Omgaan met twijfels

04-05-2022

Eerst kwamen ze af en toe. Na verloop namen ze steeds meer de overhand; twijfels. Ik verlangde nog wel, maar voelde niet meer. Ik was druk bezig met andere dingen en dat was precies het moment dat de duivel gebruikte om twijfels naar me toe te gooien als vurige pijlen. Ik probeerde op eigen houtje door mijn gedachten heen te navigeren en antwoorden te vinden op mijn vragen terwijl ik juist op dat moment God nodig had. Hoewel ik wist dat ik Hem nodig had, vroeg ik me af of ik wel bij Hem mocht komen met mijn twijfels en of Hij wel zou antwoorden.

Eerst zien... en dan nog niet geloven

Soms zou ik God wel even willen zien; gewoon om er weer even zeker van te zijn dat Hij bestaat en dat Hij regeert. Het lijkt me makkelijk om Hem al mijn vragen te kunnen stellen en direct antwoord te krijgen, zodat mijn twijfelende hart tot stilte wordt geroepen. Soms denk ik en misschien denk jij dat ook wel, dat het voor de discipelen makkelijker was om te geloven. Ze hadden Jezus in levende lijve gezien. Ze zagen hoe Hij zich gedroeg. Ze zagen de wonderen die Hij deed. Ze hadden Hem horen zeggen dat Hij moest sterven en ze hadden Hem horen vertellen over het afbreken en opbouwen van de tempel. Ze hadden Hem aan het kruis zien hangen toen Hij riep dat alles was volbracht. En toch, toen ze Jezus voor het eerst zagen na Zijn opstanding, was hun 'halleluja!' gemengd met twijfel. Dit lezen we in de volgende verzen:

"En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden." - Mattheüs 28:16‭-‬17, HSV

De discipelen zagen Jezus en aanbaden Hem, maar sommigen twijfelden. Ik kan soms denken dat de discipelen het makkelijker hadden dan wij, omdat ze letterlijk met Jezus hebben gewandeld. Maar eerlijk is eerlijk, hij zag er niet uit als een bijzondere man (Jes 53:2-3) en het moet lastig zijn geweest om voor te stellen dat Hij de Messias was. Daarnaast hebben wij de hele Bijbel en hoeven we niet te overpeinzen wat Jezus met Zijn soms zo raadselachtige woorden bedoelde. Ik denk dat een discussie over wie het makkelijker had niet zo belangrijk is, duidelijk is wel dat twijfel iets is wat alle mensen kennen. Daarom ben ik blij dat de woorden "maar sommigen twijfelden", in de Bijbel zijn gekomen. Als ik eerlijk ben, denk ik namelijk dat ook ik tot de twijfelaars zou hebben behoord als ik toentertijd Jezus' discipel was geweest. Ik denk dat ik met de rest mee op mijn knieën was gegaan, terwijl ik me afvroeg waarom ik dat precies deed en of het wel echt Jezus was die voor me stond. Ik denk dat deze zin: "maar sommigen twijfelden", in de Bijbel had gemoeten mede omwille van wat er in mijn hart leefde.

Jezus' reactie op twijfelaars

Wanneer ik twijfel kan dat me weghouden bij God. Ik wil er dan zelf uitkomen en zelf nagaan hoe dingen zitten. Ik ga vaak wel met mijn twijfels naar God toe, maar verwacht dan niet echt een antwoord en heb het idee dat God ver weg is. Heel bijzonder is dan Jezus' reactie op twijfelaars. Deze kunnen we een vers verderop in Mattheüs lezen.

"En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde." - Mattheüs 28:18

Jezus komt dichterbij! Terwijl ik wanneer ik twijfel vaak wat afstand houdt van God, is het God die dichterbij komt. En wat Hij dan zegt is enorm belangrijk; Hij zegt dat Hem alle macht gegeven is in hemel en op aarde. Hij vertelt alle discipelen dat Hij God is en dat Hij regeert. Op momenten dat wij twijfelen, hebben we het nodig om herinnerd te worden aan wie God is. Op momenten van twijfel moeten we weten dat God niet wegloopt, maar dat Hij dichterbij komt, zodat we kunnen zien en horen wie Hij is. Jezus had kunnen zeggen: "Geloven jullie nou nog niet?!", maar dat had de discipelen niet verder geholpen. Hij weet wat we nodig hebben wanneer we twijfelen en Hij geeft dat ook. Hij wil zelfs Zijn handen en Zijn zij laten zien, zodat we zeker zullen zijn dat Hij is wie Hij zegt dat Hij is.

