Wat heb ik aan de Heilige Geest?

26-05-2023

'Oh ja, het is Pinksteren, dan schrijft iedereen weer over de Heilige Geest.'

Inderdaad, het is weer Pinksteren. Het feest waarin we de uitstorting van de Heilige Geest vieren. Wel jammer dat vaak alleen dan veel over de Heilige Geest wordt gepraat. De rest van het jaar komt Hij maar weinig aan bod. Hoe komt dat eigenlijk? Heb jij een idee?

Ik loop er al een poosje over na te denken… Over waarom ik het gevoel heb dat ik Die Heilige Geest niet zo goed ken, ofzo… Ik luister gefilterd naar preken, gebeden en gesprekken op zoek naar woorden over De Geest. Wie heeft het over Hem? Waar vind ik Hem? Waarom hoor ik, in vergelijking tot Jezus de Zoon, zo weinig over Hem?

Gelukkig, de dominee: hij bidt of de Heilige Geest wil komen. Het brengt me eerlijk gezegd even in verwarring. 'Huh.. hoe zit het nou? Ik heb toch de Heilige Geest ontvangen toen ik mij voor het eerst overgaf aan de Heere Jezus? Hoezo bid deze dienaar dan alsnog of de Heilige Geest wil komen?'

Het is mij opgevallen dat mensen vaak in gebeden vragen of de Geest wil komen, maar mooier vind ik het wanneer mensen vragen of de Heilige Geest geopende ogen en een open hart wil geven. Dat suggereert immers dat Hij er al is en dat wij Hem om hulp mogen vragen dat wàt we horen en bestuderen ook echt mag landen in ons hart. De kans is misschien aanwezig dat men dit ook bedoelt in hun gebeden. Toch zouden andere woorden ons misschien meer bewuster maken van die lieve Heilige Geest.

De twaalf artikelen van het geloof en de Heidelbergse Catechismus komen ook in m'n gedachten voor. Er staat maar één zinnetje in de geloofsbelijdenis: 'Ik geloof in de Heilige Geest.' Ook staat er maar één vraag over de Heilige Geest (Zondag 20): 'Wat geloof je van de Heilige Geest?' Ik zou graag eens aan de makers (Caspar Olevianus en Zacharias Ursinus) ervan willen vragen waarom ze dachten dat deze ene zin/vraag genoeg zou zijn. Even ter vergelijking: Van God de Vader en Zijn scheppingswerk staan zijn er drie vragen, van God de Zoon en Zijn verlossingswerk staan er vierentwintig vragen. Ik zeg absoluut niet dat de makers van deze geschriften het fout hebben gedaan. Toch blijf ik met de vraag zitten: waarom zo weinig over de Heilige Geest? En waarom zie ik dit terug in mijn eigen leven?


Wat geloof jij van de Heilige Geest?

Waar is de Heilige Geest?


In Efeze 1 vers 13 staat: 'In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte.'

In 2 Korinthe 1 vers 22 staat: 'Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft.'

De Heilige Geest wordt als zegel aan de gelovige gegeven. Wat is een zegel nou eigenlijk? Volgens Wikipedia is een zegel 'een door middel van een stempelafdruk gemaakte waarborg voor de echtheid van een fysiek document, bijvoorbeeld een oorkonde, of in het geval van bijvoorbeeld een envelop of een deur ook een waarborg dat deze niet ongeautoriseerd geopend en hersloten is. Het zegel is een kenteken van de zegeldrager. Deze kan door de afbeelding van het zegel geïdentificeerd worden.' Wat een prachtig beeld zit hierin! De Heilige Geest is als een zegel op ons hart gedrukt met in die zegel de afbeelding van God Zelf. Het zegel is een waarborg voor de echtheid van je geloof. Ja, de Heilige Geest is dus echt al in ons hart en je mag erop vertrouwen dat Hij niet weg zal gaan. Dan zou het zegel geen waarborg van het werk van de Zoon zijn.

Door dit beeld snap ik de tekst in Johannes 15 vers 26 nog beter. Jezus (de Zoon) zegt hier:

'Maar wanneer de Trooster (de Geest) is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die over Mij getuigen.' Hoe mooi schittert hier de drie-eenheid van de Vader-Zoon-Heilige Geest. Jezus was gestuurd door de Vader en laat een onderpand (de Geest) achter in ons hart. Deze Geest spreekt niet over Zichzelf. Nee, Hij spreekt over het werk van God de Vader en Jezus de Zoon. 


Johannes 16:13 'Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.'

Wie is de Heilige Geest nu eigenlijk?

Als de Heilige Geest nog onbekend voor je is, is het goed om eerst te kijken wat Jezus over Hem zegt. In Johannes 14 en 16 lees je veel over de Geest. Tot vier keer toe wordt in die hoofdstukken het Griekse woord 'parakletos' gebruikt, dat vaak met 'trooster' of 'helper' vertaald is. Letterlijk vertaald betekent het: 'erbij geroepene'. Iemand die erbij geroepen is om bijstand te verlenen. Het Latijnse woord 'advocatus' (Nederlands: advocaat) betekent eveneens 'erbij geroepene'. Als iemand in de eerste eeuw het woord 'parakletos' gebruikte, had hij het over iemand die het voor je opneemt, iemand die voor jou bemiddelt; een pleitbezorger dus.

