De les van Sally

27-09-2022

Nog geen meter lang was ze, toen de familie Romero Sally als huisdier kreeg. Ze verzorgden haar met veel liefde en ze groeide op tot een 3,5 meter lange python en woog meer dan 35 kilo. Op 20 juli 1993 gebeurde er iets schokkends. Sally viel de vijftienjarige Derek aan en wurgde de tiener tot hij stikte.

Wat een afschuwelijk, waargebeurd verhaal uit Amerika.

In dat ene fatale moment werd het schepsel dat zo rustig, volgzaam en onschadelijk had geleken een dodelijk beest. Het huisdier dat door het nietsvermoedende gezin in huis was genomen, waarvoor ze hadden gezorgd en wat ze hadden grootgebracht, had zich tegen de familie gekeerd en bleek een verwoestende kracht te zijn. Eigenlijk had dit niemand hoeven te verbazen, want uiteindelijk deed de python slechts wat in zijn aard lag.

Zo gaat dat nou ook met de zonde.

Hoewel de zonde ons heerlijk kan vermaken, met ons kan spelen, met ons kan slapen en ons kan animeren, verandert het nooit van aard. Onvermijdelijk steekt de zonde een keer de kop op om degene die ermee bevriend zijn geraakt te wurgen en te verslinden. Zo erg is de zonde.

Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. (Jak 1:14,15)

Zonde is vernietigend

Alle misleiding is dodelijk, maar geen enkele leugen is zo dodelijk dan de leugens die we geloven over God en de zonde. Satan probeert ons te overtuigen dat God niet is Wie Hij zegt te zijn en dat zonde niet is wat God erover zegt. Hij laat ons geloven dat God niet zo goed is en zonde niet zo kwaad. 'Het valt allemaal wel mee. Je komt er wel mee weg.' Herken je dat?

God had tegen Adam gezegd: 'Als je de vrucht van deze boom eet, zal je sterven.' Niet eten, dus. Denk je ook niet dat Adam dacht, nadat Eva al gegeten had, dat het wel mee viel? Dat ze er wel mee weg zouden komen om toch te eten? Satan had twijfel en verwardheid gezaaid en deed hen geloven dat er geen oordeel zou worden geveld over de zonde; dat hun keuze voor de zonde geen gevolgen zou hebben.

Eva en Adam gingen met de zonde aan de haal, daarna ging de zonde met hén aan de haal en het meest desastreuze gevolg werd zichtbaar.


"God raakte ons kwijt."

Zonde is wantrouwend

Zonde is wantrouwen dat God ons diepste geluk voor ogen heeft. Anders gezegd: We vertrouwen God niet zo, alleen als het ons past. We gaan liever wel door met onze zonden, terwijl we ook een beetje vertrouwen op Gods beloften, want dan komt het altijd goed, toch?

God zegt in Zijn woord dat de zonde onze vreugde wegneemt (Psalm 51:14), onze vrijmoedigheid wegneemt (1 Joh 3: 19-21), zorgt voor schuldgevoel (Psalm 51:5) en ons angstig en onrustig maakt (Spr 28:1). Kun je begrijpen waarom God ons weg wil houden bij de zonden? Een goede vader wil het beste voor zijn kind, zelfs wanneer zijn kind hem niet helemaal vertrouwd. Hoeveel te meer God de Vader. Wat een onbeschrijflijk verdriet zal dat voor onze Schepper moeten zijn, dat we vrijwillig kiezen tegen Hem.

Onze Schepper weet als geen Ander dat de waarheid van Jakobus 1:14-15 échte waarheid is. 'Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood.'

Misschien denk je snel dat je niet zo'n zondaar bent. Jouw zonden stellen eigenlijk niet zoveel voor. Je loopt rustig op het doordachte pad van je leven. Je hebt geen uitspattingen in een goddeloos leven... maar kom, laten we laagje dieper gaan.

Aan wie geef jij het stuur van je leven over? Aan niemand toch! Beter zelf het heft in handen houden. Of: die keer dat je met een jaloers gevoel naar iemand anders keek? Het zorgde voor ontevredenheid en ondankbaarheid.

En nog dieper...

Toen je stille tijd verslofte, dacht je toen niet dat God boos op je zou zijn? Dat je toen maar beter ook niet te veel aan Hem kon vragen, want je had het niet echt verdiend dat Hij naar je luisterde? Of toen je het verhaal van je vriendin een beetje aandikte zat je er niet zo over in dat je geen waarheid sprak.

Onze zonden op het gebied van tijdverspilling, zelfbescherming, te veel praten/eten/drinken, te veel geld uitgeven, scherp van tong zijn, angstig, overbezorgd, klagerig, stellen in onze ogen misschien niet zo veel voor. Misschien bestempelen ze ook liever niet als zonden, maar persoonlijke zwakheden of valkuilen. Zagen wij maar in dat elke afzonderlijke zonde ertoe doet. Dat elke keer wanneer wij onze eigen gang gaan en niet doen wat God van ons vraagt, we opstaan tegen onze Schepper en Koning van het universum.

