Bijbelteksten Over Geloven

22-05-2021
Ben je op zoek naar Bijbelteksten over geloven? Dan ben je hier op de goede plek! Lees hier wat de Bijbel te zeggen heeft over het geloof. Teksten uit de Bijbel over de definitie van geloven, de noodzaak van geloven en de kracht van geloven; ons overzicht bemoedigende Bijbelteksten bied hulp.  Wanneer een Bijbeltekst je aanspreekt willen we je aanmoedigen om de tekst in je eigen Bijbel op te zoeken en de context te lezen. Bijbelteksten staan altijd in een context, niet op zichzelf.
Focus je niet op de grootte van je geloof, maar op Degene in wie je gelooft en je geloof zal groeien.

Definitie van geloof

"Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet."
Hebreeën 11:1


Oorsprong van geloof

"Jezus antwoordde en zei tegen hen: Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft."
Johannes 6:29

"Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God."
Romeinen 10:17


De noodzaak van het geloof

"Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken."
Hebreeën 11:6

"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."
Johannes 3:16

"Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid."
Romeinen 10:10

En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.
Handelingen 16:31

"Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen."
1 Petrus 1:8-9

"En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben."
Johannes 6:35

"Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven."
Romeinen 1:17

Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God.
1 Johannes 5:13

"Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?"
Johannes 11:25-28

  "Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed."
  Galaten 3:26-27

  "Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt."
  Jakobus 1:6


  Geloof als bevel

  Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.
  1 Timoteüs 6:12

  Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk.
  1 Korintiërs 16:13

  "Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid."
  1 Timoteüs 4:12

  "En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten."
  Handelingen 16:31


  De kracht van het geloof

  "En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft." 
  Marcus 9:23

  "Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij Hem getrouw heeft geacht Die het beloofd had."
  Hebreeën 11:11

  "Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden."
  Jakobus 5:14-15

  "En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft." Marcus 9:23

  "Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof." 
  1 Johannes 5:4

  "Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden."
  Marcus 16:16

  "En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen."
  Matteüs 21:22

  "Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen."
  Marcus 11:24

  "En Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij ziende en volgde Jezus op de weg."
  Marcus 10:52

  "Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt."
  Marcus 11:23


  Geloof en beloftes

  "Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien."
  Johannes 7:38

  "Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden."
  Romeinen 10:11


  Overig

  "Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt." Jakobus 1:3

  "Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God."
  Hebreeën 12:2

  "En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets."
  1 Korintiërs 13:2

  "Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven."
  Galaten 2:20

  "En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen."
  2 Petrus 1:5-7


  Heb jij nog een Bijbeltekst over geloven die hier echt tussen moet staan? Schroom dan niet om contact op te nemen! 

  Heb je deze al gelzen?