De kracht van kwetsbaarheid

09-01-2024

We leven in een wereld waar geluk, status en perfectie bovenaan worden gezet. We leven in een wereld waar de lat om echt eerlijk te zijn over je zwakke kanten, de dingen waarmee je strijd en worstelt, je diepe gedachten waar je je misschien voor schaamt, behoorlijk hoog wordt gelegd. Misschien wel onbereikbaar hoog. Iedereen kent gebrokenheid, maar wie is er echt kwetsbaar?

De laatste weken, maanden en jaren ben ik steeds meer de kracht van kwetsbaarheid gaan zien, maar door een goede vriend die ik laatst sprak en door een prachtig getuigenis werd ik aan het denken gezet over kwetsbaarheid en kwam het verlangen om hier een blog over te schrijven.

Kwetsbaarheid

Het woord 'kwetsbaarheid' heeft vaak een negatieve lading. Kwetsbaar zijn wordt vaak gezien als zwak en zielig. Maar ik geloof dat juist als je kwetsbaar bent, er de mooiste dingen gebeuren, je het meest zult groeien en je het evangelie het meest kan laten schijnen.

Kwetsbaar zijn is het laten zien wie je bent zonder de 'sterke muren' om je hart. Het is het niet langer verbergen van je fouten. Het is het onder ogen durven komen van je fouten en bereid zijn om ervan te willen leren. Het is feedback durven ontvangen en verantwoordelijkheid nemen voor wat je doet, goed of fout. Kwetsbaar zijn betekent dat je geen slaaf meer bent van het oordeel van een ander. Volledige overgave aan God vraagt om kwetsbaarheid.

Kwetsbaar bij God

''Vertrouw op Hem te allen tijde, volk;
stort uw hart uit voor Zijn aangezicht.
God is voor ons een toevlucht. Sela'' – Psalm 62:9, HSV

Als we kijken naar de tekst hierboven worden we opgeroepen om Hem altijd te vertrouwen en ons hart voor Hem uit te storten; zonder iets achter te houden. Persoonlijk vind ik dit vaak moeilijk. Diep vanbinnen zit de angst dat God me zal straffen of dat Hij wat ik Hem vertel tegen me zal gebruiken. Ik weet dat Hij alles weet en toch houdt deze angst me vaak tegen om mijn hart volledig voor Hem uit te storten. Ik stort mijn hart vaak makkelijker uit bij mijn man dan bij God. Misschien herken je deze angst of heb jij een andere angst die je tegenhoudt om je hele hart voor Hem uit te storten. Misschien houd hoogmoed jou tegen of het idee dat je het zelf moet kunnen. Wat je ook tegenhoudt, er is één waarheid die mij aanmoedigt om alles voor Hem uit te storten: God heeft mij onvoorwaardelijk lief. Onvoorwaardelijk, zonder grenzen, zonder dat ik iets terug moet doen, wat ik ook doe, Hij houdt van mij.

"Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere." - Romeinen 8:38-39, HSV

"Van verre tijden af is de HEERE aan mij verschenen: Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid." - Jeremia 31:3, HSV

Als dit een vast fundament, een vaste waarheid wordt in mijn en in jouw hart, geloof ik dat we ons hart voor Hem durven uitstorten met alle troep die erin zit.

''Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,
beproef mij en ken mijn gedachten.'' – Psalm 139:23, HSV

Een tijdje terug keken we in de gemeente een preek met als titel ''littekens in de hemel''. Deze preek ging erover dat Jezus onze zwakheden volledig begrijpt. Hebreeën 4:14 roept ons op om ons vast te houden aan het feit dat Jezus de hemelen is doorgegaan. Dit betekent dat Hij meemaakte wat wij meemaken. Jezus groeit als kind op met onvolmaakte ouders. Waarschijnlijk was Zijn aardse vader al jong gestorven, wat betekende dat Hij als oudste Zoon de verantwoordelijkheid voor het gezin droeg. Hij is gekwetst, vernederd en verdrukt. Hij snapt jou echt. Jezus kent pure angst. Hij zweette zelfs bloed (Marc. 14:34). Jezus is een volmaakte Bemiddelaar. Hij kent lijden. Hij zit daar met littekens in de hemel. Hij kan Zich volledig in onze situatie inleven. Hij is een compassievolle Hogepriester. We hebben een Hogepriester met littekens en trauma.

''Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.'' – Hebreeën 4:15, HSV

''God heeft mij onvoorwaardelijk lief. Onvoorwaardelijk, zonder grenzen, zonder dat ik iets terug moet doen, wat ik ook doe, Hij houdt van mij.''

