Gered voor jezelf

03-08-2020

Wat is het geweldig om gered te zijn! Om wedergeboren te zijn. Om geen slaaf meer te zijn maar een vrije. Om dochter te zijn van de Allerhoogste Koning, de God die was, die is en die altijd zal zijn. Wat is het een geweldige zegen als je leven hebt ontvangen van de God die eeuwig is en je voor altijd tot bron wil zijn. Wat is het geweldig! En wat kunnen en mogen we daarvan genieten. Misschien doen we dat wel te weinig, beseffen we het nog niet diep genoeg. Want er is vreugde in de hemel wanneer iemand zich tot God keert en het oude leven achter zich laat. Ja er wordt feest gevierd voor elk schaap dat verloren was en gevonden wordt. Ik hoop dat je je beseft hoe wonderlijk het is. Maar zelfs als je dat beseft, moet je oppassen dat je het daar niet bij laat. Want het is heerlijk om gered te zijn, maar we zijn tot meer geroepen. Je bent niet slechts gered voor jezelf!

Er wordt tegenwoordig steeds vaker een ik-gericht Evangelie gepredikt. Een Evangelie waarvan jij beter wordt, waar jij van alles uit kan halen. Jij bent vrijgemaakt, God kan jou genezen van ziekten, jij hebt eeuwig leven in de hemel, je zult van God ontvangen als je bidt. Dit zijn mooie dingen en niet per sé onwaar. Alhoewel, zijn halve waarheden ook geen leugens? Al deze dingen zijn er zodat God de eer krijgt die Hij verdient. Het draait niet om jou! Precies dat vinden we lastig om te horen en daarom klinkt dat ik-gerichte Evangelie best lekker in de oren. Daarnaast past het hartstikke goed bij de maatschappij waarin we leven en is het daardoor ook niet zo moeilijk om aan te nemen. Je bent gered en dat is het, het zit wel goed. Geen verdere verplichtingen, gewoon je eigen leventje.

Maar hoewel het lekker makkelijk is, kan het niet zo zijn dat je als wedergeboren christen gewoon je eigen leventje verder leeft. Het viel me laatst op in 1 Petrus 2:

"Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed; opdat zij die nu van u kwaadspreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt." - 1 Petrus 2:9‭-‬12 HSV

Je bent Gods eigendom gemaakt, opdat... je een mooi plekje in de hemel zou krijgen? Opdat je veel welvaart zou ontvangen? Nee, je bent geroepen omdat je zou vertellen over de God die je geroepen heeft vanuit de duisternis naar het licht. Om te vertellen over het geweldige genade-werk dat Hij doet. Zodat anderen Hem leren kennen, zien dat ze Hem nodig hebben en ook zij Gods kinderen worden. En we kunnen niet zomaar ons leventje doorleven. Nee, we worden geroepen ons leven aan te passen. We worden geroepen om heilig te leven (1 Petrus 1:16). Door onze levenswandel kunnen we God laten zien, want God is heilig. En dat kan ervoor zorgen dat zij die niet geloven, geraakt worden, zich omkeren en God gaan verheerlijken! Dat is waartoe we geroepen zijn. Niet voor onszelf, maar zodat ook anderen God leren kennen. Niet voor onszelf, maar voor de eer van Zijn grote Naam.

Tijdens het schrijven van deze overdenking moet ik ook denken aan 1 Korinthe 13, waarin wordt beschreven wat de liefde is. Onze God is liefde en door Zijn liefde kunnen wij ook liefhebben (1 Johannes 4:19). Als wedergeboren christen wordt je geroepen om in Zijn liefde te blijven. Lees maar:

"Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf." - Johannes 15:9‭-‬10, HSV

In zijn liefde blijven doe je door Gods op Gods geboden te letten en daarnaar te leven. En laat nou de samenvatting van de wet zijn dat we God liefhebben en onze naasten als onszelf. Liefde is gericht op de ander, of zoals het beschreven staat in 1 Korinthe 13, de liefde zoekt niet haar eigen belang. De liefde is niet ik-gericht en dus mag het Evangelie ook absoluut niet ik-gericht zijn.

"De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang , zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen." - 1 Korinthe 13:4‭-‬7‭, HSV

Ik realiseer me dat wat ik vandaag deel over kan komen als een harde of zware boodschap. Leef niet voor jezelf, volg Gods geboden et cetera. Maar het betekent helemaal niet dat je niet meer mag genieten, in tegendeel. Die tekst die ik deelde uit Johannes 15 gaat nog verder, en wel zo:

"Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden." - Johannes 15:11

Niks in deze wereld gaat jouw hele hart vervullen zoals God dat kan doen. Blijf dus in Zijn liefde, Zijn liefde die niet alleen voor jouzelf is, maar waarvan jij zoveel ontvangt dat je kunt uitdelen. Dan zal je blijdschap volkomen worden en zal God de eer krijgen die Hij verdient. Wat een vreugde geeft het wanneer je in jouw leven ziet dat mensenharten worden veranderd om de Levende God te gaan aanbidden. Ja, er is zoveel meer dan zelf gered zijn. En ik bid je toe dat je je leven helemaal aan God geeft. Ik bid je toe dat je vreugde krijgt in het dienen van de HEERE. En ik bid je toe dat God Zijn belofte waarmaakt en de blijdschap in jou volkomen maakt. Laten we deze God prijzen om wie Hij is en om het geweldige liefdevolle werk dat Hij doet. Hallelujah!


Deze overdenking is geschreven door Marlies. Lees hier meer over haar/hen en de andere gezichten achter 'In de Vallei'.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.