Bijbelteksten Over Lijden

26-08-2023

Wil je iemand bemoedigen die door een moeilijke periode van lijden heengaat? Of zoek je Bijbelteksten over dit onderwerp? Wij hebben een aantal teksten voor jou op een rijtje gezet. Lees hieronder woorden van troost of bemoediging rondom het onderwerp 'lijden'. 

"Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere."  Romeinen 14: 8

"Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij." Psalm 23: 4

"Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen." 2 Korinthe 5: 1

"Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt." 1 Petrus 5: 9

"Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Romeinen 8: 31 

De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen. 1 Petrus 5: 10
En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. Romeinen 5: 3-4

"Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst."  Fillipenzen 1: 21

"Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere." Romeinen 8: 38-39

"Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus." 1 Korinthe 15: 55-57

"Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbreng."
Jakobus 1: 3

"Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoekeing ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan." 1 Korinthe 10: 13

"Toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, viel op de aarde en boog zich neer. En hij zei: Naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen; de Naam van de HEERE zij geloofd! Job 1: 20-21

Toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, viel op de aarde en boog zich neer.
En hij zei: Naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen; de Naam van de HEERE zij geloofd! Job 1: 20-21

"Welke man leeft er die de dood niet zien zal, die zijn ziel bevrijden zal uit de greep van het graf?" Psalm 89:49

"Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de HEERE, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren." Psalm 121: 1-3

"En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is." Romeinen 5: 3-5

"Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld." 2 Korinthe 4: 8

"Zalig is de man die de verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben." Jakobus 1: 12

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.
2 Korinthe 1: 3-4

De rechtvaardige heeft veel ellende,
maar uit dat alles redt de HEERE hem. Psalm 34: 20


Heb jij nog een Bijbeltekst die hier echt tussen moet staan? Een tekst die jij graag stuurt voor de verjaardag van een vriend of vriendin? Schroom dan niet om contact op te nemen! 

Heb je deze al gelezen?