Je bent duur gekocht!

21-02-2023

Twee weken terug heb ik me met jullie verdiept in het brandofferaltaar. We hebben kunnen ontdekken hoe dat wees naar Jezus' werk aan het kruis. Als ik er zo over nadenk moet het erg heftig zijn geweest wanneer je het voorhof op kwam lopen. Dagelijks werden daar bij het brandofferaltaar enorm veel dieren geslacht voor de zonden van het volk. Er heeft een ongekende hoeveelheid bloed gestroomd! Vandaag wil ik een korte overdenking met jullie delen over de functies van bloed in de Bijbel. Weet je wat zo wonderlijk is? Ook dit wijst weer naar de Heere Jezus! 

Bloed redt van de dood
In Gods Woord komt de functie van bloed voor het eerst duidelijk naar voren wanneer het volk Israël in Egypte hun deurposten moest besmeren met bloed. Bij de huizen waar geen bloed aan de deurposten zat, stierf de eerstgeborene. Bloed redde de mensen van de dood. Zo redt ook het bloed van Jezus ons van de eeuwige dood.

God gaf de Israëlieten deze opdracht. De Israëlieten hadden de keuze om geen bloed aan hun deurposten te smeren, met als gevolg dat hun eerstgeborene stierf. Waarom zouden ze het risico nemen geen bloed aan de deurposten te smeren? God geeft jou de opdracht je te bekeren. Je kan ervoor kiezen dit niet te doen, maar wanneer het bloed van Jezus niet op de "deurposten" van jouw hart wordt gevonden, zul je voor eeuwig verloren zijn. Zit er al bloed gesmeerd aan de deurposten van jouw hart? Waarom Zou jij het risico nemen om verloren te gaan, wanneer de opdracht simpel is: zorg dat het bloed van het Lam je beschermt!

''Bloed redde de mensen van de dood. Zo redt ook het bloed van Jezus ons van de eeuwige dood.''

Bloed verzoend
Een tweede functie van bloed is dat bloed verzoent. Bloed brengt herstel in de relatie tussen God en mens. Als we kijken naar het Oude Testament gebeurde dat bij de offerdienst. Wanneer je gezondigd had nam je een dier mee naar de tabernakel. Dit dier werd geofferd op het brandofferaltaar voor jouw zonde. Elke keer wanneer je had gezondigd moest dit opnieuw gebeuren. Jezus bracht het ultieme en perfecte offer. Dit offer was genoeg voor al jouw zonden (verleden, heden en toekomst). Er hoeft nu niet steeds opnieuw voor elke zonde een offer te worden gebracht. Wij mogen telkens terugvallen op Zijn ultieme offer.

''Iedereen uit het huis van Israël en van de vreemdelingen die in hun midden verblijven, die wat voor bloed dan ook gegeten heeft, tegen die persoon die dat bloed gegeten heeft, zal Ik Mijn aangezicht keren, en Ik zal hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt.'' - Leviticus 17: 10-11, HSV

Door de verzoening door het offer van de Heere Jezus is er voor ons weer toegang tot God: 
''Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader.'' - Efeze 2:18, HSV

God wil Zich met jou verzoenen door het bloed van Jezus!

Bloed zet apart
Een derde functie van het bloed komt naar voren wanneer de priesters werden ingewijd:

''Vervolgens liet hij de andere ram naderbij komen, de ram van het wijdingsoffer. En Aäron met zijn zonen legden hun handen op de kop van de ram. Men slachtte hem, en Mozes nam een deel van zijn bloed, en streek het op de rechteroorlel van Aäron, op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet. Hij liet ook de zonen van Aäron naderbij komen. En Mozes streek een deel van het bloed op hun rechteroorlel, op de duim van hun rechterhand en op de grote teen van hun rechtervoet. Daarna sprenkelde Mozes dat bloed rondom op het altaar.'' - Leviticus 8:22-24, HSV

Het dier werd geslacht en het bloed van het dier werd op verschillende plekken aangebracht bij de priesters. Zo werden priesters geheiligd en apart gezet voor de dienst van God en werd dit zichtbaar voor het hele volk.

Op het moment dat jij mag weten dat je een kind van God bent en dat je zonden zijn vergeven door Gods genade, is het alsof God het bloed van Jezus' offer neemt en op ons aanbrengt. Zoals Mozes het bloed van het dier nam en aanbracht bij Aäron en de andere priesters, neemt God het bloed van Jezus' offer en brengt het bij jou aan. God zegt hiermee tegen satan en zijn gevallen engelen: Ik heb haar gekocht en apart gezet tot Mijn dienst.

"Door de verzoening door het offer van de Heere Jezus is er voor ons weer toegang tot God"

Je bent duur gekocht!

''Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.'' - 1 Korinthe 6:19-20, HSV

Je bent duur gekocht! Leef je ook zo? Leef je daar ook naar? Leef je vanuit het feit dat je duur gekocht bent door Jezus' bloed? Is aan je leven te zien dat je duur gekocht bent door Jezus' bloed? Vrijgekocht van de macht van de zonde. Vrijgekocht van de macht van de eeuwige dood! Of leef jij hoe je zelf wil leven en heeft het offer van Jezus weinig invloed op hoe je leeft?

God verzoent Zich met ons, dit heeft als gevolg dat we voor Hem gaan leven, en we steeds meer op Hem gaan lijken. Eerst komt verzoening, dan heiligmaking. Niet andersom! We kunnen niet eerst "goed genoeg" zijn of "zo heilig mogelijk" worden zodat we door God aangenomen worden als kind. Nee, hoe je ook leeft, zonder het bloed van de Heere Jezus ben je voor eeuwig verloren! Je bent niet beter dan iemand die feest, drinkt en er op los leeft! Of je nu netjes leeft en naar de kerk gaat of er op los leeft, wanneer het bloed van Jezus niet op de deurposten van jouw hart is gesmeerd, zul je voor eeuwig verloren zijn! Wanneer je weet dat je nog niet Gods kind bent, probeer dan niet Zijn genade te ''verdienen'' door eerst zo heilig mogelijk te leven. Luister naar Zijn opdracht en bekeer je! Neem Zijn ultieme offer aan!

''En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.'' - Handelingen 2:38, HSV


Deze overdenking is geschreven door Marjon. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?