Ogen gericht op Jezus

03-07-2021

We schreven blogs over rein blijven voor het huwelijk, over zelfverloochening, over nederigheid en over dienen. Tot ongeveer een jaar terug vond ik al deze principes maar een hoop regeltjes en deze regeltjes vond ik een last. Christen zijn leek soms saai en zwaar. God pakt alle leuke dingen van je af. Je mag niks meer. Het voelde alsof ik maar moest gehoorzamen 'omdat het moest'. Het voelde, niet spottend bedoeld, alsof God een 'boeman' was. Een boze, afstandelijke God die ons alleen maar gehoorzaamheid eist.

Ook al weet ik beter, tegenwoordig voelen de regeltjes voor mij soms als een hoge lat. Ik faal toch steeds weer, het lukt mij niet om altijd God te dienen, om 'perfect' te zijn. Hoe hard ik ook probeer, elke keer opnieuw merk ik dat ik niet tot eer van God leef. Dat ik alleen maar gefocust ben op mijzelf, vol hoogmoed en met weinig geduld en liefde voor de mensen om mij heen.

Andere momenten laat ik de regeltjes liever links liggen. Ze zijn niet zo belangrijk, onnodig. Geloof gaat vooral om relatie toch? Niet om wettisch leven. God ziet immers het hart aan. Mijn geloof kan ik dan verder wel zelf invullen. Ik ben gered. Dan is het goed toch? Ik ben goed en mooi gemaakt. God houdt van mij. In die vrijheid en genade maakt het weinig uit als ik zondig.

Een ieder van ons is opgevoed met de nadruk op één van deze gedachtes. 'Probeer perfect te zijn', 'je kan niet perfect zijn' of 'je hoeft niet eens perfect te zijn want je bent goed zoals je bent'. Bedenk eens voor jezelf, waar herken jij je het meeste in?

  1. De geboden zijn een last: 'je mag niks meer'
  2. De geboden zijn een hoge lat: 'het is te moeilijk, het lukt mij niet'
  3. De geboden kan je links laten liggen: 'de regels zijn onbelangrijk, onnodig'

Gods liefdestaal

Misschien ken je het boek wel: 'De vijf talen van de liefde'. Mensen geven op verschillende manieren uitingen aan hun liefde. Volgens Chapman zijn er vijf algemene 'talen' van de liefde: tijdsbesteding, bemoedigende woorden, cadeaus, lichamelijke aanraking en hulpvaardigheid.

Dezelfde schrijver schreef ook het boek 'De liefdestalen van God'.  In de Bijbel zie je terug dat God al de talen van liefde heeft. Hij is immers liefde. Je kan God liefhebben en eren door tijd met Hem door te brengen, door dankbaarheid te uiten, door 'cadeaus' te geven (denk aan offers van tijd, geld en energie), door lichaamstaal (knielen, dansen, juichen, jubelen) en door dienstbaarheid. 

God gehoorzamen valt onder deze dienstbaarheid. Je kan God liefhebben door Hem gehoorzaam te zijn. Gehoorzaamheid is één van Zijn liefdestalen. Jezus is gewend dat liefde gedemonstreerd wordt door onder andere gehoorzaamheid. Dit was de manier waarop Hij zijn liefde aan Zijn Vader bewees (Joh 14). De regels zijn dus niet onbelangrijk of overbodig. Wil je God liefhebben en eren? Dan is de regels links laten liggen (3) dus geen goed idee. 

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft (Joh 14:23,24).

Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? (Rom 6:1&2)

'Richt je ogen op Jezus'

Gehoorzamen is dus je liefde uiten. Maar hoe kan dat dan? Het voelt niet altijd zo. De regels voelen als last (1). Je doet dingen omdat het moet. Men zegt dat je het moet gaan doen omdat je het wil. Maar hoe ga je het willen? Van nature zit er niets goeds in de mens. 

In onze blogs schreven we steeds dat je al deze goede dingen - jezelf verloochenen, anderen dienen en leven tot eer van God in alle aspecten van je leven - niet moet doen omdat het regeltjes zijn, maar vanuit een hart die gericht is op God. Met ogen gericht op Jezus. Maar wat houdt dit dan precies in? 

