Bereid om te vergeven

10-03-2022

We kennen denk ik allemaal de tekst wel waar Jezus ons de opdracht geeft zeventig maal zevenmaal te vergeven wanneer iemand ons vergeving vraagt. De ene keer is dit makkelijker dan de andere keer. Als ik voor mezelf spreek, vindt ik het makkelijker een ander te vergeven wanneer deze echt spijt heeft dan wanneer deze geen spijt heeft. Wat wij als mensen graag willen, is erkenning. Erkenning voor de pijn en het verdriet dat een ander je heeft aangedaan. Als ik eerlijk ben wil ik vaak zelfs dat de ander zich schuldig voelt. Herken je dat? Ook daarin zijn wij als mensen vaak op onszelf gericht. Ik wil dat de ander beseft dat ik, al zou ik vergeven, het zeker niet ben vergeten. En diep van binnen wil ik erkenning blijven krijgen voor de pijn die mij is aangedaan. Ik wil niet dat de ander verder gaat alsof er niks is gebeurd. Eigenlijk wil ik dat hij of zij zich er nog regelmatig aan herinnert en zich schuldig voelt. Nu ik dit schrijf dringt het pas echt tot me door hoe zelfgericht ik vaak ben. Maar wat zegt de Bijbel over het vergeven van iemand die geen berouw heeft? 

Wat is vergeving?
Om de vraag te kunnen beantwoorden of we iemand moeten vergeven die geen vergeving vraagt en zich niet schuldig voelt, moeten we eerst duidelijk hebben wat vergeving eigenlijk inhoudt.

Chris Brauns geeft een goede definitie van vergeving:

Gods vergeving:
God vergeeft genadig degenen die zich bekeren en geloven. Deze vergeving sluit niet de gevolgen van de zonde uit. Ook als je vergeven bent, blijf je op aarde leven met de gevolgen van de zonden.

Algemene menselijke vergeving:
Degene die onrecht is aangedaan, vergeeft genadig diegene die berouw toont en bereid is tot bekering, en verzoent zich met deze persoon. Ook hier zullen niet alle gevolgen van de gedane zonde ongedaan gemaakt kunnen worden.

(Deze definitie is vertaald overgenomen vanuit het boek "unpacking forgiveness" van Chris Brauns.)

De vergeving die God ons geeft is afhankelijk van onze belijdenis van zonde en het hebben van berouw. Dit kun je ook lezen de verschillende Bijbelteksten hieronder. Berouw hebben betekent inzien dat je gezondigd hebt en oprechte bereidheid tonen om op dit punt je gedrag te veranderen. Zonde blijft onvergeven tenzij je deze belijdt en berouw toont.

"Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid." - 1 Johannes 1:9, HSV

"Wees op uw hoede. Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem. En als hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal per dag naar u terugkomt en zegt: Ik heb berouw, dan zult u hem vergeven." - Lukas 17:3‭-‬4, HSV

"En Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen." - 2 Kronieken 7:14, HSV

"Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig." - Jesaja 55:7 ,HSV

Gods eis dat we onze zonden belijden en ons bekeren, betekent niet dat God niet bereid is om te vergeven. Hij heeft alles van Zijn kant gedaan om vergeving voor ons mogelijk te maken. Zijn hart is bereid en wil niet dat er iemand verloren gaat. (2)

"Maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." - 2 Petrus 3:9b, HSV

"U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goedertierenheid voor allen die U aanroepen." - Psalm 86:5, HSV

Hij is tot het uiterste gegaan om te voorzien in het middel waarmee Hij ons kan vergeven. Door het offer van Christus aan het kruis biedt God ons die vergeving vrijwillig aan.

De tekst hieronder laat zien dat het proces van vergeving in de eerste plaats als doel heeft om de dader te bevrijden van schuld. God had als doel ons te bevrijden van schuld, hoe wonderlijk is dat!

"Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid." - 1 Johannes 1:9, HSV

Belang van berouw
Bijbels gezien is volledige vergeving niet alleen iets dat de persoon die onrecht is aangedaan aanbiedt. Vergeving houd ook in dat de dader het ontvangt (4). Dit zorgt voor verzoening in de relatie. In onderstaande tekst geeft Jezus de discipelen door de Heilige Geest het gezag om zonden te vergeven. Dit geldt niet alleen voor de discipelen maar ook voor ons, als wij wedergeboren zijn hebben wij ook de Heilige Geest in ons hart. Als iemand in zonde blijft, geen berouw toont of vergeving vraagt kan deze persoon geen vergeving ontvangen. Dit betekent niet het koesteren van wrok in je hart. Kijk maar naar De Heere Jezus en Stefanus. Was er iets van onwil in hun woorden en houding? Nee! Jezus bad tot God, vlak voordat hij stierf "Vader vergeef het hun..." en ook Stefanus bad "Vader, reken hun dit niet aan...". Waren deze mensen direct vergeven? Nee, ze hadden immers geen berouw en wilden zich niet bekeren van deze zonden. Ze haalden Jezus niet van het kruis nadat Hij dit had gezegd en stopten niet met het gooien van stenen toen Stefanus dit gebed uitriep tot God. Toch waren Jezus en Stefanus volkomen bereid om hen te vergeven.

"Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend." - Johannes 20:23, HSV

De wereld heeft ons de leugen geleerd dat 'vergeving' eenzijdig is en dat verzoening niet nodig is. Ook leert de wereld ons dat het doel van deze eenzijdige vergeving, waarbij de ander de vergeving niet hoeft te ontvangen, als doel heeft om de persoon die onrecht is aangedaan te bevrijden van gevoelens van bitterheid, wat dus zelfgericht is en onbijbels.

Als de ander geen berouw heeft en hij zijn zonde niet erkent en je zegt wel dat je diegene volledig vergeven hebt dan leer je deze persoon niet wat zonde echt inhoudt. Ook zal dat ervoor zorgen dat hij niet echt weet wat het betekent om vergeven te worden. Daarnaast is het onrechtvaardig als iemand wordt vergeven zonder berouw of schuld te tonen. Op de lange termijn helpt het omzeilen van berouw en erkenning van zijn zonde niet om de betekenis van zonde te begrijpen. Vergeving is niet volledig en komt niet tot zijn recht wanneer de ander geen berouw heeft.

''Gods eis dat we onze zonden belijden en ons bekeren, betekent niet dat God niet bereid is om te vergeven. Hij heeft alles van Zijn kant gedaan om vergeving voor ons mogelijk te maken. Zijn hart is bereid en wil niet dat er iemand verloren gaat.''

Bereid om te vergeven
Als de persoon die jou iets vreselijks heeft aangedaan geen berouw heeft en geen vergeving vraagt, betekent dit niet dat je niet bereid moet zijn om te vergeven. Kijk naar Jezus die daar hing aan dat kruis. Hij bad: "Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen". Hij was bereid! Ondanks dat zijn moordenaars Hem bespotten!

We moeten bereid zijn om iedereen die bij ons komt om zijn zonde te belijden en zich te bekeren, te vergeven. Ook al gebeurd het keer op keer. Wij zondigen tenslotte ook keer op keer, en ik ben zo dankbaar dat God mij vergeeft als ik tot Hem kom met een oprecht berouwvol hart.

Elke keer dat je moeite hebt om je vergeving aan te bieden aan een ander, moet je je herinneren aan Heere Jezus, onze Redder en ons grote voorbeeld deed voor jou. Hij droeg de straf voor onze zonden, zelfs al voordat we ze gedaan hadden. Hij klaagde niet, Hij wilde niet dat wij ons constant enorm schuldig blijven voelen. Sterker nog, Hij wilde dat we Zijn geschenk van vergeving aannamen en vrij zouden komen van schuld en schaamte. Precies zo moeten wij vergeven.

"Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft." - Efeze 4:32, HSV

In Kolossenzen staat een soortgelijke tekst:

"Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen." - Kolossenzen 3:13, HSV

Deze bereidheid mogen we niet uitstellen. Herrinner je aan het gebed dat de Heere Jezus bad voor degenen die Hem kruisigden. Voor degenen die zo hard hadden geroepen: "Kruisig Hem, kruisig Hem!". Ja zelfs voor degenen die spijkers door Zijn handen en voeten sloegen bad Hij. Hadden zij berouw? Nee! Ze bespotten Hem! En dit is wat Hij voor hun bad:

"Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen." - Lukas 23: 34a, HSV

Hij bad dit voor degenen die Hem hadden vernederd, bespot en uiteindelijk vermoord. Hij bad dit voor degenen die hier niet zouden stoppen. Ze zouden Zijn volgelingen vervolgen, mishandelen en vermoorden. Hij wist het, en toch... Hij bad of Zijn vader hen wilde vergeven.

Stefanus doet hetzelfde. Hij wordt gestenigd om zijn geloof in Christus. Gestenigd door zijn eigen volk. Weet je wat stefanus bid terwijl hij zijn ogen naar boven gericht heeft?

"En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij." - Handelingen 7:60, HSV

Deze woorden laten zien dat zowel Jezus als Stefanus volkomen bereid waren tot vergeving. Ze smeekten erom bij de Vader! Ze waren volkomen bereid, zonder wrok of bitterheid in hun hart. Wanneer hun moordenaars zich bekeerden, zouden ze vergeven worden. Wat een prachtig voorbeeld van het liefhebben van onze vijanden en bidden voor degenen die ons vervolgen (Matteüs 5:44).

Als we niet bereid zijn om te vergeven, weigeren we anderen te laten genieten van datgene waarmee God ons heeft gezegend.

Waarschuwing
God waarschuwt ons dat wanneer we de ander niet willen vergeven, wanneer deze in berouw naar ons toekomt, Hij ons ook niet zal vergeven. Zowel Mattheüs, Marcus als Lucas spreekt hierover.

"Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven." - Mattheüs 6:14-15, HSV

Als ik dit lees vind ik dat God best wel een grote consequentie koppelt aan ons gedrag. Als wij niet bereid zijn te vergeven, zal Hij ons niet vergeven. De reden hiervan is dat wanneer wij de ander niet vergeven, dit invloed heeft op onze relatie met God. Wanneer wij de ander niet willen vergeven, groeit er wrok en haat in ons hart. Als dit wortelt in ons hart, verstoord dit onze relatie met God. Er zal steeds minder ruimte zijn voor de vrede van God.

De Bijbel waarschuwt ons meerdere keren voor het toelaten van wrok in ons hart en voor het verlangen om wraak te nemen. Als we dat toelaten geven we de duivel plaats in ons hart. Boosheid op zichzelf is geen zonde, als deze terecht is. Maar boosheid kan leiden tot wrok, dit is wel zonde.

"U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEERE." - Leviticus 19:18, HSV

"Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden." - Hebreeën 12:15, HSV

"Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven." - 1 Petrus 3:9, HSV

Het is niet makkelijk, vaak zelfs intens moeilijk om te vergeven. Gevoelens van wrok kunnen weer terugkomen, soms zelfs elke dag of elk uur. Elke keer moet je er opnieuw voor kiezen te vergeven. Wrok en boosheid koesteren voelt vaak goed. Het voelt alsof je nog een beetje macht hebt om de ander te straffen voor wat diegene jou heeft aangedaan.

Als ik eraan denk dat God mij keer op keer vergeeft word ik zo verwonderd. Hij vergeeft, elke dag weer. Ook al weet Hij dat ik de volgende dag of zelfs eerder, soms zelfs bewust, dezelfde fout zal maken. Wat een God hebben wij!

"Wanneer wij de ander niet willen vergeven, groeit er wrok en haat in ons hart."

Oproep
Ik wil je oproepen om bereid te zijn de ander te vergeven. Niet later, maar nu. Stel deze persoon komt nu naar jou toe en vraagt je vergeving, ben jij dan bereid die gift van vergeving te schenken? Niet omdat diegene het verdient, maar omdat God je de opdracht geeft, omdat je tot getuigenis wil zijn en omdat je God vertrouwt dat Hij recht zal doen.

Ben jij bereid samen met de Heere Jezus bidden: "Vader vergeef hem, want hij weet niet wat hij mij heeft aangedaan"? 


Deze overdenking is geschreven door Marjon. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?