'Parakletos' wordt verschillend vertaald in Nederlandse Bijbelvertalingen. De meeste vertalingen hebben gekozen voor 'Trooster', maar er zijn ook Bijbelvertalingen die 'Helper', 'Pleitbezorger', 'Plaatsvervanger' of 'Voorspraak' gebruiken. Je merkt het wel: er is niet één woord dat volledig kan omschrijven wat de Heilige Geest doet en en hoe Hij werkt. In ieder woord schittert een aspect van Hem. Het mooiste is dat 'parakletos' in Johannes 14 en 16 wordt gebruikt voor de Heilige Geest, maar in 1 Johannes 2 vers 1 voor de Heere Jezus. Zo zie je dus dat wat de Geest doet en leert, Hij dat van de Zoon gehoord en gezien heeft (Johannes 16 vers 13). Ook hier komt de eenheid van de Zoon en Geest duidelijk naar voren.

1 Johannes 2:1b 'Mijn kinderen (…) wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.'

Johannes 16:13 'Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.'


Heilige Geest vervul mijn hart

Ik ben een hele poos geleden begonnen met onderstrepen in de Bijbel. Misschien ben je dat niet zo gewend, maar het is echt de moeite waard. Je onderstreept niet om de Bijbel te bekladden, je onderstreept omdat je leergierig geworden bent. Zo onderstreepte ik alles wat ik tegenkwam, wat met de Heilige Geest te maken had. Alles wat een donkerblauwe streep had, vertelde me iets over Hem. Verrassend genoeg staat mijn eerste streep in Genesis 1 vers 2. '…en de Geest van God zweefde boven het water.' Ik ben er nog steeds niet klaar mee, maar ik heb er nu al veel van geleerd. Ik maakte vervolgens een lijst met deze teksten en daarbij schreef ik op wat de Heilige Geest deed in dat vers. Het is een prachtige lijst, waarin je ziet dat Gods werk écht Gods werk is. Als je een gelovige bent geworden, hoef je het allemaal niet meer alleen te doen. Sterker nog: God voorziet in alles wat je nodig hebt. Verder ontdekte ik dat de Geest het nooit echt over Zichzelf heeft, maar altijd wijst naar de Heere Jezus. Als ik mijn lijstje bekijk was het de Heilige Geest nooit om Zichzelf te doen. Het draait allemaal om de eer van God de Vader en God de Zoon en daarin wordt ook God de Geest verheerlijkt. Ik noem een paar dingen (de hele lijst zou echt te veel zijn voor één blog) die ik gevonden heb en bijzonder vertroostend vindt voor mijn leven en die ook bijdragen aan mijn grote doel hier op aarde: God loven en voor Hem leven.

De Heilige Geest heeft het nooit over Zichzelf, maar wijst altijd naar het werk van God de Zoon of God de Vader.

De Heilige Geest:

- is altijd IN mij, waar ik ook ben, hoe ik me ook voel, wat ik ook gedaan heb (2 Kor. 1: 22);

- stort Gods liefde uit in mijn hart, iedere keer opnieuw (Rom. 5 vers 5);

- getuigt telkens weer aan mij dat ik een kind van God mag zijn (Rom. 8 vers 16);

- helpt mij bidden, zelfs als ik geen woord uit kan brengen (Rom. 8 vers 26);

- helpt mij in onze heiligmaking (1 Petrus 1 vers 2b);

- zorgt voor groei in de liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing (Gal. 5 vers 22);

- helpt jou om te getuigen over God (Hand. 1 vers 8, Mark. 13 vers 11);

- geeft je inzicht en wijsheid voor je levenspad (Ez. 36 vers 27, Ps. 143 vers 10)


Zie je het? Gods werk is zo volmaakt en de Heilige Geest verdient een centrale plek in ons leven. Bid je met mij mee?

Heilige Geest,

Wakker het vuur in mij weer aan,

Zodat ik trouw achter U aan zal gaan.

Als ik soms toch dreig te vergeten,

Wat U voor mij hebt gedaan.

Houd U mij dan vast

En laat Uw Naam

Weer dwars door mijn ziel gaan.


Eindnoot

Je hebt het vast al wel gemerkt: ik ben opgevoed in een oude, traditionele kerk, waar oude geschriften nog belangrijk en geliefd zijn, maar misschien zijn de twaalf artikelen en de Heidelbergse catechismus vreemd voor jou. Dat geeft helemaal niets. Het gaat immers om het Woord van God, de Bijbel. In kerkdiensten hoort dát Woord centraal te staan en moet jou de weg worden gewezen naar de Heere Jezus, de enige Weg waardoor jij gered kan worden. Dat is de eenheid van de Kerk. Heb ik je nieuwsgierig gemaakt naar de geschriften, zoek dan online of achterin je Bijbel naar deze formulieren. Het kan heerlijk zijn om deze gewoon eens door te lezen, omdat het op een beknopte manier de hele geloofsleer samenvat. Je weet ineens weer glashelder wat je gelooft ☺.


Deze overdenking is geschreven door Karinda. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?