Met welk onderwerp ik de laatste tijd ook bezig ben en welke struggles ik ook heb, het komt steeds weer terug: 'Richt je ogen op Jezus'. In liederen, in mijn Bijbel leesplan, in het dagelijks leven en in de Bijbel zelf. Het is een zinnetje waar ik al lang mee bezig ben. Een zinnetje dat de kern omvat van ons geloof. Ons geloof dat ziet op Jezus. Eens was ik een verloren zondaar, maar Hij redde mij met Zijn bloed en nu mag ik leven voor Hem. Alleen Zijn werk aan het kruis bracht redding. Wij hoeven alleen maar te kijken. Net als de mensen in de woestijn (Numeri 21), zij hoefden alleen maar te kijken naar de koperen slang en ze werden genezen. 

En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Joh 3:14-16)

Zij hoefden maar één keer te kijken, wij mogen blijven kijken. Leren doe je door te observeren, door te kijken. De discipelen volgden hun Redder en Hij werd hun voorbeeld. Ze hoefde alleen maar te volgen, in Zijn voetstappen te treden en met Hem te wandelen. Als vanzelf gingen ze Hem niet alleen volgen in wandel maar ook in daad. Ze gingen Hem na doen, op Hem lijken. Niet omdat Jezus perfectie vroeg (2) maar vanuit liefde voor Hem. Niet omdat werken je redden, maar omdat het een vrucht, een bewijs was van hun liefde voor Hem. Niet omdat ze goed zijn van zichzelf, maar omdat ze Hem wilden liefhebben in één van zijn liefdestalen: gehoorzaamheid. Niet omdat Zij Hém allereerst zo lief hadden, maar omdat Hij hén liefhad.

Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. (1 Joh 4:19)

Veranderde focus

We moeten onze focus veranderen. Van de werken naar het kruis. Van onszelf, naar Hem. Geen focus op de daden, maar op de persoon Jezus Christus die alles al heeft volbracht. Zodat Hij de plaats krijgt die Hij verdient; de plaats van een God, de eerste plaats. Al het andere dat deze plaats inneemt is een afgod. Niet alleen slechte dingen kunnen een god voor je zijn, ook goede dingen kunnen je god zijn. We kunnen ons soms zo focussen op het doen van goede werken en op het dragen van vruchten. Deze focus moeten we dan veranderen van 'het goede' naar God. Vertrouw niet op jezelf, op dingen of op anderen, maar op God. Wortel je in Hem, zodat je stevig staat. Pas dan kan je echt groeien en vrucht dragen.

Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, ‭wiens vertrouwen de HEERE is.‭ ‭Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, ‭en ‭die‭ zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. ‭Hij merkt het niet als er hitte komt, ‭zijn blad blijft groen. ‭Een jaar van droogte deert hem niet, ‭en hij houdt niet op vrucht te dragen.‭ (Jer 17:7,8)

"Richt je niet op het goede, maar op God. Ook het goede kan een (af)god worden."

Pas wanneer je God steeds beter leert kennen, kan je je blik steeds beter op Hem focussen en ga je Hem zien zoals Hij echt is. Je leert Hem kennen door tijd met Hem door te brengen. Door met Hem te praten tijdens je stille tijd, door de dag heen en door Zijn Woorden (de Bijbel) te lezen. Hoe meer je met iemand omgaat, hoe meer je diegene leert kennen. 

Wanneer je geen zin hebt in Bijbel lezen, in bidden, bedenk je dan dat het geen moeten is, maar dat God naar je verlangt. Hij staat met open armen op je te wachten totdat je komt. Met ogen vol verlangen en liefde kijkt Hij jou aan en vraagt Hij je tot Hem te komen. Hij wil met je praten, met je zijn. Nogmaals, niet omdat jij zo'n goed en geweldig mens bent, maar alleen door liefdevolle genade. 

Dit besef hielp mij om God te zien als een liefdevolle Vader, in plaats van als alleen maar een strenge Vader die gehoorzaamheid eist. Hij stierf voor mij, om mij terug te winnen. Hij wacht alleen nog maar totdat ik kom. Zodat Hij rust kan geven (Matt 11:28). 

God redde ons niet, zodat we door konden blijven zondigen (3). God redde ons niet, om ons vervolgens over te laten aan onszelf en perfectie te vragen (2). God redde ons niet omdat Hij ons een saai, stom leven gunde (1). God redde ons omdat Hij liefde is.

