Aan wie zal God Zichzelf laten zien?

14-12-2020

Wanneer we kijken naar de wereld en de mensen zien we dat elk mens op zoek is naar waar hij vandaan komt. En dat elk mens ten diepste op zoek is naar een god die ze kunnen dienen. Of dit nu Boeddha, Jezus of jezelf is. Iedereen heeft een ingeschapen godskennis. Iedereen is in het leven op zoek naar zijn of haar identiteit. Als christenen weten en geloven we dat onze God de enige god is, die hemel en aarde en alles wat daarop is geschapen heeft. Wanneer je je leven aan deze grote God hebt gegeven, ontstaat er een verlangen in je hart om Hem te leren kennen. Onze God zegt in de Bijbel aan wie Hij Zichzelf zal laten zien. Heeft Hij Zichzelf al aan jou laten zien?

God zegt in de Bijbel heel specifiek welke christenen een doorgaand en verdiepend begrip van Hem zullen krijgen. Misschien heb je, net zoals ik nog nooit nagedacht over dit onderwerp. Lees de teksten goed en laat ze tot je doordringen.

Lees de volgende teksten en bedenk bij jezelf aan wie God Zichzelf zal laten zien en of Hij jou hiermee ook beschrijft.

''Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, Zijn verbond maakt Hij hun bekend.'' - Psalm 25:14, HSV

Hier staat dat God vertrouwelijk omgaan met wie Hem vrezen. Wat betekent vrezen? Het klinkt als bang zijn voor God. Maar de Bijbel zegt er het volgende over:

- De Vreze des HEEREN is rein en blijft tot in eeuwigheid (Psalm 19:10)
- De Heere vrezen is het begin van de wijsheid (Psalm 111:10; Spreuken 9:10)
- De Heere vrezen doe je door het kwaad, de hoogmoed, trots, de verkeerde
   weg en een mond vol verderfelijke dingen te haten (Spreuken 8:13)
- De Heere vrezen, is een sterk vertrouwen in Hem hebben en weten dat Hij je
   tot een Toevlucht zal zijn (Spreuken 14:26)
- De Heere vrezen is een bron van leven waarmee je kunt ontsnappen aan de
   valstrikken van de dood. (Spreuken 14:27)

Leef jij in het vrezen van de Heere?

''Zalig zijn de reinen (zuiveren) van hart, want zij zullen God zien.'' - Mattheüs 5:8, HSV

In de wereld is iedereen op zoek naar zuiverheid. Iedereen is op zoek naar het beste, het meest zuivere. Degenen die reclame maken proberen om hun producten zuiver te laten overkomen. Dierenfokkers fokken raszuivere dieren. En ook goud en zilver moet zuiver zijn, want dat is het meeste waard. Het woordenboek geeft de volgende definitie voor het woord 'zuiver': ''Niet vermengd met iets dat er niet bij of in hoort''. God verlangt van jou dat je zuiver van hart bent en dat je streeft naar een zuiver leven voor Hem. Een leven dat niet vermengd is met dingen die onzuiver zijn. Dit betekent niet dat we nooit zullen zondigen, het gaat om onze hart gesteldheid.

Streef jij ernaar om zuiver/rein voor Hem te leven?

''In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen. Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.'' Mattheüs 11: 25-28, HSV

Jezus zegt hier dat God zich niet openbaart aan wijzen en verstandigen, maar aan jonge kinderen. Wat bedoeld Hij hiermee?

Jezus spreekt over wijzen en verstandigen. Hiermee bedoelde Hij de farizeeën en Schriftgeleerden. Zij waren door studie geleerd geworden, maar hadden geen inzicht in Gods plan om Jezus naar de aarde te sturen en in de werken die Jezus deed op aarde. Jezus is dankbaar dat de Vader aan eenvoudige mensen en arme gelovigen Zijn plan om Jezus naar de aarde te sturen om onze zonden te dragen heeft geopenbaard.

Ben jij een eenvoudige/kinderlijke gelovige?

''Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.'' - Johannes 14:21, HSV

God laat Zichzelf zien aan degenen die Hem gehoorzaam zijn. Ben jij Hem gehoorzaam?


Deze overdenking is geschreven door Marjon. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.


Heb je deze al gelezen?

Lees hieronder eerdere overdenkingen! 


Jij hebt ze vast ook: woorden die al een leven met je meegaan. Denk er eens over na: Welke woorden draag jij mee? Misschien zijn het vooral afbrekende woorden die ervoor gezorgd hebben dat je negatief over jezelf bent gaan denken. Ze komen naar boven wanneer dingen je niet lukken en worden dan opnieuw voor je bevestigd. Je kan ook...

Prachtige straatjes, kleine winkeltjes en allerlei toeristen die rondliepen met hun camera om foto's te maken. Gezellige muzikanten en eettentjes waar Griekse muziek uit de boxen galmde. We liepen door de straat op zoek naar een appartement. Het zag er wat vervallen en oud uit. Wat we die dag meemaakten, zal ik nooit vergeten. Graag neem ik jullie...

'Waarom?', ik heb het God best vaak gevraagd. 'Waarom moet ik door deze donkere periode heen?' 'Waarom is het leven zo ingewikkeld?' Ik vroeg God om moeilijkheden weg te nemen en me uit zware periodes te halen. Ik streed ertegen, worstelde ermee. Ik heb heel vaak niet begrepen wat Gods bedoeling was of waar Hij überhaupt was. Het vroeg veel...