Spreken over Jezus

28-12-2021

Je zit aan tafel met je lunch voor je. Om je heen wordt druk gepraat. Andere mensen zijn al begonnen met eten. Eigenlijk zou je nu willen bidden voor je eten, maar het ziet er niet naar uit dat het snel stil zal worden. Wat doe je? Vraag je om stilte? Bid je niet of wel maar met je ogen open? Een ander voorbeeld: Je bent aan het werk. Samen met je collega's praat je over wat je het aanstaande weekend gaat doen. Je weet dat ze niet gelovig zijn en ze de zondag regelmatig gebruiken om uit te gaan. Wat zeg je als het jouw beurt is? Vertel je alleen wat je zaterdag gaat doen? Of vertel je ook dat je op zondag naar de kerk gaat?

Misschien herken je de bovenstaande voorbeelden wel. Met name het laatste voorbeeld is een situatie waarin ik me regelmatig bevindt. Situaties waarin je de kans hebt om iets te getuigen van je geloof. Meestal zijn het geen diepgaande gesprekken en gaat het al snel weer over iets anders. Toch vind je het vaak moeilijk om in zulke situaties iets te delen over jouw geloof. Je wilt het wel, maar vaak gaat het gepaard met een zekere vorm van schaamte en onzekerheid. Je weet van tevoren namelijk niet hoe mensen zullen reageren.

Redenen om te getuigen
Op verschillende plaatsen in de Bijbel worden we opgeroepen om te getuigen. Wij zijn het licht van de aarde. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Met andere woorden, als je christen bent, kan dat niet verborgen blijven. We worden opgeroepen om ons licht zo te laten schijnen dat mensen de Vader zullen verheerlijken (Mat. 5:13-16). Ook Petrus roept ons op om te getuigen als mensen dat van ons vragen:

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag." - 1 Petrus 3:15, HSV

Het is belangrijk om te getuigen omdat op die manier ook andere mensen het Evangelie horen. Ook zij hebben gezondigd tegen God en moeten Hem kennen als hun persoonlijke Zaligmaker. Zo wordt God ook gediend en geëerd in hun leven. Toch heeft niet iedereen die kennis die wij wel hebben. Daarom hebben wij de verantwoordelijkheid om te getuigen en onze kennis te delen. De opdracht die Jezus na Zijn opstanding aan de discipelen gaf, geldt nog steeds voor ons:

"Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen." - Mattheüs 28:19, HSV

We moeten een persoonlijke relatie met God hebben. Je wordt niet zalig door het geloof van iemand anders. We moeten weten dat Jezus ook voor jou en mij persoonlijk heeft willen lijden en sterven. Maar ons geloof mag niet achter de voordeur verschuilt blijven. We zijn geroepen om van ons geloof te getuigen. Om een lichtend licht en een zoutend zout te zijn.

"Je relatie met God moet persoonlijk zijn, maar niet privé." - Carrie Cristancho

Met daden
De mensen om ons heen, vooral zij die weten dat we christen zijn, letten op ons. Nu gaat het er mij niet om wat je van het volgende vindt, namelijk dat diverse kerken in het nieuws geweest zijn omdat er meer mensen naar de kerk gingen dan door de overheid geadviseerd werd. Maar het is wel een voorbeeld dat wij niet moeten denken dat we onzichtbaar zijn.

Misschien heb je de volgende uitdrukking weleens gehoord: Verkondig het Evangelie, desnoods met woorden. Het idee erachter is dat we allereerst getuigen door onze daden en hoe we leven. Ook in de Bijbel komt terug hoe belangrijk goede werken zijn. Niet om onze zaligheid te verdienen (Rom. 3:28), maar juist als vrucht van ons geloof (Matt. 7:17-18). Jakobus schrijft dat ook in zijn brief (Jak. 2:14-26). Een levend geloof gaat gepaard met goede werken. Zoals een boom op zijn tijd vrucht geeft, horen wij ook vruchten te geven als ranken van de ware Wijnstok. De Vader wordt verheerlijkt als wij veel vrucht dragen (Joh. 15:8). Ook Petrus benadrukt hoe belangrijk een goede levenswandel is:

"Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden, doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen." - 1 Petrus 3:1-2, HSV

"Houd uw levenswandel onder de heidenen goed; opdat zij die nu van u kwaadspreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt." - 1 Petrus 2:12, HSV

Met woorden
We hebben net gezien hoe belangrijk het is om door middel van je daden te getuigen. Toch is het niet genoeg om het alleen bij daden te houden, maar juist belangrijk om ook te getuigen met onze woorden. Het is belangrijk dat mensen zien dat we rein en in liefde leven, maar ook weten waarom we zo leven. Het kan ze wel nieuwsgierig maken, maar ze moeten ook weten dat het door God komt en daarom zijn woorden nodig. Kijk alleen al naar de apostelen. Zodra Paulus in een nieuwe plaats aankwam, zocht hij de synagoge op om daar te preken. Hij heeft de meerderheid van de brieven in het Nieuwe Testament geschreven. Met de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksterdag hield Petrus een toespraak waardoor de luisteraars diep in het hart geraakt werden en tot bekering kwamen (Hand. 2).

Wat makkelijk en veilig kan lijken aan getuigen door middel van daden, is dat je op die manier veel lastige gesprekken en moeilijke vragen uit de weg gaat. Maar christenen zijn niet de enige mensen die goede daden doen. Christenen vormen een minderheid in Westerse landen, maar veel christelijke normen en waarden zijn nog altijd aanwezig. In de Oosterse landen zijn vriendelijkheid en nederigheid eigenschappen die van iedereen verwacht worden. Zo zijn er niet-christenen die beter leven, voor zover wij dat kunnen zien, dan wij wat goede daden en naastenliefde betreft.

"Als onze naasten vragen waarom we leven zoals we doen, moeten we ze vertellen: We zijn bevrijd van de last van de zonde vanwege het werk van Christus en nu leven we voor Hem."

Daarnaast is het christelijk geloof meer dan alleen goed leven. De hele Bijbel draait om het feit dat wij gezondigd hebben en zalig gemaakt moeten worden. Als het goed is brengt dat ook een verandering in ons leven mee. Maar dat kan alleen door het werk van Christus aan het kruis. Daarom moeten wij mensen ook altijd op het kruis wijzen, anders komt de focus op ons en onze werken te liggen. Onze daden zijn belangrijk en getuigen van het werk van de Heilige Geest in ons. Ze kunnen ook een aanleiding zijn voor een gesprek met iemand die niet gelooft. Maar op zichzelf zijn onze daden niet voldoende om het Evangelie te verkondigen. Als onze naasten vragen waarom we leven zoals we doen, moeten we ze vertellen: We zijn bevrijd van de last van de zonde vanwege het werk van Christus en nu leven we voor Hem. Daarom zijn onze woorden onmisbaar:

"Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?" - Romeinen 10:13-14, HSV

"Jezus heeft gezegd dat de wereld ons zal haten omwille van Zijn Naam. (...) Hij heeft ook beloofd dat wie zal volharden tot het einde, zalig zal worden."

In de praktijk
We hebben net gezien hoe belangrijk het is om zowel woorden als daden te gebruiken. Zonder daden zijn het lege woorden en daden alleen getuigen niet direct van je geloof, hoewel ze als het goed is wel het karakter van God laten zien. Maar het gaat niet alleen om wat we zeggen en wat we doen, ook om wat we niet zeggen en wat we nalaten.

Dan nog kort iets over hoe we moeten getuigen. Elke situatie is uniek en vraagt dus ook om een andere aanpak. Maar ik wil wel een aantal dingen delen om in gedachten te houden die gelden voor elke situatie.

