Van Bezit naar Zegen

24-10-2023

Van collecte tot schoenendoosactie, toen ik opgroeide kreeg ik al mee dat 'geven' hoort bij het leven als christen. Maar niet altijd besefte ik me hoe mooi geven eigenlijk is. Het is een opdracht om te geven, dat klopt, maar het is niet bedoeld als iets om simpelweg van je christelijke to-do-lijstje te strepen. Vandaag wil ik samen bij dit thema stilstaan, niet vanuit een soort wet ('je moet geven'), maar omdat ik steeds meer zie dat wij ontvangen hebben om uit te delen. Wat is het mooi om zo te mogen dienen!

Oh en voor je afhaakt omdat je denkt 'ik heb niet veel te geven', blijf alsjeblieft nog even hangen, want het gaat niet om de hoeveelheid 🙂 

De opdracht om te geven

Oké, ik zei het al: ik kreeg van jongs af aan mee dat geven bij het christenleven hoort. 'Geven' is een opdracht (bijv: Mattheüs 5:42) en dat is in principe al reden genoeg om het te doen. En toch is het wel goed om even stil te staan bij het waarom. Wat is de bedoeling van God met deze opdracht? Waarom wordt Hij er zo blij van?

"En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen." - Hebreeën‬ ‭13:16‬

Ik denk dat het alles te maken heeft met Gods rechtvaardigheid. God kan niet accepteren dat de ene mens in overvloed leeft en de ander moet lijden door tekorten. Wanneer Hij ons opdracht geeft om te geven van onze overvloed, vraagt Hij ons eigenlijk om recht te doen aan wie te weinig heeft, zodat er gelijkheid zal zijn (2 Korinthe 8:12-15). Jezus zegt zelfs dat wanneer we aan iemand geven die het nodig heeft, we dat voor Hem doen (Mattheüs 25:35-40).

Een christen geeft, toch?!

Als het goed is kan je een gelovige herkennen aan zijn of haar vrijgevigheid. Niet dat hij het rondbazuint, maar je proeft het verlangen om uit te delen. Je ziet de ontferming over wie tekort komt. Je ziet een stukje van Gods hart in zijn hart.

"De goddeloze leent en betaalt niet terug, maar de rechtvaardige ontfermt zich en geeft." - ‭‭Psalm‬ ‭37:21‬ ‭ ‬‬

"Het verlangen van een luiaard zal hem doden, want zijn handen weigeren te werken. De hele dag is hij belust op begerenswaardige zaken, maar een rechtvaardige geeft en houdt niets achter." - Spreuken‬ ‭21:25‭-‬26‬

Ik zeg 'als het goed is', want eerlijk is eerlijk, 'geven' gaat voor mij niet als vanzelf en zo zie ik dat bij nog wel meer mensen. Ik denk dat dit alles te maken heeft met wat er in ons hart zit. Voor ik daarover doorga, eerst een paar passages uit de Bijbel met daarin mensen voor wie geven ook niet vanzelf ging. Lees even mee.

"En de menigte [die gedoopt wilde worden] vroeg hem [Johannes de Doper]: Wat moeten wij dan doen? Hij antwoordde en zei tegen hen: Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem die er geen heeft, en wie voedsel heeft, moet ook zo doen. Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en zij zeiden tegen hem: Meester, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen: Eis niet meer dan wat u voorgeschreven is. Ook de soldaten vroegen aan hem: En wij, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen: Val niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden met uw soldij." - Lukas‬ ‭3:10‭-‬14‬ ‭ ‬‬

"En zie, er kwam iemand naar Hem toe en die zei tegen Hem: Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht. Hij zei tegen Hem: Welke? Jezus zei: U zult niet doden; u zult geen overspel plegen; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; eer uw vader en moeder; en: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. De jongeman zei tegen Hem: Al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af; wat ontbreekt mij nog? Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij. Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. Jezus zei tegen Zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u dat een rijke moeilijk het Koninkrijk der hemelen kan binnengaan. Nogmaals zeg Ik u: Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat. Toen Zijn discipelen dit hoorden, stonden zij versteld en zeiden: Wie kan dan zalig worden? Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.‭‭" - Mattheüs‬ ‭19:16‭-‬26‬ ‭ ‬‬

Als deze mensen vragen wat ze moeten doen, dan is het samengevatte antwoord: wees niet bezig met het krijgen van 'meer en meer', deel wat je hebt, geef je rijkdom weg. Er zijn allerlei christelijke opdrachten die gegeven hadden kunnen worden. Waarom dan specifiek deze? Nou, erin zit denk ik de essentie van het leven voor en door God: 'Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij'. Met deze opdracht krijgen we de diepere opdracht om wat we zelf hebben opgebouwd, los te laten en mee te bouwen aan Zijn Koninkrijk. Ik denk dat het de proef is of je geloof waar is. Het is de opdracht om je over te geven.