"Wanneer je twijfels God niet tegenhouden om naar jou toe te komen, waarom zouden je twijfels jou dan tegenhouden om naar God toe te komen?"

Met twijfels op de knieën

Dat God naar ons toe komt in onze twijfels laat zien dat wij in twijfels geen afstand hoeven te houden van Hem. Zoals de discipelen twijfelend op hun knieën gingen, mogen wij dat ook doen. Ik kan me wel eens hypocriet voelen wanneer ik twijfel en toch probeer te bidden. God ziet me al aankomen, denk ik dan. En dat klopt, God ziet me al aankomen. Zelfs voordat ik een woord gezegd heb, weet Hij al precies wat er in mijn hart leeft. Dat wist Jezus ook toen de discipelen Hem aanbaden. Toch hield het Hem niet tegen om naar ze toe te komen. Wanneer je twijfels God niet tegenhouden om naar jou toe te komen, waarom zouden je twijfels jou dan tegenhouden om naar God toe te komen?

Naar God toekomen wanneer je twijfelt is niet hypocriet, maar is precies wat God op zo'n moment van je vraagt. Wanneer je naar God toekomt verlangt Hij van je dat je je hart met Hem deelt. Hij wil dat je eerlijk bent over je twijfels. Bouw geen muur om je hart. Doe niet alsof er geen twijfels zijn wanneer ze er wel zijn. God weet al lang wat er in je hart leeft. Hij keurt twijfels af, dat weet ik zeker, maar Hij keurt jou niet af. Hij weet dat mensen snel twijfelen, toch gaat Hij steeds opnieuw met mensen, met twijfelaars, een relatie aan. We hoeven niet alle antwoorden te hebben, maar mogen met onze vragen naar God toe gaan. Dit is nodig zodat het niet bij twijfelen blijft.

Tips tegen twijfel

In onze twijfel mogen we op onze knieën gaan en wil God naar ons toe komen, maar het is niet de bedoeling dat we maar blijven twijfelen. In sommige kerken wordt er gezegd dat het goed is om te twijfelen (voornamelijk over je redding), maar wanneer we de Bijbel lezen, lezen we dat twijfels sterk worden afgekeurd. Dit lezen we bijvoorbeeld in onderstaande verzen uit Jakobus:

"En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere." - Jakobus 1:5‭-‬7, HSV

Het is menseigen om te twijfelen, maar tegelijk niet nodig om te twijfelen. Onze God is namelijk een God die betrouwbaar is en Die doet wat Hij belooft. Zoals Jezus de discipelen herinnerde aan wie Hij is: Degene die alle macht gegeven is in hemel en op aarde, mogen wij onszelf en anderen herinneren aan wie God is. Hieronder volgen 5 tips tegen twijfel.

1. Aanbid God

De eerste manier waarop je dit kan doen is door God te aanbidden zoals de discipelen deden. Aanbid Hem, prijs Hem. Terwijl je dit doet kan je jezelf herinneren aan wie God is, aan hoe geweldig groot, liefdevol en machtig Hij is en aan het feit dat Hij onze aanbidding meer dan waardig is.

"Er is geen groot geloof nodig om God te zien werken, daarvoor is alleen een grote God nodig."

2. Ga naar God toe met je vragen

God vraagt je om in geloof te vragen en te vertrouwen dat Hij het goede zal doen. Dat hoeft je echter niet te weerhouden om naar Hem toe te gaan en je hart voor Hem te openen wanneer je twijfels hebt. Je hoeft zelf niet te onderzoeken of je wel genoeg geloof hebt. Wanneer je naar God toe gaat kan dit zelfs getuigen van je geloof dat je Hem nodig hebt. Net als de vader van de bezeten jongen mag je bidden: "Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp." (Mark 9:24). Zonder geloof zou deze man niet gezien hebben dat zijn geloof nog zo tekortschoot vergeleken met hoe groot de Levende God is. Maar door zijn geloof zag hij zijn ongeloof in. Jezus beantwoordde het geloof van deze man met een wonder. Zo kan Hij dit ook bij ons doen. Dit betekent niet dat je wanneer je niet direct een antwoord krijgt en alles niet in één keer helder is, je je moet afvragen of je wel genoeg geloofd hebt. Je mag weten dat Gods werk niet afhankelijk is van de grootte van je geloof, maar van Hem in wie je gelooft: de God die aard en hemel schiep. Er is geen groot geloof nodig om God te zien werken, daarvoor is alleen een grote God nodig. Ook met een klein geloof, kunnen bergen worden verzet (Luk 17:6). Niet door ons, maar door onze God.

