(On)sterfelijk op aarde

11-01-2022

Waar gaat de wereld heen? Wat is Gods wil voor de wereld? Wat is Gods wil voor mijn leven? Misschien herken je deze vragen wel. Als je om je heen kijkt, kunnen ze zomaar boven komen. Vaak gaan die vragen gepaard met onzekerheid en zorgen. De gedachte aan de toekomst kan beangstigend zijn. Je wordt herinnerd aan de kwetsbaarheid van het leven en de realiteit van de dood.

We zullen allemaal een keer moeten sterven, tenzij de Heere Jezus eerder terugkomt. Misschien wordt je bang van dat idee en ben je er nog helemaal niet mee bezig. Maar het kan ook zijn dat je er op momenten juist naar uitziet. Naar die tijd waar alle tranen van je ogen afgewist zullen worden, waar de dood er niet meer zal zijn (Open. 21:4). De tegenstelling leven en dood komt ook vaak in de Bijbel voor. Sterker nog, de Bijbel begint er mee en eindigt er mee. In Genesis kan je lezen hoe God het leven geschapen heeft en hoe de dood door de zondeval in de wereld gekomen is. In Openbaring kan je lezen hoe Jezus terugkomt op de wolken en iedereen zal oordelen. Of tot het eeuwige leven of tot de eeuwige dood. Ook de Psalmen spreken over het leven en de dood:

"HEERE, maak mij mijn einde bekend en wat de maat van mijn dagen is, zodat ik weet hoe vergankelijk ik ben. Zie, U hebt mijn dagen een handbreed gemaakt en mijn levensduur is voor U als niets. Ja, ieder mens is niet meer dan een zucht, hoe vast hij ook staat. Sela" - Psalm 39:5-6, HSV

"Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel." - Psalm 73:26, HSV

"Welke man leeft er die de dood niet zien zal, die zijn ziel zal bevrijden uit de greep van het graf? Sela" - Psalm 89:49, HSV

Onsterfelijk
"We are immortal until our work is done." - George Whitefield

"We are immortal until the Lord's purpose for our life is accomplished." - Marcie Morris

Twee verschillende citaten die beide op hetzelfde neer komen. We zijn onsterfelijk totdat Gods doel voor ons leven vervuld is en dus ons werk hier op aarde gedaan is. Zo ging het ook in het leven van George Whitefield. Ondanks zijn zwakke gezondheid heeft hij ruim 18.000 gepreekt in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Totdat zijn tijd gekomen was om te sterven op 55-jarige leeftijd. Ook in de Bijbel kan je verschillende voorbeelden lezen waar Gods plan nog niet vervuld is. Jezus Zelf is daar één van:

"Zij probeerden Hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan Hem, want Zijn uur was nog niet gekomen." - Johannes 7:30, HSV

"Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, terwijl Hij onderwijs gaf in de tempel, en niemand greep Hem, omdat Zijn uur nog niet gekomen was." - Johannes 8:20, HSV

Eigenlijk zeggen de verzen al genoeg. Het was Zijn tijd nog niet om gevangen genomen te worden, om te lijden, te sterven én weer op te staan. Gods plan liep anders. Het andere voorbeeld kan je vinden in Handelingen 12:

"En toen hij zag dat het de Joden welgevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen (het waren de dagen van de ongezuurde broden); en toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan vier wachten, elk bestaande uit vier soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt; maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen; en de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Heere en er scheen een licht in het vertrek, en door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei: Sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. (...) En toen zij langs de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt; die ging vanzelf voor hen open. En toen zij naar buiten gegaan waren, liepen zij één straat verder, en meteen ging de engel van hem weg. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij: Nu weet ik werkelijk dat de Heere Zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte." - Handelingen 12:3-8, 10-11, HSV

Petrus is door Herodes gevangengenomen en wacht zijn executie af. Allereerst is het bijzonder om te lezen hoe Petrus sliep tussen de twee soldaten in. Stel je voor, slapen terwijl je weet dat de volgende dag de dood je opwacht. Petrus kende iets van "Ik lag neer en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij. Ik vrees niet voor tienduizenden van het volk, die zich aan alle kanten tegen mij opstellen" (Psalm 3:6-7). Maar het was ook Petrus' tijd nog niet om te sterven. God had nog werk voor hem: Het evangelie verkondigen, gemeenten bezoeken, brieven schrijven. Petrus mag nog blijven leven. Een engel van de Heere komt en bevrijd Petrus uit de gevangenis. Uiteindelijk is ook Petrus de marteldood gestorven, maar er was eerst nog werk te doen, tot eer van God en opbouw van de eerste christengemeente.

