Ontzagwekkend wonderlijk

30-04-2024

Ik kan ontzettend genieten van de natuur. Elk jaar, als de lente aanbreekt, kijk ik uit naar het moment dat de bomen beginnen uit te lopen. Het ene moment zijn ze nog kaal en het volgende moment kleuren ze groen. Dan geniet ik van de bloemen die bloeien en de vogels die nestjes bouwen. Ik geniet van Gods schepping als ik zie wat Hij allemaal gemaakt heeft: de dieren op het land, in het water en in de lucht. Droge woestijnen, natte regenwouden en koude toendra's. De machtige bergen, diepe zeeën en het onmetelijke heelal. Vergeleken met de grootheid van de natuur voel ik me al snel heel klein en nietig. 

"In het begin schiep God de hemel en de aarde." - Genesis 1:1, HSV

Maar de God die de hele natuur bedacht en tot leven geroepen heeft, heeft ook jou en mij gemaakt. De Bijbel spreekt over 'ontzagwekkend wonderlijk'. Zó ben jij gemaakt. Het blijft me elke keer weer verwonderen. Dat lees je niet over de bergen of over de planeten, hoe groot en indrukwekkend ze ook zijn. Dat lees je niet over insecten of bloemen, hoe complex en schitterend ze ook zijn.

"Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed." - Psalm 139:13-14, HSV 

"Dezelfde God, die zo zorgt voor de schepping, zorgt ook voor jou. God, die je gemaakt heeft en door en door kent, zal je niet loslaten en je niet verlaten."

Tijdens mijn eerste studie hoorde ik een docent zeggen dat het leek alsof het menselijk lichaam door iemand bedacht was omdat het zo goed in elkaar zit. Ik heb mijn arts horen zeggen dat het menselijk lichaam soms een raadsel, een mysterie is. De Bijbel geeft daar woorden aan en vertelt je dat je gemaakt en gekend bent door God, jouw Schepper. Voor Hem is het menselijk lichaam geen raadsel, geen mysterie. God kent jou op een manier die je verstand te boven gaat. Hij heeft je gemaakt en kent je tot in het kleinste detail. Hij kent je lichaam, je hart, je verstand, je ziel. Niets is voor Hem verborgen. Hij kent je op een manier waarop niemand anders je kent, nog beter dan dat je jezelf kent. En God vertelt je dat jij ontzagwekkend wonderlijk gemaakt bent. Hoe kostbaar zijn Zijn gedachten! 

"HEERE, U doorgrondt en kent mij. Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. (...) Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal." - Psalm 139:1-3,17 HSV

"Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten." - Jesaja 55:8-9, HSV 

"De Bijbel geeft daar woorden aan en vertelt je dat je gemaakt en gekend bent door God, jouw Schepper."

De hele schepping weerspiegelt de trouw van de Schepper. Na de zondvloed heeft God niet alleen beloofd dat Hij nooit meer de aarde opnieuw zo zou straffen, maar ook dat de seizoenen niet op zullen houden met elkaar af te wisselen. Het feit dat de lente nu weer aangebroken is, de bomen uitlopen, vogels nestjes bouwen en de bloemen bloeien is een teken van Gods trouw door al de eeuwen heen.

"En de HEERE rook die aangename geur, en de HEERE zei in Zijn hart: Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens; de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht, van zijn jeugd af; en Ik zal voortaan niet al het levende meer doden, zoals Ik gedaan heb. Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden."- Genesis 8:21-22, HSV 

Dezelfde God, die zo zorgt voor de schepping, zorgt ook voor jou. God, die je gemaakt heeft en door en door kent, zal je niet loslaten en je niet verlaten. Hij is trouw, seizoen in en seizoen uit. Hij is jouw Schepper en jij bent het werk van Zijn handen. Een Schepper die niet loslaat wat Hij gemaakt heeft. Die Zich blijft ontfermen over Zijn schepping. Die je op blijft zoeken, elke keer weer als je bij Hem vandaan loopt. Die trouw blijft als je opnieuw ontrouw bent. Die je jouw zonden vergeven heeft en steeds weer wilt vergeven. Die je levend heeft gemaakt en je het leven tot in eeuwigheid beloofd. Hoe groot is God! Hem alleen zij alle eer, lof en aanbidding!

"Kom, laten wij vrolijk zingen voor de HEERE, laten wij juichen voor de rots van ons heil. Laten wij Zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied, laten wij voor Hem juichen met psalmen. Want de HEERE is een groot God, ja, een groot Koning boven alle goden. In Zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde en de toppen van de bergen zijn van Hem. Van Hem is ook de zee, want Híj heeft haar gemaakt, Zijn handen hebben het droge gevormd." - Psalm 95:1-5, HSV

"Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken, laten wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn weide en de schapen van Zijn hand." - Psalm 95:6-7, HSV 


Deze overdenking is geschreven door Liza. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?