"En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven, of ook als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?" - Lukas 11:9‭-‬13, HSV

3. Lees je Bijbel

De Bijbel is natuurlijk dé plek om te ontdekken wie God is en wat waarheid is. In de Bijbel wordt Gods Woord ook wel het Woord van de waarheid genoemd. Je kan jezelf door de hele Bijbel herinneren aan wie God is, want Hij was toen Dezelfde als nu:

"Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid." - Hebreeën 13:8, HSV

"Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige." - Openbaring 1:8, HSV

Jezelf herinneren aan wie God is door Zijn Woord te lezen, is zo enorm mooi! Het kan dat je zelf niet weet waar je moet beginnen, dus ik neem je gewoon even mee: God is nog steeds Dezelfde God als toen Hij de aarde en hemel schiep. Hij is De God Die steeds dichtbij kwam. Bijvoorbeeld toen Hij met Adam meekeek toen hij de dieren namen gaf. Of toen Hij onder Zijn volk was in een wolkkolom en een vuurkolom. Hij kwam dichtbij door mens te worden zoals wij en door de straf van onze zonden te dragen, waardoor Hij nu zelfs in ons hart kan wonen. Hij is de God die redding geeft. Ja, Hij is de God Die redde uit een vurige oven, die de mond van leeuwen dichthield en water scheidde als een muur. God is het die stadsmuren deed omvallen en overwinning gaf. Hij is het Die steeds weer het contact aanging met Zijn volk terwijl ze Hem ontrouw waren. Hij is de God die het ene schaap zoekt dat verloren is terwijl hij nog 99 andere schapen heeft. God is een betrouwbaar God, die altijd Dezelfde blijft en ons nooit in de steek zal laten, ook niet in onze twijfels. Herinner jezelf hieraan. Dit is de God van wie jij je adem gekregen hebt en de God tot wie jij bidt. Er is geen enkele reden om te twijfelen.

4. Herinner je aan Gods werk in je leven

Kijk eens terug. Hoe ben je gekomen op de plek waar je nu bent? Dat kan geen toeval zijn geweest. Ga eens na: Op welke momenten wist je dat God in je leven werkte? Welke wonderen heeft Hij in je leven gedaan? Ga in gebed naar God en dank Hem voor hoe Hij zichzelf aan jou heeft laten zien en voor de geweldige dingen die Hij heeft gedaan. Dank Hem omdat Hij jou onbegrijpelijk goed kent (Ps 139:1-6 en 13-18) en omdat Hij een goed plan met je heeft dat Hij zal voltooien (Fil 1:6).

5. Roep je twijfels een halt toe

Je twijfels een halt toeroepen, hangt volledig samen met de vorige tips. Toch vind ik het belangrijk om hem apart te benoemen en zo te benadrukken. Twijfels kunnen heel makkelijk in je hoofd sluipen. Laat ze niet de overhand nemen. Wees er optijd bij wanneer je twijfelt. Ga dan op je knieën, stel je vragen aan God, lees je Bijbel en zet zo de waarheid tegenover de leugen. Spreek Bijbelteksten uit die je twijfels het zwijgen opleggen. Of schrijf je twijfels op en zet de Bijbelse waarheden ernaast. Op deze manier kan je middel omgord zijn met de waarheid en strijd je met het zwaard van de Geest, namelijk Gods Woord (Efe 6:11-18).

"Het woord van de HEERE is recht en al Zijn werk betrouwbaar." - Psalm 33:4

Verder op reis

Wanneer je worstelt met twijfels, kan ik me voorstellen dat deze overdenking veel geeft om over na te denken. Maar als er één ding is waarvan ik hoop dat je het onthoudt, is het wel dit: "Bij twijfel, naar God toe." Dat is de sleutel om twijfel een halt toe te roepen. Hoe veel twijfels jij ook hebt, de waarheid staat vast, God is en blijft Dezelfde. Wanneer je hieraan vasthoudt, zullen periodes van twijfel je geloof alleen maar sterker maken.

"Want ik zal de Naam van de HEERE uitroepen; geef grootheid aan onze God! Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is, want al Zijn wegen zijn een en al recht. God is waarheid en geen onrecht; rechtvaardig en waarachtig is Hij." - Deuteronomium 32:3‭-‬4, HSV


Deze overdenking is geschreven door Marlies. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?