"Je kan een gelovige herkennen aan zijn of haar vrijgevigheid. Niet dat hij het rondbazuint, maar je proeft het verlangen om uit te delen. Je ziet de ontferming over wie tekort komt. Je ziet een stukje van Gods hart in zijn hart."

Ik denk dat het niet zomaar is dat hebzucht in de Bijbel vaker aangekaart wordt dan bijvoorbeeld overspel. De meeste (eigenlijk alle) mensen hebben hier moeite mee. We zijn vaak bezig met ons eigen toekomstplaatje en willen meer en beter. We voelen ons veilig door ons bezit, terwijl het alles is behalve dat…

"En Hij zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. En Hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: Het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei: Wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen: Ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem: Dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen; en wat u gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God." - Lukas 12:15‭-‬21

"Mat u niet af om rijk te worden, gebruik daarvoor uw inzicht niet. Laat u uw ogen erover vliegen, dan is het er niet meer, want het vliegt direct weg, als een arend die naar de hemel vliegt." - ‭‭Spreuken‬ ‭23:4‭-‬5‬ ‭ ‬‬

Rijkdom kan zomaar vergaan en we hebben er niks meer aan wanneer we sterven. In Lukas 21:1-4 lees je over iemand die dit begrepen had. Ze is een arme weduwe en geeft haar laatste munten weg. Het lijkt zo verschrikkelijk onverstandig. En ik denk echt dat we verstandig met ons geld mogen omgaan. Maar niet vanuit een wereldse mindset waarin we meer, meer, meer willen of waarin we veiligheid vinden in bezit. Maar vanuit een Koninkrijk mindset: waarmee kan ik dienen? Met die mindset zullen we zien dat het niet gaat om rijk worden, al die rijkdom zal vergaan. We zullen daarentegen gaan zien dat we rijk zijn in God.

Vertrouwen op de God die overvloedig geeft

We hebben een goede God die voor ons zorgt. En het voelt makkelijk gezegd (dat is het niet want ik heb moeten vertrouwen om dit te ondervinden), maar daarom hebben we geen reden om ons zorgen te maken over eten, kleding en andere basisbehoeften. God houdt van ons en Hij kan en wil voor ons zorgen. We mogen erop vertrouwen dat Hij weet wat wij nodig hebben en dat Hij ons het goede niet zal onthouden. Ook wanneer we iets missen, een tekort lijden, mogen we vertrouwen op Zijn goedheid. We mogen bidden en smeken en tegelijk zeker weten dat dit niet zonder goede reden is. Wanneer we gaan twijfelen, mogen we ons herinneren dat Hij het grootste geschenk al gegeven heeft: Zichzelf. Hem hoeven we nooit te missen.

"Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. (...) Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden." - Mattheüs‬ ‭6:19‭-‬21‬ ‭ ‬‬

Hij voorziet echt, keer op keer weer. Het is zelfs zo dat God, alles wat we hebben, aan ons gegeven heeft. Het was nooit van ons om mee te beginnen. In plaats van krampachtig vasthouden aan wat we hebben, proberen steeds meer te krijgen of ons zorgen te maken, mogen we Hem danken en prijzen voor alles wat Hij geeft. Bijzonder toch? Hoe deze Koning boven alle Koningen omziet naar kleine mensen?

Mattheüs 6:21: "Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden."

We zijn geen eigenaren, maar rentmeesters

In plaats van onszelf als eigenaren te zien, kunnen we ons beter zien als rentmeesters. Ik moet daarbij denken aan de gelijkenis van de talenten (Mattheüs 25:14-30). Hierin gaf de heer verschillende bedragen aan zijn slaven om deze te beheren zolang hij weg was. De één kreeg meer dan de ander, maar ze hadden allemaal de verantwoordelijkheid om er goed mee om te gaan. De twee die het meeste gekregen hadden, gingen ermee handelen en verdienden er geld bij voor hun heer. Zij werden daarvoor beloond. Maar degene die het minste gekregen had, had het geld verborgen, bang voor zijn heer en dat hij het wellicht weer van hem zou afnemen. Deze man wordt een onnutte slaaf genoemd. Wat hij had, had hij kunnen inzetten, maar uit angst deed hij dit niet. De vraag is: Wat doe jij met wat je ontvangen hebt? Ben je er dankbaar voor of vooral bang dat het je weer afgenomen wordt?

