Ik en mijn huis

21-11-2023

Wat nu als je al getrouwd bent en misschien kinderen hebt en pas later tot geloof bent gekomen en je man en kinderen nog niet? Dat was een vraag van een van jullie die we in deze blog gaan proberen te beantwoorden.

Allereerst.. goede vraag! De inhoud over relatievorming die we delen gaat vooral uit van gelovigen. Logisch dat deze vraag dus bij je op kan borrelen als het in jouw situatie anders is.

Wat kun je je eenzaam en machteloos voelen wanneer jij wel de noodzaak van geloof en bekering voelt, maar jouw gezin nog niet. Misschien zou je graag de tijd terug willen draaien en opnieuw willen beginnen. Misschien… bekruipt de gedachte je dat je dan een andere man had uitgekozen om een huwelijk mee te beginnen. Misschien….

STOP!

Het is niet Gods bedoeling dat het geloof een breuk brengt in je gezin, absoluut niet! In Markus 10 vers 9 staat het bekende vers: 'Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.' Het is juist andersom: God heeft jouw gezin geheiligd door jou tot geloof te laten komen! Hij heeft het geheiligd omdat hij jou en jouw gezin op het oog had! Doordat jij een relatie met God de Vader hebt, wil Hij dat jij werkzaam wordt met jouw gezin. Hij kan jullie 'foute' start naar iets prachtigs ombuigen. Naar iets met eeuwigheidswaarde.

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn (Romeinen 8:28)

We gaan kijken naar wat de Bijbel zegt over 'werkzaam zijn met je gezin'. Het mooie is dat als je zoekt in Gods Woord wat hierover geschreven staat, het helemaal niet meer uitmaakt of je gezin nu wel/niet gelovig is. Dus lees ook door als je weet dat je gezin al door Jezus gekend en geliefd is.

Er zijn twee belangrijke pijlers zijn te vinden in de Bijbel om als christenvrouw te strijden voor je gezin:

  1. Bid en ontspan

  2. Leef door en vertrouw

Bid en ontspan

Het belangrijkste wat jou, als vrouw en mama, te doen staat is bidden. Zoek specifieke Bijbelverzen op die gaan over het behoud van de mens en gebedsverhoring. Een paar voorbeelden zal ik geven.


Voorbeelden over Gods intentie om de mens te behouden:

1 Timotheüs 2:4: Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.

2 Petrus 3:9: De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

Ezechiël 18:23: Zou Ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze? spreekt de Heere HEERE . Is het niet, wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven?

Ezechiël 18:32: Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere HEERE, dus bekeer u en leef!

Handelingen 16:31: En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.

Johannes 3:16: Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.


Geef God Zijn Woorden eerbiedig terug: 'HEERE, U bent toch die Verbondsgod; U werkt door van geslacht op geslacht. Ik lees in Uw Woord dat U niet wil dat mijn gezin verloren gaat. Ik beroep mezelf op Uw Woord. Ik leg het Bijbelvers '… en uw huisgenoten' aan Uw voeten neer. Doe het o God. Tot verheerlijking van Uw Naam. Maak ons hongerig en dorstig naar U, HEERE. Amen.'


Voorbeelden Bijbeltekst over gebedsverhoring

Mattheüs 7:7-8: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. (In Lukas 11: 9 staan dezelfde woorden!)

Mattheüs 21:22: En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen.

Markus 11: 24: Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.

Johannes 14:13: En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden.

Johannes 16:24: Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden.

1 Johannes 3:22: en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is.

Geef God Zijn Woorden eerbiedig terug. 'HEERE, U zegt bid en het zal je gegeven worden, zoek en je zult het vinden. Daarom bid ik U, dierbare Ontfermer, voor het behoud van mijn gezin. Het is toch tot Uw eer dat zij ook tot geloof komen, verhoor daarom o Vader. Vergroot Uw eer in ons gezin en maak Uw Woord waar. Denk aan wat U hebt beloofd dat als ik iets in Uw Naam zou bidden, we het zouden ontvangen. Daarom leg in mijn gezin in Uw handen en ik vertrouw op Uw Woord en op Uw goedheid. Amen.'

En nu mag je weer ontspannen. Je hebt je man en kinderen op het beste plekje gebracht wat er bestaat. Laat het nu los. Ga God niet voorschrijven wanneer en hoe Hij het moet doen. Vertrouw op Hem!

