Naast elkaar in deze wereld achter Jezus aan

16-05-2023

Wat is jouw hoogste doel? Waar leef jij voor? Wat geeft jou motivatie? Vandaag wil ik met jullie nadenken over het hoogste waar de Bijbel over spreekt en daarmee ook het doel waarmee wij bijna 3,5 jaar geleden de blog zijn gestart.

In deze wereld
God heeft ons geschapen naar Zijn beeld. Echter hebben wij mensen ervoor gekozen Hem vaarwel te zeggen en in zonde te leven. God in Zijn enorme genade en liefde, stuurde Zijn Zoon Jezus naar de aarde om de straf voor onze zonden te dragen. En niet alleen dat, maar ook om de relatie tussen mens en God te herstellen. Ik hoop dat jij, wanneer je dit leest, mag weten dat je gered bent en opnieuw geboren. Als je dat nog niet zeker weet, wil ik je aansporen om je leven aan Hem over te geven, stel het niet uit! Ik wil je aanmoedigen om het lied "klaar met geloven" van Christian Verwoerd eens te luisteren.

Wanneer je wedergeboren bent, betekent het niet dat je in een hutje op de hei moet wonen en je jezelf volledig moet afsluiten van alle mensen die niet geloven. God geeft ons bij onze bekering een opdracht mee:

"Zo immers heeft de Heere ons geboden: Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde." - Handelingen 13:47, HSV

"En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen." - Markus 16:15, HSV

"En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken." - Mattheüs 5:15‭-‬16, HSV

Onze opdracht, ons doel is dus om het evangelie aan iedereen te vertellen en om een licht te zijn voor de mensen om ons heen. Met als doel dat zij onze daden zien en God daarom zullen verheerlijken. Is dat het doel waarvoor jij leeft? 

Achter Jezus aan
Als je opnieuw geboren bent en daarmee een kind van God Bent geworden, zou het jouw grootste verlangen moeten zijn om Hem te volgen en Hem te dienen.

"En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard." - Mattheüs 10:38, HSV

"Je kruis opnemen" betekent dat je alles wat niet tot Zijn eer is in je leven als het ware aan het kruis hangt en wegdoet. Het is erg van deze tijd dat we alles moeten accepteren, de liefde overstijgt alles. En ergens is het ook zo dat we alles uit liefde moeten doen. Echter denk ik dat we uit het oog verliezen dat elkaar ergens op aanspreken, elkaar vermanen ook liefde is. Betekent "ons kruis opnemen": alles wat de mens wil, accepteren? De Bijbel is duidelijk over wat wel en wat niet zonde is. Ben jij bereid je kruis op te nemen en te kruisigen wat niet is tot zijn eer? Of kies jij liever zelf?

"Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren." - Johannes 12:26, HSV

"En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is." - 2 Korinthe 5:15, HSV

"Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen." - Efeze 2:10, HSV

Volg jij Jezus na? 

"Je kruis opnemen" betekent dat je alles wat niet tot Zijn eer is in je leven als het ware aan het kruis hangt en wegdoet."

Naast elkaar
Samengevat is het ons grootste doel om Jezus in alles te volgen, weg te doen wat niet tot Zijn eer is en anderen te vertellen over het reddende evangelie. Dit kunnen we niet alleen. Het is niet makkelijk om je oude leven achter je te laten. Naast dat God Zijn Geest aan ons geeft, waardoor wij kracht en moed ontvangen, geeft Hij ons elkaar. De gemeente is één van de fundamenten. God geeft ons aan elkaar als gelovigen om elkaar op te bouwen, aan te sporen en te bemoedigen.

"Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet." - 1 Thessalonicenzen 5:1, HSV

"En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen." - Hebreeën 10:24‭-‬25, HSV

Bemoedig elkaar, spoor elkaar aan om elkaar lief te hebben en voor God te leven. Spoor elkaar aan om de samenkomsten te bezoeken. We hebben elkaar nodig om scherp te blijven, om niet lauw te worden. Bemoedig jij je medegelovigen, de mensen uit jouw gemeente?

Denk niet dat je het alleen kunt. Denk niet dat je geen gemeente nodig hebt. Want dat heb je wel! Je hebt de gemeente nodig voor bemoediging, voor liefde en gebed maar ook zeker voor vermaning!

"Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand." - Jakobus 5:16, HSV

"Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart." - Kolossenzen 3:16, HSV

Leef jij alleen in deze wereld of leef jij samen voor God? 

Verder op reis
In deze blog hebben we nagedacht over de kern, het grote doel van ons leven. Het grote doel waar ook In de Vallei voor staat.

Ben jij bereid je leven te verliezen, je kruis te dragen en Hem te volgen in alles? 


Deze overdenking is geschreven door Marjon. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?