Het is niet te laat om te beginnen. Je hebt nu al die keren niet gebeden voor je eten in bijzijn van je collega's en nu is het te laat. Wat zullen ze wel niet denken? Het zal hoe dan ook een ongemakkelijke situatie zijn. Het is een vaak gehoorde opmerking. Een opmerking die de duivel goed uitkomt. We zijn te druk met tegenwerpingen inbrengen om maar niet te hoeven getuigen. Petrus had de Heere Jezus tot drie keer toe verloochend vlak voor Zijn dood. Toch was het voor Petrus niet te laat. Hij had berouw, zijn zonden waren vergeven en vervuld met de Heilige Geest getuigde hij op Pinksterdag. De woorden die Jezus vlak voor Zijn hemelvaart gesproken had, kwamen daarmee in vervulling:

"Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde." - Handelingen 1:8, HSV

"Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen." - 2 Timotheüs 2:13, HSV

Daarnaast hoeven we mensen niet te overtuigen en te getuigen met grote, mooie verhalen. Paulus schrijft hoe we in wijsheid moeten wandelen met hen die buiten zijn en de geschikte tijd moeten benutten. Dat onze woorden aangenaam moeten zijn (Kol. 4:5-6). Het kan ook heel eenvoudig en klein. Het kan zoiets zijn als simpelweg zeggen dat je zondag naar de kerk zal gaan. Onze getuigenis kan een zaadje zijn wat gepland wordt, maar God is Degene die het moet zegenen zodat het ook gaat groeien (1 Kor. 3:6-7). Het hoeft dus niet iets groots te zijn. Wie trouw is in de kleine dingen, is ook trouw in de grote dingen (Luk. 16:10). Maar het belangrijkste is nog dat we alles in liefde doen. Onze liefde voor God en onze naaste moet ons uitgangspunt zijn. Zelfs al benutten we elke gelegenheid om te getuigen en kunnen we goed praten, zonder de liefde is het niets (1 Kor. 13:1-3).

Het kan ook dat angst en schaamte je tegenhouden om te getuigen. Angst omdat je niet weet hoe mensen zullen reageren. Schaamte omdat je niet weet of je de goede dingen zal zeggen. Maar misschien ook schaamte omdat je onvoldoende onder de indruk bent van God en wie Hij is. Paulus schrijft daarover het volgende aan Timotheüs:

"Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, en ook niet voor mij, Zijn gevangene, maar lijd met mij verdrukking om het Evangelie, overeenkomstig de kracht van God. (...) Daarom onderga ik ook deze dingen. Maar ik schaam mij niet, want ik weet Wie ik geloofd heb, en ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot die dag." - 2 Timotheüs 1:7-8,12.

We hoeven niet bang of bezorgd te zijn over wat we zullen zeggen. God Zelf zal voor ons zorgen en bij ons zijn. Hij geeft Zijn Geest Die in ons spreekt (Matt.10:19-20). Hij wil ons wijsheid geven als we daar om vragen (Jak. 1:5). Wij weten van tevoren niet hoe mensen zullen reageren op het Evangelie. Geïnteresseerd, onverschillig of misschien spottend, God weet het alleen. Maar dat doet niets af van de opdracht die God ons gegeven heeft. Sterker nog, Jezus heeft gezegd dat de wereld ons zal haten omwille van Zijn Naam. Maar dat is niet het enige wat Hij gezegd heeft. Hij heeft ook beloofd dat wie zal volharden tot het einde, zalig zal worden (Mat. 10:22). Niet volharden in eigen kracht, maar door Christus Die ons kracht geeft (Fil. 4:13).

Verder op reis
Neem deze week een keer de tijd om rustig 1 Korinthe 13 door te lezen en erover na te denken. Als je met anderen in gesprek gaat over het geloof, doe je dat dan vanuit de liefde? Waar getuigt jouw leven van? Kunnen mensen aan je merken dat je er niet op uit bent om hen te overtuigen maar om te getuigen van jouw God en Zijn onveranderlijke liefde?

Bid of je deze week de kansen die je krijgt, mag gebruiken om te getuigen. Bid of God je wijsheid wil geven om de juiste woorden te spreken. Bid of God jouw woorden en daden wil gebruiken om een ander tot geloof te brengen.


Deze overdenking is geschreven door een schrijfster in proeftijd. Lees hier meer over de gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?