Zijn liefde hangt niet van ons af. Zijn liefde begon niet pas te bestaan toen Hij de mensheid schiep. Zijn liefde is constant, altijd al geweest. Zijn liefde is onveranderlijk, ze zegt niets over ons, maar alles over Hem. God is liefde, omdat Hij liefde is. Omdat Hij volmaakt is. Wij als mensheid mogen iets proeven van deze liefde door Gods 'algemene' genade: het feit dat wij als mensheid nog bestaan en mogen genieten van zegeningen in het leven. En als gelovigen mogen wij nog veel meer proeven van Zijn liefde door Zijn 'bijzondere' genade: vergeving, verzoening en vriendschap.

Begrijp me goed. Dat ik nu schrijf over Zijn liefde, doet niets af van het feit dat God rechtvaardig is. Deze eigenschappen versterken elkaar juist. De eeuwige straf die wij verdienen kan een rechtvaardige God niet zomaar door de vingers zien. Het was Zijn zelfopofferende liefde die ons redde. Hij betaalde onze prijs. Hij werd van allerhoogste Koning, mens en ging tot in de dood om ons te redden. Geen één procent van deze liefde hebben wij verdiend, dat maakt het juist zo bijzonder, zo waardevol. 

"God is liefde, omdat Hij liefde is. Zijn liefde is onveranderlijk, ze zegt niets over ons, maar alles over Hem."

De wet en de liefde zijn dus helemaal niet zo tegenstrijdig als dat het misschien lijkt. Ze liggen juist dichter bij elkaar dan je je ooit kan inbeelden. Jezus vatte de wet samen met de volgende woorden:

En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem te verzoeken: "Meester, wat is het grote gebod in de wet?" Jezus zei tegen hem: "U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten." (Matt 22:37-40)

Echte liefde is niet zoetsappig vriendelijk zijn tegen mensen die je mag. Liefde is niet het volgen van je eigen verlangens en driften, het goedkeuren van alle onrecht of juist al je controle loslaten 'omdat de ander dit verdient'. Het is zelfverloochening, God-gericht leven. Het is God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Het is geduldiger zijn dan dat 'normaal' lijkt, het is de aandacht voor genegeert of vertrapt wordt, het is de netheid en de nederigheid, het is de liefde voor de waarheid. Liefde kan je pas delen wanneer je je beseft wie jij was, en waar jij vandaan kwam - en dat je redding alleen maar genade en liefde was van God

De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. (1 Kor 13: 4-7)

Wanneer je Zijn liefde gaat zien: Zijn enorme geduld en genade voor de slechtste zondaren, Zijn tederheid voor de gebrokene, Zijn diepgaande opoffering voor hen die Hem verwerpen en Zijn open armen voor hen die van Hem wegrennen; wanneer je God gaat zien en je Hem dagelijks beter gaat leren kennen, kan je van Hem leren, op Hem gaan lijken en kan je deze liefde gaan delen.

En nee, op deze wereld zal je nooit volmaakt zijn. Op deze wereld zal je nooit perfect liefdevol zijn zoals de liefde die 1 Korinthe 13 beschrijft. Alleen God is volmaakte liefde. Maar dat betekent niet dat we er niet naar moeten streven. Dagelijks ons kruis opnemen en Hem volgen. Dagelijks geduldig de wedloop lopen die voor ons is uitgezet (Hebr 12). Doen wat God van ons vraagt. Met onze ogen gericht op Jezus en op de finish, de dag van Zijn terugkomst. Hij wijst ons de weg, Hij is ons voorgegaan, Hij is ons voorbeeld in ons geloof, in de hoop en in de liefde.

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op Hem Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. (Hebr 12: 1-3)

"..terwijl wij het oog gericht houden op Jezus.."

Ik bid samen met Paulus dat jij en wij deze liefde steeds meer en meer zal leren kennen. Wil jij je ogen richten op Jezus? De Bijbel belooft dat God Zich laat vinden door wie naar Hem zoeken (Matt 7:8). Bid samen met Paulus en ons de volgende gebeden voor jezelf en voor anderen om je heen: 

En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. (Fill 1:9-11)

Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt,

- opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens,

- opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent,

- opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is,

- en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. (Efeze 3:14-21)

Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face; and the things (the thing) of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. 

Tijdens het schrijven van deze overdenking moest ik steeds denken aan het nummer 'turn your eyes upon Jesus'. Een aanrader!

Bedenk je tijdens je situaties, keuzes en gedachtes steeds of de dingen je op jezelf richten of op Jezus. Verblijd je in de Heere, wees dankbaar, bereid tot behulpzaamheid, geef je zorgen over aan God en Hij zal je hart vervullen met Zijn vrede (Fil 4).


Deze overdenking is geschreven door Berdine. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?