Vol vertrouwen

17-01-2024

Ik kijk naar hem zittend in een rolstoel. Geloof ik dat God zijn lichaam weer zal herstellen? Ik geloof dat God het kan. Ja, dat wel. Zou ik vol geloof voor hem bidden? Dat weet ik niet. Ik spreek haar, al jarenlang gaat het leven moeizaam. Ik zou haar hoop moeten bieden, maar vind twijfel bij mezelf. Ik heb geen idee of wat gebroken is, tijdens haar leven wel herstelt. Ik bid voor dat stel, dat God hun verlangens vervult. En ik hoop het van harte en kan alleen op God vertrouwen. Maar gaat Hij het doen? Hij is goed, maar ik heb werkelijk geen idee.

Misschien herken je het wel, die twijfel of terughoudendheid. Ja God hoort je gebeden, maar zal Hij ze ook verhoren? Kan je erop vertrouwen dat Hij gaat geven?

Met elk vers dat ik hierover in de Bijbel lees, groeit bij mij de zekerheid dat God gebeden van rechtvaardigen niet alleen hoort, maar ook verhoort. Lees maar even mee:

"En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen." - 1 Johannes‬ ‭5:14‭-‬15

"Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen." - Johannes‬ ‭15:7

"Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden." - Mattheüs‬ ‭7:7‭-‬11‬

"Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden." - Mattheüs 18:19-20

Als dit waar is - en dat is het - zouden wij met veel meer verwachting mogen leven. In plaats van afwachtend te bidden, mogen we uitzien naar wat God gaat doen als reactie op ons gebed. (Dat kan soms iets anders zijn dan wij verwachten, hier kom ik verderop op terug.) Wachten op God is niet bedoeld als iets passiefs, maar als iets actiefs. Het is verwachten, niet afwachten. Je weet dat alleen Hij het kan doen, dus je giet al je vertrouwen in Hem. Je vraagt Hem er nog eens naar, je kijkt vol vreugde uit naar het moment dat Hij gaat geven. Het is wachten zoals een bedelaar die op een aalmoes wacht voor het huis van de rijke. Of als een reiziger die wacht op de routebeschrijving van zijn gids. Vol vertrouwen, vol hoop op Hem.

"maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden." - Jesaja‬ ‭40:31‬ ‭HSV

"Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE." - Psalm‬ ‭27:14‬ ‭HSV‬‬

"Als dit waar is - en dat is het - zouden wij met veel meer verwachting mogen leven."

We lezen dat we kunnen vragen wat we maar willen, al onze verlangens mogen we bij Hem bekendmaken. We worden er zelfs toe opgeroepen om dat te doen.

"Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; [7] en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus." - Filippenzen 4:6-7

In de teksten lees ik dat God het volgende van ons vraagt, om een gebed te verhoren:

  • God verhoort mits wij iets bidden naar Zijn wil

  • God verhoort mits wij in Hem blijven en Zijn woorden in ons

  • In het geval van gezamenlijk gebed: God verhoort mits wij eenstemmig bidden

Een gebed dat voortkomt uit hebzucht of uit egoïsme zal God niet beantwoorden. Het komt dan niet overeen met Gods wil. Als Gods Woord in jou woont, zullen dat soort verlangens echter niet de boventoon in je leven voeren. Ten diepste wordt dan in alles je gebed, dat Hij geëerd wordt en dat jij steeds meer op Hem gaat lijken. Je mag verlangen naar genezing, naar een kindje of naar meer financiën voor je gezin. Ik geloof dat God ook zulke dingen wil schenken aan mensen. Maar de precieze wil van God voor jou of mij, weten we daarin niet altijd. Gelukkig is God genadig en komt Hij ons ook dan te hulp.

"En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen." - Romeinen 8:26

"Ten diepste wordt dan in alles je gebed, dat Hij geëerd wordt en dat jij steeds meer op Hem gaat lijken."

Dat we de precieze wil van God niet weten, moet ons er niet van weerhouden om tot Hem te naderen en onze verlangens uit te spreken. Hij wil ons het goede geven, ook als wij niet precies weten wat goed is. Soms betekent dit dat Hij ons gebed beantwoordt en soms is het beter dat Hij dat niet doet en doet Hij dit niet. Dat is iets wat Hij alleen weet en we mogen Hem, als Almachtige God, daarin vertrouwen. Hij zal nooit zonder goede reden een gebed niet verhoren. Hij is altijd goed en betrouwbaar.

Ook wanneer je niet direct verhoring ziet en niet zeker weet of het wel Gods wil is, mag je vol vertrouwen blijven bidden. Hij zal je het goede geven; of het nou is door de verhoring van je gebed of door dat niet te doen. Blijf vertrouwen op Zijn belofte dat Hij het goede niet zal onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat.

"Want God, de HEERE, is een zon en een schild, de HEERE zal genade en eer geven, Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan. HEERE van de legermachten, welzalig de mens die op U vertrouwt." - Psalm 84:12-13

"Hij zal je het goede geven; of het nou is door de verhoring van je gebed of door dat niet te doen."

Om vol te vertrouwen op God, moet je er zeker van Zijn dat Hij goed is en dat Zijn macht ondenkbaar is. Dat God doet wat Hij belooft, moet een diepgewortelde waarheid voor je zijn. Als je deze dingen gelooft, kun je vol vertrouwen achter Hem aan gaan, ook als het wachten lang duurt, je gebed zo onmogelijk lijkt of je niet begrijpt wat God aan het doen is.

Terwijl je wacht, hoef je niet te gaan twijfelen, maar mag je uitzien naar Hem.

Verder op reis

Welke beloften van God moet jij je steeds herinneren? Welke eigenschappen van God trek jij in twijfel? Welke waarheden geloof jij als je ze leest, maar betwijfel je in de praktijk? Zorg dat deze dingen zo zeker voor je worden als het feit dat de zon elke ochtend weer opkomt. Schrijf ze op, memoriseer, bid erover. Zodat je vol vertrouwen Hem verwacht.

Gebed

God, U bent een goede Vader. Ik lees in Uw Woord dat ik alles mag vragen en mijn verlangens voor U mag uitstorten. Ik wil U daarom bidden voor [verlangens]. Ik smeek U dat U dit geeft, ik weet dat U het kan. En ik dank U dat U ongelofelijk goed bent en dat U naar mij luistert en gebeden verhoort. Ik zie ernaar uit wat U gaat doen in mijn leven en de levens van de mensen waarvoor ik bid. Help mij om te vertrouwen, ook als het wachten lang duurt of Uw antwoord anders is dan ik had bedacht. Bescherm mij voor twijfel, help mij door me steeds weer te herinneren aan wie U bent. Voor U is niks onmogelijk. Help mij boven alles om te zien dat Uw eer het allerbelangrijkst is en maak mijn wil steeds meer gelijk aan Uw wil. Dit bid ik in de Naam van Uw Zoon Jezus. Amen.

"Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.‭‭" - 1 Thessalonicenzen‬ ‭5:17‭-‬18‬


Deze overdenking is geschreven door Marlies. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?