arend. En daardoor kunnen we vaststaan als een huis dat op een rots gebouwd is.

Kan God ...? Is God ...?

We stellen enorm veel vragen bij God en bij wat Hij zegt door Zijn Woord. Is God echt liefde? Kan God echt mensen genezen? Kan God mij redden?

Jezus draait die vragen om wanneer een wanhopige man en zijn zoon bij Hem komen (Markus 9:14-29). De jongen heeft een geest die ervoor zorgt dat hij niet kan praten, die hem doet stuiptrekken, verstijven en tandenknarsen. Toen vader en zoon bij de discipelen kwamen, konden de discipelen de geest niet uitdrijven. Dan komt de vader van de jongen bij Jezus, hij vertelt over zijn zoon. Verder vertelt hij dat de discipelen de geest niet kunnen uitdrijven. Jezus lijkt de discipelen hoofdschuddend aan te kijken: "O ongelovig geslacht, hoelang zal ik nog bij u zijn? Hoelang zal ik u nog verdragen? Breng hem bij mij." De jongen werd gebracht. Jezus vraagt hoe lang de jongen dit al overkomt. Zijn vader antwoord dat dit al van jongs af aan gebeurt. De wanhoop klinkt door in zijn woorden: "En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen; maar als u iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons." Hij lijkt haast te smeken: Als u iets kan doen, doe dat dan alstublieft! Hij vraagt of Jezus er iets aan kan doen. Jezus antwoord niet met: "Ja dat kan ik.", maar legt het terug bij de man: "Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft."


Bij Jezus kunnen, hoeven geen vragen gesteld te worden. God is machtig, dat is zeker. Daar hoef je niet aan te twijfelen, daar hoef je geen vraagtekens bij te zetten. De vraag is: 'Kun je geloven?'

De vader van de jongen antwoord: "Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp." Dan wacht Jezus even tot de menigte is samen gestroomd. Hij bestraft de onreine geest en beveelt hem om weg te gaan en niet meer terug te komen. Onder luid geschreeuw en met heftig stuiptrekken, ging de geest toen uit de jongen weg.


Door geloof wordt het onmogelijke, mogelijk. Niet omdat God het niet kan zonder dat jij gelooft, maar omdat je dan niet meer rekent met de begrensdheid van mensen, maar met de almacht van God.


De vader van de jongen geloofde, maar wist ook dat zijn geloof niet volkomen was. Na zoveel jaren leek het onmogelijk dat de jongen bevrijd zou worden... Zo kunnen wij ook twijfels hebben doordat iets menselijk gezien enorm onmogelijk lijkt en andere dingen veel aannemelijker zijn. Hoewel het niet goed is om te twijfelen, is twijfelen iets enorm menselijks. We twijfelen allemaal. De vader van de jongen besefte dat hij Gods hulp nodig had om te kunnen geloven. Gods Geest helpt ons om onze ogen steeds te richten op God en geeft ons kracht om vol te houden wanneer het lastig is om te geloven. Net als deze vader mogen wij het uitroepen naar God: "Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp." We hoeven ons niet mee te laten slepen door onze twijfels, maar moeten ons vastklampen aan God, zodat we standvastig zijn. Gods Geest maakt je niet onzeker, maar zeker.

"De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere." - 1 Korinthe 15:57‭-‬58, HSV

Verder op reis

  • Lees het onderstaande gedeelte waarin God zich als het ware voorstelt.

    "Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE , God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht." - Exodus 34:6‭-‬7, HSV


    Stel je wel eens vragen bij deze eigenschappen van God? Ga in gebed en belijd je twijfels. Bid net als de vader van de bezeten jongen uit Markus 9: "Ik geloof Heere, kom mijn ongeloof te hulp."
  • Tot slot wil ik je aanmoedigen met een paar verzen uit Kolossenzen 2. Laat je niet meeslepen, maar blijf wandelen in Hem!

    "Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht." - Kolossenzen 2:6‭-‬10, HSV


Deze overdenking is geschreven door ?. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?

Mag ik jou een vraag stellen?
Wie ben jij eigenlijk? Wie ben jij echt?
Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik schiet vaak in steekwoorden als ik mezelf moet omschrijven: 34 jaar, gelukkig getrouwd, mama van vier kindjes, wonend in …… Stop maar, eigenlijk is dat niet wat ik bedoel. Mag ik je nog een vraag stellen?...

Jij hebt ze vast ook: woorden die al een leven met je meegaan. Denk er eens over na: Welke woorden draag jij mee? Misschien zijn het vooral afbrekende woorden die ervoor gezorgd hebben dat je negatief over jezelf bent gaan denken. Ze komen naar boven wanneer dingen je niet lukken en worden dan opnieuw voor je bevestigd. Je kan ook...

Prachtige straatjes, kleine winkeltjes en allerlei toeristen die rondliepen met hun camera om foto's te maken. Gezellige muzikanten en eettentjes waar Griekse muziek uit de boxen galmde. We liepen door de straat op zoek naar een appartement. Het zag er wat vervallen en oud uit. Wat we die dag meemaakten, zal ik nooit vergeten. Graag neem ik jullie...