Als we beseffen dat we alles uit genade gekregen hebben, maakt dat dankbaar. Waar een ontevreden hart vol zorgen, krampachtig vasthoudt, daar deelt een dankbaar hart uit. Het is zelfs zo dat God zegent wanneer je geeft. Nu gaat het er niet om dat je door te geven meer krijgt, maar dat is wel hoe God onze vrijgevigheid beloont en ons in staat stelt om meer te geven. We hoeven niet bang te zijn wanneer we een God hebben van overvloed. Ons probleem is alleen dat wij vaak denken vanuit een mindset van schaarste in plaats van van overvloed. Als dat zo is, moeten we ons beeld van God echt bijschaven.

"Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.‭" - Psalm‬ ‭103:13‬ ‭ ‬‬

"U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over." - ‭‭Psalm‬ ‭23:5‬ 

"Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.‭‭" - Filippenzen‬ ‭4:19‬

"Vereer de HEERE met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst, dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn." - Spreuken‬ ‭3:9‭-‬10‬ ‭ ‬‬

"De vraag is: Wat doe jij met wat je ontvangen hebt? Ben je er dankbaar voor óf vooral bang dat het je weer afgenomen wordt?"

Wat geven we?

Laat ik dit vooropstellen: we mogen vrijmoedig geven, maar hoeven niet te geven wat we niet hebben. Het is niet Gods bedoeling dat een ander verlichting heeft en wij verdrukking (‭‭2 Korinthe‬ ‭8:1‭-‬15‬). De Bijbel zegt zelfs dat we mogen genieten van wat we hebben (1 Timotheüs 6:17-18). Maar als we een nood zien, is het prachtig als we delen van onze overvloed. In plaats van plat bezit, maken we er dan iets van waarvan een ander blij wordt, wat een ander uitkomst biedt, waardoor een ander God dankt en waarmee je God dient en Zijn Koninkrijk bouwt.

Het geven van geld vraagt niet veel uitleg. Wanneer iemand bijvoorbeeld zegt krap bij kas te zitten, kun je bedenken of je wat kan bijdragen en dan wat overmaken of door de bus doen. Ook kan je schenken aan goede doelen. Kies iets waar je hart voor hebt of vraag of God je hart vrijgevig wil maken voor een bepaald doel, zodat je dankbaar en met liefde kan geven. Je zou hiervoor elke maand iets opzij kunnen zetten.

De laatste tijd ontdek ik hoe je kan dienen met spullen. Veel mensen hebben een zolder vol met dingen die in de opslag staan voor als het nog een keer van pas komt. Of een kledingkast waaruit de helft van de kleding niet gedragen wordt. Of een boekenplank vol met gelezen boeken. Het is niet erg om spullen te hebben, maar het is verspilling wanneer je iets hebt liggen terwijl het ergens anders nodig is of je er iemand anders blij mee kan maken. Ik wil je uitdagen om kritisch te kijken naar je spullen: Wat heb jij niet nodig wat een ander goed zou kunnen gebruiken? Wie weet kan je het inzetten voor Gods Koninkrijk en maak je er een ander enorm dankbaar voor.

Al lijk ik in deze blog misschien best veel in te steken op het geven van geld (hier gaan simpelweg de meeste Bijbelteksten over), ook je tijd, je liefde en je talenten zijn enorm waardevol. Verspil ze niet, maar ga na hoe je deze kan inzetten. Er is voor iedereen wel een manier om dit te doen en hoeft niet altijd groot te zijn. Uiteindelijk is de liefde het allerbelangrijkst. Je kan geven zonder liefde, maar niet liefhebben zonder te geven. Als wij God liefhebben en onze naasten, dan is 'geven' iets wat daar als vanzelf uit voortvloeit. En dan mogen we vertrouwen dat het een prachtige uitwerking zal hebben.

"En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets." - ‭‭1 Korinthe‬ ‭13:3‬ ‭ ‬

Verder op reis

Ik ben benieuwd hoe het voor jou was om deze overdenking te lezen. Heb je iets ontdekt? Ben je stilgezet bij iets waarin jij zou kunnen delen? Ik bid dan dat je dit vol liefde mag doen en het tot rijke zegen mag zijn.
Het kan ook dat deze overdenking je confronteerde met wat je tekort komt. Als dat het geval is, hoop ik dat je je niet tegen laat houden om hulp te vragen in bijvoorbeeld je plaatselijke gemeente. Wist je dat je dan ook geeft? Je geeft anderen namelijk de mogelijkheid om te dienen. Ik geloof dat dit minstens net zo belangrijk is, want zo komt het lichaam van Christus tot groei! Voel je niet bezwaard als je verder niks terug kan doen, je mag erop vertrouwen dat God zelf de gever zal belonen.

"En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk." - 2 Korinthe‬ ‭9:6‭-‬8‬ ‭ ‬‬ 

Deze overdenking is geschreven door Marlies. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?