Leef door en vertrouw

Hoe nu verder? Je bidt voor je gezin en dan…? Gods Woord is zo rijk dat het je zelfs handreikingen geeft voor je dagelijkse leven. Ik neem je weer mee naar Bijbelteksten die sturend zijn voor jouw dagelijkse leven als vrouw en moeder.

1 Timotheüs 5:8: Maar als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige.

Wees dus goed voor je eigen gezin. Zoek het niet buiten de deur! Veel christenvrouwen hebben de neiging om juist buiten de deur uit te gaan reiken en delen. Dat is niet in eerste instantie je roeping volgens dit vers. Hoe zou je gezin iets van de genade kunnen proeven die jij ontvangen hebt, als jij dit alleen buiten de deur uitreikt?

Nog een aandachtspunt is dat je niet moet gaan 'preken' tegen je gezinsleden. Bid en ontspan, weet je nog? Laat het komen, zoals het komt. Is er een gelegenheid of borrelt er iets in je hart op, dan is dat de werking van de Heilige Geest en mag jij meewerken. Zeg maar wat je op je hart hebt of geleerd hebt of ineens zo duidelijk ziet. Dat doet meer met het hart van je man en kinderen dan dat jij 'eens even gaat vertellen dat ze zich moeten bekeren'.

Deze tekst betekent overigens niet dat jij geen fouten meer maakt, integendeel. Je zult jezelf steeds weer tegenkomen als je weer de verkeerde reactie gaf of weer ongeduldig was. Maar… het is anders. De fouten die je nu maakt, mag je in gebed weer aan Jezus' voeten leggen, dan zal Hij je keer op keer weer reinigen. De Heilige Geest is je Helper. Bid tot Hem om hulp, inzicht, geduld en tact.

Titus 2:4-5: opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord van God niet gelasterd wordt.

Let op de volgorde: eerst je man, dan je kinderen! Dat is soms best moeilijk, vooral als je kleine kinderen hebt die continu om aandacht en verzorging vragen. Je hebt al gauw de neiging om het kleine, kwetsbare van je kinderen voorrang te geven op het sterke, onafhankelijke van je man. Maar onderschat niet hoe nodig je man jou heeft. De volgorde is niet per ongeluk in de Bijbel gekomen. Je man gaat voor je kinderen, ook in je gebeden en je kent hem hopelijk goed genoeg om door te hebben wanneer hij aandacht van je nodig heeft, ook al kan dat soms een zoektocht zijn.

Als je wat verder in deze tekst kijkt, komen bezonnen, kuis en huishouding, respect voor het leiderschap van je man naar voren. Kort gezegd is het voor een man prettig dat hij van je op aan kan, dat het thuis goed loopt, dat hij je kan vertrouwen en dat jij hem respecteert. Natuurlijk, ik weet ook wel dat sommige gezinnen een andere verdeling hebben tussen man/vrouw en het werk, daar ga ik verder niet op in. Voor nu kijken we alleen naar wat er in de Bijbel staat wat helpend is voor jou als gelovige vrouw en moeder om je gezin in te winnen voor Christus.

1 Petrus 2:12: Houd uw levenswandel onder de heidenen goed; opdat zij die nu van u kwaadspreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt.

1 Petrus 3:1-2: Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden, doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen.

We kijken bij deze teksten vooral even naar het 'zonder woorden gewonnen mogen worden'. Hier zie je duidelijk dat je daden voor je woorden gaan, daarom moet je ook niet gaan 'preken'. Als jij nauwgezet bid en daarna ontspant, omdat jij je man en kinderen aan Zijn voeten hebt gelegd, mag jij weer verder gaan met doorleven.

Probeer uit de teksten te halen wat voor jou een goed leerdoel zou zijn. Misschien moet je je vooral richten op het aanwezig zijn voor je gezin, of juist de huishouding. Misschien moet je er weer aan herinnerd worden dat je man je beste vriend is en hij jouw respect en liefde waard is. Pak gehoorzaam op wat de Heilige Geest je laat zien, in gebed met jouw Vader en oefen in de praktijk. Niet om iets te verdienen of om credits bij je Vader in te kunnen leveren, nee, alles tot eer van God en heil van jouw gezin.

Mattheüs 5:16: Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Je hebt gedaan wat je kon. Blijf bidden, ontspannen, doe het goede en blijf vertrouwend uitzien.

P.S. Een prachtige, leerzame film bij dit onderwerp is 'War Room'. Echt de moeite waard om eens te kijken!


Deze overdenking is geschreven door Karinda. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?