Kracht door kwetsbaarheid

''En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen.
Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.
Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.'
' – 2 Korinthe 12:7-10, HSV

Paulus schrijft hier over een doorn in zijn vlees waarvan hij God smeekte die weg te nemen. Wat deze doorn precies inhoudt, zijn veel verschillende visies over. Wat we wel zeker weten is dat God ondanks zijn smeken deze doorn niet wegnam. In plaats daarvan zei God: ''Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.'' Paulus spreekt veel liever over zijn zwakheden, dan dat hij spreekt over zijn krachtige eigenschappen, zodat Christus kracht meer zichtbaar wordt. Wat als ik mijn zwakheden zou zien als een mogelijkheid om meer van Christus kracht te laten zien? Zou ik me dan nog steeds zo schamen voor mijn zwakke punten? Zou ik mijn hart dan nog steeds zo beschermen tegenover God en anderen? Paulus was blij met zijn zwakheden, vervolgingen, benauwdheden, noden, smadelijke handelingen omdat Christus kracht juist dan meer zichtbaar is!

Jezus hing daar aan dat kruis op Golgotha in al Zijn gebrokenheid. En juist in Zijn zwakste moment werd Gods genade meer dan ooit zichtbaar. Zijn zwakste moment bracht ons redding. Jezus was in Zijn zwakte krachtig. Kruisiging werd gezien als een teken van zwakheid en onmacht, maar toch liet Jezus Zich kruisigen als een Lam. Hij durfde al Zijn glorie en macht los te laten en als Zoon van God zwak te zijn. Wat Jezus deed bleek de belangrijkste daad in de menselijke geschiedenis.

''Want hoewel Hij gekruisigd is door zwakheid, leeft Hij toch door de kracht van God. Ook wij zijn immers zwak in Hem, maar zullen ten opzichte van u leven met Hem, door de kracht van God.'' – 2 Korinthe 13:4, HSV

"Paulus spreekt veel liever over zijn zwakheden, dan dat hij spreekt over zijn krachtige eigenschappen, zodat Christus kracht meer zichtbaar wordt.''

God gebruikt kwetsbaarheid

Kreukloze christenen die alles onder controle lijken te hebben, lijken erg geestelijk. Het lijkt of ze zonder moeite elke dag vol verlangen de Bijbel lezen, altijd graag Gods wil doen, altijd weten wat Zijn wil is en Hem zonder enige moeite in alle omstandigheden danken. Maar de realiteit is vaak anders. Iedereen is kwetsbaar.

Juist in kwetsbaarheid en zwakte weten we anderen te raken en te bemoedigen. Wanneer iemand anders open is over zijn worstelingen, strijd of gedachtes is dat vaak enorm bemoedigend. Het is bemoedigend, omdat je van elkaar kunt leren hoe ermee om te gaan. Iedereen is maar mens. Iedereen is gebroken en maakt fouten.

God kan en wil juist hen die gebroken van hart en geest zijn gebruiken. Dwars door jouw kwetsbaarheid heen wordt Gods genade zichtbaar voor anderen.

''De offers voor God zijn een gebroken geest;
een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.'' – Psalm 51:19, HSV

Als we God vragen om ons te maken als Jezus, namelijk een compassievolle hogepriester, kan het gebeuren dat God zwakheid en lijden toelaat in ons leven, want zwakheid en lijden zijn nodig om echt mee te kunnen leven met een ander. God kan sterke mensen niet gebruiken, Hij gebruikt zwakke mensen.

Een aantal weken terug hoorde ik een prachtig getuigenis van iemand. Deze persoon besloot ondanks zijn verleden dat ervoor gezorgd had dat hij hoge muren om zijn hart had gebouwd voor anderen, deze muren door God af te laten breken en kwetsbaar te zijn. Dit getuigenis raakte mij dieper dan welke prachtige theorie rijke preek dan ook. Want, Gods kracht wordt inderdaad het meest zichtbaar in zwakheid, net als op Golgotha. Ik schreef hier een gedicht over:

De waarheid maakt vrij

Zij verstopt zich, gebroken door het leven
Pijn en angst, een schild geweven
Om zichzelf te delen, aarzelt zij, beklemd

Haar hart beschadigd, zoekt ze contact
Vluchtig en geremd
Afwijzing vreest ze, angst houd haar vast
Maar God, de Barmhartige opent haar ogen verrast

De waarheid bevrijdt, fluistert Hij zacht
Ze opent haar hart, de pijn wordt verzacht
Bij God brengt ze haar angst en verdriet
De waarheid maakt vrij mijn Dochter
Vergeet dit niet

''Ondanks alle omstandigheden en onrecht, was zijn hoop op God.''

Verder op reis

Ik wil je aanraden de volgende nummers eens te luisteren:
Truth be told - Matthew West
Psalm 51 - Sons of Korah


Deze overdenking is geschreven door Marjon. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?