Vragen staat vrij

26-12-2023

Ik ben opgegroeid met het idee dat je niet moet vragen waarom maar waartoe iets gebeurt als het gaat om moeilijkheden en lijden in je leven. Ik groeide op met het idee dat het stellen van waarom-vragen betekende dat je God ter verantwoording riep, dat je Hem op de proef stelde. Je zou Zijn wijsheid in twijfel trekken door zulke vragen te stellen. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en het stellen van zulke vragen is een teken van hoogmoed, een teken van opstandigheid en het zelf beter weten.

In tegenstelling tot waarom zou het vragen van waartoe iets gebeurt een teken zijn van geestelijke volwassenheid. Van vertrouwen in en overgave aan God. En dus probeerde ik krampachtig – en vaak tevergeefs – mijn waarom om te buigen naar waartoe. Maar toen werd ik chronisch ziek en de vragen namen toe. Ik kon niet langer om de schreeuw in mijn hart heen: "O God, waarom?" Het leven ging door en er kwamen nieuwe tegenslagen op mijn pad. En toen het leek alsof God zo ver weg was en niet ingreep, vroeg ik het opnieuw: "Waarom?"

"Juist de waarom-vragen mogen we ook aan Hem stellen. We mogen antwoorden zoeken bij Hem. Want bij wie zouden we anders moeten zijn?"

Waarom-vragen in de Psalmen

Toen ik worstelde met die vragen en bidden moeilijk was, begon ik dagelijks de psalmen te lezen. En toen ontdekte ik dat ik niet alleen was. Ik zag de vragen die in mijn hart leefden terug in die eeuwenoude psalmen. Ik zag daar de strijd van de dichters en de waarom-vragen die zij hadden:

  • "HEERE, waarom blijft U van verre staan? Waarom verbergt U Zich in tijden van benauwdheid?"- Psalm 10:1, HSV
  • "Ik zeg tegen God: Mijn rots, waarom vergeet U mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld, door de onderdrukking van de vijand?" - Psalm 42:10, HSV
  • "Word wakker! Waarom zou U slapen, Heere? Ontwaak! Verstoot ons niet voor altijd. Waarom zou U Uw aangezicht verbergen, onze ellende en onze onderdrukking vergeten?" - Psalm 44:24-25, HSV
  • "HEERE, waarom verstoot U mijn ziel? Waarom verbergt U Uw aangezicht voor mij?" - Psalm 88:15, HSV 

De psalmen laten ons zien dat we onze waarom-vragen mogen stellen. Sterker nog, het was de Heere Jezus zelf die in het uur van Zijn diepste lijden de waarom-vraag uit Psalm 22 op Zijn lippen nam. Toen Hij daar hing aan het kruis, verlaten door Zijn Vader, riep Hij het uit: "Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?"

Tegelijk laten de psalmen ons ook zien bij wie we terecht kunnen met onze vragen: God zelf. Hij geeft ruimte voor onze vragen. Juist de waarom-vragen mogen we ook aan Hem stellen. We mogen antwoorden zoeken bij Hem. Want bij wie zouden we anders moeten zijn? Hij is de enige die écht antwoord kan geven op onze vragen.

We eren God als we met onze vragen naar Hem toe gaan en onze afhankelijkheid van Hem belijden. Als we zeggen: "HEERE, ik wil geloven dat U bent wie U zegt te zijn en dat U altijd bij mij bent. Maar ik voel mij vergeten en in de steek gelaten door U. Het voelt alsof U mijn vijand geworden bent en alsof U tegen mij bent. Waarom, God? Ik snap er niets van en ik heb zoveel vragen, maar ik moet bij U zijn. Ik heb U nodig." 

"In plaats van antwoorden geeft Hij zichzelf zoals Hij zich eens op Golgotha ook voor jou gegeven heeft."

Toevertrouwen aan God

Dus hoe ga jij om met moeilijkheden in je leven en de vragen die daarbij boven komen? Ga er mee naar God toe en stel ze maar. Praat met Hem over je twijfels. Je schrikt Hem niet af. Hij weet al welke vragen er in je hart leven. Hij verlangt ernaar dat je bij Hem komt, dat je Hem alles eerlijk vertelt. Bestorm God maar met je vragen. Hij ziet je graag komen in plaats van dat je alleen met je vragen rondloopt. Als een vader staat Hij klaar om zich over jou te ontfermen.

"Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen. Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn."- Psalm 103:13-14, HSV

"HEERE, U doorgrondt en kent mij. Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, HEERE, U weet het alles." - Psalm 139:1-4, HSV 

Nog één ding: De psalmen laten ook zien dat we niet altijd antwoord krijgen. Psalm 42 eindigt zonder dat er een duidelijke oplossing is. Psalm 88 eindigt in donkere stilte. Het leven gaat door. Je leeft nog steeds met dezelfde vragen. En nu? De Bijbel staat vol met beloften. Niet de belofte dat je altijd antwoord zult krijgen op je vragen, maar wel dat God is wie Hij zegt dat Hij is. Dat Hij altijd bij je is en voor je zorgt, ook als je daar niets van ziet. In plaats van antwoorden geeft Hij zichzelf zoals Hij zich eens op Golgotha ook voor jou gegeven heeft: "Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp."

"Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere." - Romeinen 8:31-39, HSV 


Wil je meer lezen? Lees dan ook Rom. 8:18-30 en 2 Kor. 4:7-5:7. Hier vind je ons overzicht van onder andere Bijbelteksten over lijden, bemoediging en beloften in de Bijbel.


Deze overdenking is geschreven door Liza. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?