Bijbelteksten Voor Bemoediging

14-05-2021

Wil je graag iemand bemoedigen met een Bijbeltekst en weet je niet welke? Dan ben je hier op de goede plek! Ondersteun en help anderen met Gods krachtige Woord.
Lees hieronder woorden van bemoediging: 


"Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien." Psalm 126:5 

"Maar nu, zo zegt de HEERE, uw schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken. Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland." Jesaja 43:1-3a

"Heb de HEERE lief, al Zijn gunstelingen, want de HEERE beschermt de gelovigen" Psalm 31:24a 

"Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel. Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht." Mattheüs 11:29-30

"Al ging ik door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij." Psalm 23:4 

"Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan." 1 Korinthe 10:13 

"Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus." Filippenzen 4:8 

"Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus." Filippenzen 1:6

"Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen." Johannes 16:33

"Vertrouw op de HEERE, tot in eeuwigheid, want de HEERE HEERE is een eeuwige rots." Jesaja 26:4 

"En toen Hij Zijn ogen opgeslagen had naar Zijn discipelen, zei Hij: Zalig bent u, armen, want van u is het Koninkrijk van God. Zalig bent u die nu honger hebt, want u zult verzadigd worden. Zalig bent u die nu huilt, want u zult lachen. Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen. Verblijd u op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel. Hun vaderen deden immers evenzo met de profeten." Lukas 6:20‭-‬23

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. Johannes 16:33

"God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar de zeeën." Psalm 46:2-3

"De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld." Deuteronomium 31:8 

"Wees sterk en Hij zal Uw hart sterk maken, u allen die op de HEERE hoopt!" Psalm 31:25 

"Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven." Mattheüs 11:28

"Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor U." 1 Petrus 5:7

"Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden." Jesaja 40:30-31

"Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed." Romeinen 12:12 

Voorzeker, U bent een Helper voor mij geweest, onder de schaduw van Uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel klampt zich aan U vast, komt achter U aan, Uw rechterhand ondersteunt mij.
Psalm 63:8-9

Heb jij nog een bemoedigende Bijbeltekst die hier echt tussen moet staan? Een tekst die jij graag stuurt voor de verjaardag van een vriend of vriendin? Schroom dan niet om contact op te nemen! 

Heb je deze al gelezen?