Goedkope genade

25-06-2020

''Goedkope genade is genade zonder navolging, genade zonder het kruis te dragen, genade zonder de levende, mens geworden Jezus Christus''. Deze quote las ik een tijdje geleden en hij raakte me. Ook las ik een andere quote: ''De profeten en apostelen werden niet gehaat en gedood omdat ze alleen maar over liefde spraken. Ze werden gehaat, omdat ze de waarheid vertelden!'' Deze tijd is een tijd van lauwheid. Vele christenen hebben God niet op de allereerste plek in hun leven staan, ook ik was hier één van! Het is zo belangrijk om God op de eerste plek ik je leven te zetten en vol vuur van Hem te zijn. Wil jij vol vuur zijn voor God?

Wat is genade eigenlijk? In het Nieuwe Testament betekent genade: Gods liefde in actie voor mensen die eigenlijk het tegenovergestelde van liefde verdienen. Genade betekent dat God de hemel en aarde beweegt om zondaars te redden, die zelf geen vinger zouden kunnen uitsteken om zichzelf te redden. Paulus zegt in Romeinen het volgende over genade:

''Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.'' - Romeinen 3:23-24, HSV

Toen ik de diepe betekenis van genade besefte raakte mij dit enorm. Wij verdienden de grootste straf, de hel, voor eeuwig verwijderd van God. Wij kozen ervoor om te zondigen tegen God en omdat God een rechtvaardige rechter is moest hij ons wel straffen. Als Hij ons namelijk niet zou straffen zou Hij niet eerlijk zijn en niet rechtvaardig. Ondanks dat wij ervoor kozen tegen Hem te zondigen, gaf Hij zijn enige Zoon om voor ons te sterven! Als we de enorme diepte hiervan leren beseffen kunnen we niet anders dan Hem prijzen en danken.

Echter wordt er in deze tijd ook veel ''goedkope genade'' gepredikt. Er wordt verteld dat God liefde is en ons accepteert hoe we ook zijn en hoe we ook leven. Dat God ons liefheeft en dat we in de hemel komen. Maar is dat zo? Zeker weten, God is liefde, maar gaat liefde samen op met acceptatie? Gaf God Zijn enige Zoon zodat wij door konden zondigen? Zodat wij ons eigen leventje konden blijven leven?

In de volgende tekst kun je lezen dat we dood waren door onze zonden, zonder Christus, maar dat we door Christus levend zijn gemaakt!

''Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered.'' - Efeze 2:4-5, NBV

Wanneer je zondig leeft zul je het koninkrijk van God niet ingaan zegt de Bijbel:
''Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders, dieven noch geldwolven, dronkaards, lasteraars noch uitbuiters zullen deel hebben aan het koninkrijk van God.'' - 1 Korinthe 6:9-10, NBV

Maar Jezus Christus is gekomen om ons te bevrijden van de macht van de zonde en zodat we de wereldse verleidingen afwijzen en rechtvaardig voor Hem leven:
''Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven.'' - Titus 2: 11-12, NBV

Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet. - Romeinen 6:15, NBV

Goedkope genade spreekt over een God die enkel liefde is en iedereens levenswijze accepteert, hoe slecht een persoon ook leeft. Over een God die het prima vindt wanneer een persoon zijn leven laat leven hoe die persoon zelf maar wil. Ook nadat deze persoon zijn leven aan Hem heeft gegeven.

Echte genade spreekt over een almachtige en rechtvaardige God. God is ook enkel liefde, laten we dat vooropstellen. Maar juist ook vanuit die liefde, moet Hij straffen, rechtvaardigheid is een onderdeel van liefde. Als God de ongehoorzame niet zou straffen, zou Hij de gehoorzame ook geen recht doen. Dit betekent dat Hij onrecht niet kan toestaan en daarom iedereen die onrecht doet daarvoor moet straffen. Echter gaf Hij Zijn enige Zoon die alle straf droeg in plaats van ons, zodat wij Hem kunnen aannemen als onze Redder en ons leven aan Hem kunnen geven en toewijden. Een God die ons kracht geeft in onze zwakheid en ons niet langer laat leven in onze oude mens, maar ons bevrijd van de macht van de zonde zodat we in Zijn kracht zonden in ons leven kunnen overwinnen en steeds meer op de Heere Jezus zullen lijken!

''Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.'' - 1 Johannes 2:6, HSV

Geloof jij nog in goedkope genade?


Deze overdenking is geschreven door Marjon. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.