Misschien is het je opgevallen dat ik bij vers 3 begonnen ben. Toch wil ik nog even terugkomen op de eerste twee verzen. Daar staat het volgende:

"Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jakobus, de broer van Johannes, met het zwaard." - Handelingen 12:1-2, HSV

Maar twee verzen worden er gebruikt voor de dood van Jakobus. In tegenstelling tot Petrus was Jakobus zijn tijd wel gekomen. Zijn werk was gedaan. Gods doel voor zijn leven was vervuld. Het enige wat nog restte, was de marteldood sterven om vervolgens eeuwig Thuis te komen. Dat betekent niet dat één van hen minder waarde had, maar wel dat God met hen verschillende plannen had in Zijn Koninkrijk.

"God is goed en omdat Hij goed is, doet Hij alle dingen voor jouw goed en Zijn glorie."

Troost
Dit betekent twee dingen. Allereerst is het een troost. De Dood onderwerpt zich aan Degene die hem overwonnen heeft. Je leven zal niet weggenomen worden totdat de almachtige God van het universum dat zegt. God is goed en omdat Hij goed is, doet Hij alle dingen voor jouw goed en Zijn glorie. Je leven kan je toevertrouwen aan Hem, jouw tijden zijn in Zijn hand (Ps. 31:16). Onder andere in de volgende verzen kan je daarover lezen:

"... De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen; de Naam van de HEERE zij geloofd!" - Job 1:21b, HSV.

"En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn." - Romeinen 8:28, HSV

Een oproep tot actie
Maar dat betekent niet dat je rustig achterover kunt gaan zitten en niets hoeft te doen. Als je nog leeft en je dit leest, dan is jouw, door God gegeven, doel in het leven nog niet voltooid. Je weet niet altijd precies wat God voor je leven wil, maar weet wel dat je geroepen bent om het Evangelie te verkondigen. Dus verkondig het Evangelie zolang God nog niet Zijn specifieke plannen voor jou heeft laten zien en waar Hij jou voor geroepen heeft. Als je nu nog leeft en ademt, dan is dat omdat God nog niet klaar is met jou. Leef je voor Hem? Verkondig je Zijn Naam? Ben je actief bezig om Hem de eer te geven in alles wat je doet? Je hebt maar een beperkte tijd hier op aarde gekregen. Benut de tijd goed. Focus op wat het belangrijkste is voor de eeuwigheid: verlossing alleen door het geloof in Jezus Christus.

"En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn." - Efeze 5:16, HSV.

"Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen." - Psalm 90:12, HSV.

"Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen." - Mattheüs 28: 19-20, HSV

"Als je nu nog leeft en ademt, dan is dat omdat God nog niet klaar is met jou."

Verder op reis
Vraag God of Hij je wilt leiden om op het juiste moment te spreken. Vaak heb je maar een paar seconden om te beslissen of je wel of niet iets van je geloof deelt. Sla die kans dan niet in de wind met een excuus en twijfel niet aan het feit dat God tot je spreekt. De duivel gaat je niet vertellen dat je moet evangeliseren. Dus als je ervaart dat je op een bepaald moment iets moet delen, doe het dan ook.

Het is ook een kwestie van 'simpelweg' doen. Probeer aan te sluiten bij iemands leefwereld als je het Evangelie verkondigt (Hand. 17:15-34). Het zal niet altijd vanzelf gaan en er zullen momenten zijn waarvan je achteraf zal denken dat je het beter anders had kunnen aanpakken. Gebruik die momenten om te leren. Hoe vaker je iets deelt van het Evangelie, hoe lager de drempel wordt. Samen met de focus op wie God is en wat Hij voor jou gedaan heeft, hoeft je je niet te schamen.


Deze overdenking is geschreven door ?. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?