Lieve vriendin, het laat zien hoe vertekend ons beeld is van God, onze Vader. Ik zeg het nog eens: God is ons kwijt geraakt door de zondeval en wij Hem. Met alle gevolgen van dien. Het gaat veel en veel dieper dan dat wij denken. Het gaat door merg en been. Het gaat door Gods warme Vaderhart heen. Het is zó erg, zó intens, zó allesomvattend. Het is niet te beschrijven.

Zonde maakt je tot slaaf

God ziet de zonde niet door de vingers, omdat Hij dat niet kan. Het zou volledig ingaan tegen Wie Hij is. God is heilig, volmaakt, perfect, zuiver, vol van goedheid, liefde en gerechtigheid. Zonden zijn het tegenovergestelde van Wie God is. Iedere zondige keuze heeft gevolgen. Soms zijn die gevolgen pas maanden of jaren later zichtbaar. Soms komen ze pas in een volgende generatie naar voren. Ook kan het lijken alsof het helemaal geen gevolgen heeft, maar vergis je niet. Misschien maken we onszelf daarom wel wijs dat we met de zonde wegkomen. In Prediker staat daar zelfs een tekst over: 'Omdat het vonnis over een slechte daad niet snel geveld wordt, daarom blijft het hart van de mensenkinderen in hen vervuld van kwaaddoen.' (Prediker 8:11).

Geloof niet in de onwaarheid dat je zonde je niet achterna komt! 'Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde.' (Johannes 8:34). Lees je het goed?

'Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid?' (Romeinen 6:16). Duidelijker dan dat het hier staat, vind ik het nergens. Inderdaad, ik geef mezelf over aan de zonde. Ik laat mezelf meesleuren, ik ben zelf de actieve zondaar. Ik open de deur zelf naar de zonde en geef satan de macht in handen. Even terug naar Sally, de python. Ik neemt de zonde zelf in huis, speel ermee, lach erom, maar uiteindelijk verstikt Sally mij en zou hij mijn dood betekenen. Zelfs als we mogen weten dat onze zonden vergeven zijn, neemt dat de consequenties van die zonden niet weg, wel blijft staan dat je geen oordeel van God als Rechter zult ervaren. Juist dan zou je jezelf moeten afvragen waarom je bewust blijft zondigen. Waarom ga je terug naar datgene waar je juist van gered bent?

Laat ons hart gevuld zijn met liefde voor Jezus, zodat wij uit dankbaarheid niet meer willen zondigen.

Misschien gaan je haren wel overeind staan. Heb je nu wel genoeg gelezen over dat je zondig bent. Je hebt gelijk, laten we eens van onszelf wegkijken, verder kijken naar Jezus en leren hoe we hiermee om moeten gaan.

Vrijheid

Al lezend is het je vast duidelijk geworden dat de zonde en onze 'hang' naar de zonde een zwaar juk is in ons leven. God had een heel ander leven voor ons weggelegd, maar wij dachten het beter te weten. Hoe kom je dan nu ooit weer in de vrijheid, zoals God de Vader die wél voor ons bedoeld heeft? Het antwoord is simpel, namelijk: geloof in de Waarheid. De Waarheid maakt je vrij. In Johannes 8 vers 36 staat: 'Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.' God wil je laten wandelen(!) in vrijheid, in geloof en in de zekerheid van vergeving. Zijn genade is groot genoeg. Door Jezus' dood heeft God de Vader voorzien in de enige, aanvaardbare oplossing voor jouw zonde. We zijn geen slaaf meer van de zonde, maar dat betekent niet dat we op aarde dan opeens volmaakt en zonder zonden zijn. God weet dat en daarom kan je altijd terugvallen op Jezus' bloed en blijf je altijd afhankelijk van Hem.

Erken tegenover God dat je gezondigd hebt, dat je jezelf niet kan redden en dat je Zijn Zoon nodig hebt voor vergeving. Dan wordt jouw Rechter jouw Redder. Dank Hem ervoor dat er een Weg is om vrijgemaakt te worden! Vertrouw op God en leg je leven in Zijn handen, vertel Hem dat. Dank Hem dat Hij Zijn Geest heeft gegeven, Die in jou is komen wonen en Die je zegevierend over de zonde laat wandelen(!). Dat is werkelijk vrij zijn. Tegelijkertijd mag je geen misbruik maken van deze genade door in te blijven zondigen, omdat je toch al vergeven bent (Romeinen 6).

Je bent in Christus een nieuwe schepping, je staat onder nieuw gezag. Je bent niet verplicht om aan verleiding toe te geven, je bent immers geen slaaf. Je bent vrijgemaakt om geheel vrijwillig je nieuwe Meester lief te hebben, te volgen en te gehoorzamen door tijd in Hem te investeren. Zo leer je steeds meer op Jezus te lijken en leef je steeds minder in zonde, want waar je mee omgaat, word je mee besmet.

'Maar God zij dank: u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent.

18. En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid.' (Romeinen 6: 17)

Ja, Goddank! Wat een verlossing!


Deze overdenking is geschreven door Karinda. Lees hier meer over de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?