Een blik in Jezus' ogen

29-03-2022

Ik zie het in je ogen... Je probeert het. Het lukt niet zoals je het bedacht had, he? Ik zie het in je ogen. Je wilt zo graag. Iedere dag begin je er opnieuw aan... Herken je dat? Dat je elke keer weer de moed bij elkaar raapt om het anders te gaan doen?

 Beter. Beter op je woorden letten. Beter de tijd nemen voor God en Zijn Woord. Beter je best doen om vriendelijk te zijn. Je kunt allerlei voornemens hebben.

's Morgens begin je misschien wel met goede moed. Halverwege de morgen gaat het nog goed. 's Middags tijdens een discussie ben je het weer totaal vergeten en spreek je woorden uit die je niet had willen uitspreken. 's Avonds klaagt je geweten je aan. Alweer.

'Ik kan dit niet', denk je misschien. 'Ik kan gewoon niet meer. Hoe kan ik nou de hele dag 'goed' doen? Heere, hoe moet dit nou?'

Waar komt de strijd vandaan?

Afgelopen week kwam deze strijd bij ons in een preek naar voren. Het ging over een sterke visser en trouwe volgeling van Jezus. Simon Petrus, de Rotsman. Hij had deze nieuwe naam gekregen van Jezus. Jezus had Petrus lief en Petrus stond in vuur en vlam voor Jezus. Petrus was bereid om zijn leven voor Hem te geven. Dagelijks trok hij met deze Rabbi op en hij verwonderde zich over alles wat Jezus deed. Van Zijn woorden begreep Petrus vaak niet veel. Jezus sprak soms zo raadselachtig, toch was Petrus meestal in de wolken van zijn Meester.

Petrus' mislukte dag

Het was de eerste dag van de ongezuurde broden. De Pascha maaltijd stond voor de deur. De herinnering aan de uittocht uit Egypte en de bevrijding uit de slavernij. Het werd een bijzondere en vreemde maaltijd. Jezus zag er zo bedroefd uit en Hij had het erover dat iemand Hem zou verraden. Terwijl Petrus zich verward voelde, laaide er een vuur in hem op. Hij zou laten zien hoeveel hij van zijn Meester hield! Alles had hij voor Hem over. Nadat ze de psalmen hadden gezongen, vertrokken ze richting de Olijfberg. Daar liet Petrus zijn Rabbi nog eens extra weten dat hij werkelijk alles voor Hem over had. 'Al zouden zij ook allen aanstoot aan U nemen, ik zal nooit aanstoot aan U nemen. Al moest ik ook met U sterven, ik zal U beslist niet verloochenen!' (Matt. 26:33,35).

Jezus wist wel beter.

Toen de discipelen zagen hoe Jezus gevangen genomen werd, brak hun ideaalbeeld van Gods Koninkrijk. Jezus zou hen toch bevrijden van de Romeinen? Zij zouden toch mee mogen regeren in het nieuwe Koninkrijk? Dit meende Jezus toch niet echt? Ze wilden wel vechten tegen Judas en de groep soldaten, maar Jezus verbood hun dat. Uiteindelijk vluchtten alle discipelen weg, behalve Petrus. De Rotsman. Petrus wilde zien wat er met zijn Meester gebeurde. Hij volgde Jezus en de stoet soldaten op een afstandje. Hij wist zelfs op de binnenplaats van het paleis van de hogepriester Kajafas te komen. Daar waren veel mensen bij elkaar die mee hadden gewerkt aan Jezus' gevangenneming. 'Is dat niet gevaarlijk, Petrus? Je bevindt je op vijandelijk gebied, ben je nu geen gemakkelijke prooi?' Satan maakt gebruik van kritieke situaties, dat blijkt hier wel. Petrus wordt betrapt door een meisje en liegt dat hij Jezus' volgeling niet is. 'Nee joh, hoe kom je erbij?' Nog twee keer gebeurt hetzelfde. Een kritiek moment waarin de leugen gauw over zijn lippen is gekomen.

Dan kraait de haan. De Schepper van hemel en aarde laat juist dan een haan kraaien.

'En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan' - Lukas 22:61, HSV

Jezus' ogen

Jezus had hem alleen aangekeken, en Zijn blik was genoeg. Die ogen van Jezus, die boorden dwars door Petrus' leugens heen. Die ogen van Jezus vertelden Petrus dat Jezus hem wel kende. Die ogen van Jezus spraken duidelijke taal, terwijl er geen woord was gevallen. Die ogen van Jezus verbreken Petrus' hart...

Er staat dat hij naar buiten vluchtte en bitter huilde. Een intens verdriet nestelde zich in Petrus' hart. 'Wat heb je gedaan, Petrus?' O, wat viel hij zichzelf tegen. Dit had hij nooit van zichzelf verwacht. Hij wist zo zeker dat hij voor Jezus wel de dood in wilde gaan. Kon dit ooit nog goedkomen? 

"Je doet zo snel iets wat je helemaal niet van jezelf had verwacht en wat je eigenlijk helemaal niet wil doen." 

Petrus, Paulus en wij

Nu zal je misschien niet dagelijks Jezus zó verloochenen. Het zijn vaak die kleine zonden die soms zomaar gebeuren. Dat waren althans mijn eerste gedachten. Als je er echt dieper over na gaat denken, komt verloochening toch wel heel dichtbij. Het begon bij Petrus ook zo klein. De eerste keer dat hij Jezus verloochende was het 'slechts' een leugen. De tweede keer dat Petrus zei dat hij Jezus niet kende haalde hij er een eed bij. De derde keer werd het een vervloeking (Matt. 26:70, 72 en 74). Het lijkt wel een sneeuwbaleffect.

