Bijbelteksten Over Beloften Van God

09-09-2023

Het kan zomaar zijn dat je om je heen vaak hoort over de beloften van God, maar wat zijn deze nu eigenlijk? De Bijbel staat er vol mee. Wij zetten er een aantal voor je op een rijtje!  

"Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;"
Johannes 1:12
"En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen."
Mattheüs 28:20  

"Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus."
Galaten 4: 6-7

"En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn". Romeinen 8: 28

"Wacht op de Heere, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de Heere. Psalm 27: 14

"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." Johannes 3:16

"Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten."
Deuteronomium 31:6
  

"Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw." Hebreeën 10:23

"Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet moe worden. Jesaja 40:31

"Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht, teth voor de ziel die Hem zoekt. Klaagliederen 3: 25

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven."
Galaten 2: 20

"En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.
1 Johannes 5: 11, 12 


"En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is." Romeinen 5: 5 

"U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. Jeremia 29: 13.

"Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt onze innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. 2 Korinthe 4: 16

Heb jij nog een Bijbeltekst die hier echt tussen moet staan? Een van je favoriete teksten voor  een vriend of vriendin? Schroom dan niet deze door te sturen via het contactformulier op te nemen! 

Heb je deze al gelezen?