Werkt zonde niet zo? Hoe snel gooi je er een schepje bij bovenop zodat je reputatie overeind blijft staan? Herken jij dat ook dat je zo snel een leugentje uitspreekt of juist iets verzwijgt omdat het je op dat moment beter uit komt? Dat je zo snel iets doet wat je helemaal niet van jezelf had verwacht en wat je eigenlijk helemaal niet wil doen. Paulus herkende zichzelf hier ook in. Niet wat ik wil, doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik (Romeinen 7:15, 18-19). Volgens mij slaat Paulus hier voor Petrus de spijker op z'n kop. Voor mij ook, trouwens. We doen zo snel iets wat we van te voren niet van onszelf gedacht hadden. Petrus had op dezelfde dag dat hij Jezus' verloochende nog gezegd dat hij voor Jezus wilde sterven. Hij wilde Jezus niet verloochenen en toch deed hij het. Dat is precies waar ik mee worstel, die dagelijkse strijd tegen de zonde in mijn leven.

Jezus' offer

Terwijl Petrus buiten bitter huilde was Jezus binnen in het huis van de hogerpriester. Hij werd bespot en geslagen door de mannen die Hem gevangen hielden. Hij werd niet zomaar geslagen. In de grondtaal staat 'dero (..) 'tupto autos prosopon. Deze woorden betekenen dat Jezus werd gevild en geronseld. Hij werd in zijn gezicht geslagen en werd verwond met een zweep, stok of met vuisten. En niet alleen Zijn uitelijk probeerde ze te raken, ook zijn innerlijk. Ze lasterde Hem, daagde Hem uit en bespotte Hem.

Jezus leed en stierf om de mensheid te redden. Jezus onderging deze vernedering vrijwillig. Terwijl zijn gezicht en lichaam opengereten werden voelde Hij vast een intens verdriet over de zonden. Dat was namelijk de reden waarom Hij leed. Tegelijkertijd zal Hij vervuld Zijn met genade en liefde. Misschien dacht Hij wel aan Petrus die buiten stond. "Dit doe ik voor jou. Juist omdat je Mij verloochende, doe Ik dit."

"En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is." (2 Kor 5:15)

Gekend en gereinigd door genade

Hoe ging het verder met Petrus? Er staat in de Bijbel pas weer wat over Petrus geschreven nadat de twee Maria's en twee andere vrouwen een leeg graf van Jezus hadden gevonden. Zij hadden een engel gesproken die zei dat ze snel naar de discipelen, en Petrus, moesten gaan. Dat 'en Petrus' staat met nadruk erbij in Markus 16:7. Ik stel me zo voor dat zij in grote haast naar de discipelen zijn gegaan. 'Kletspraat', dacht iedereen. Maar Petrus stond op en snelde zich naar het graf. Hij wilde het zien. Was het dan toch niet verloren? Hij vond een leeg graf. Dat gaf Petrus hoop en waarschijnlijk ook opluchting.

Later verschijnt Jezus meerdere keren bij Zijn vrienden en mogen ze de tekenen zien in Zijn handen en zijde. Het geeft hoop dat Jezus Zijn discipelen weer opzoekt. Ligt de rust niet daarin, in het weten dat God je kent, ook in je dagelijkse strijd? Het staat zo mooi in Galaten 4 vers 9: 'En nu u God kent, ja wat meer is, door God gekend bent, hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen, die u weer van voren af aan wilt dienen?' Dat is het geheim van genade. Dat je ondanks wie je zelf bent of bent geweest, ondanks wat je doet of hebt gedaan, toch door God gekend bent. Petrus' naam stond in Gods handpalmen gegraveerd en daarom raakte Petrus Jezus' genade niet kwijt. Dat mag jou zeker bemoedigen. 'Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd' (Jes. 49:16a).

"Dat is het geheim van genade. Dat je ondanks wie je zelf bent of bent geweest, ondanks wat je doet of hebt gedaan, toch door God gekend bent."

Jezus ging voor al onze tekortkomingen en zonden aan het kruis. 'Dus ik kan nu achterover hangen?' Jazeker, dat kan. Alleen... zal je dan niet groeien in je geloof. God wil dat je bidt en werkt. Bid om die wacht voor je lippen. Bid om die vrucht van de Heilige Geest. Vraag vergeving aan de ander voor wat niet goed ging en vooral ook aan God. God vormt en kneedt ons dwars door omstandigheden heen. 

Zonden belijden

Bij een derde verschijning van Jezus aan Zijn discipelen mag Petrus Jezus weer in de ogen kijken zoals voorheen. Na de gezamenlijke maaltijd vraagt Jezus: 'Simon, zoon van Jona, hebt u Mij lief?' Johannes 21 vers 16). Drie keer vraagt Jezus dit, gelijk aan het aantal keren dat Petrus Jezus verloochend heeft. De derde belijdenis van Petrus vind ik het mooist. 'Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd' (Johannes 21 vers 17). Daarin ligt nu alles wat er mis is gegaan bij Petrus, maar ook hoe het in zijn hart is. Heerlijk he, dat God alle dingen weet, ook dat je Hem liefhebt?

Kindschap

Als vanzelf groeit daar een wederliefde tot God. Uit pure genade mogen we een dankbaar schaapje van die goede, goede Herder zijn. Jezus moedigt Petrus en jou aan om die goede belijdenis af te leggen. Vul je naam maar in.

'... heb je Mij lief?'

'Heere, U weet alle dingen. U weet dat ik U liefheb.' - Johannes 21: 17, HSV

God weet van je dagelijkse strijd. Belijd Hem je zonden en leer de tekst van Filippenzen 3: 14 uit je hoofd. 'Maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.'Deze overdenking is geschreven door Karinda. Lees hier meer over de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?